1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 125.582 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 125.582 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az Önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevétel előirányzatot 86.349 ezer forint összegben,

b) a felhalmozási bevétel előirányzatot 31.949 ezer forint összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 7.284 ezer forint összegben

d)finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 0 ezer forint összegben

állapít meg. a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 94.992 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 45.989 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.552 ezer forint,

c) dologi kiadás 27.195 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 11.602 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 2.284 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.570 ezer forint összegben

állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 30.261 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 6.161 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 3.300 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 800 ezer forint összeget,

d) felhalmozási célú céltartalék 20.000 ezer forint összeget

határoz meg.

(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 329 ezer forintban határozza meg.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2020. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2020-2023. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2020. évi adósságvállalásának felső határát a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat az által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2020. évre bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.

13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 10/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2019. terv 2020. terv
1 Intézményi működési bevétel 11 145 8 632
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 43 919 39 044
3 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 54 54
4 Közhatalmi bevételek 32 860 30 400
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5 117 8 219
6 Működési bevétel összesen 98 052 86 349
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogogatás kölcsön allamháztartáson belülről 100 893 31 549
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 400 400
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 101 293 31 949
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 7 367 7 284
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 77 562 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 284 274 125 582
15 Személyi juttatás 47 767 45 989
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 126 5 552
17 Dologi kiadás 37 297 27 195
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 9 002 11 602
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
20 Működési célú tartalék 2 575 2 284
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 1 570
22 Működési kiadás összesen 105 637 94 992
23 Felújítás 115 296 6 161
24 Beruházás 1 866 3 300
25 Egyéb felhalmozási kiadás 800 800
26 Felhalmozási célú tartalék 60 893 20 000
27 Felhalmozási kiadás összesen 178 855 30 261
28 Finanszírozási kiadások 293 329
29 Tárgyévi kiadás összesen 284 785 125 582

2. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2020. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2019. terv 2020. terv
1 Intézményi működési bevétel 11 145 8 632
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 46 238 39 044
3 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 54 54
4 Közhatalmi bevételek 33 400 30 400
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 215 8 219
6 Működési bevétel összesen 98 052 86 349
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás kölcsön allamháztartáson belülről 100 893 31 549
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 400 400
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 101 293 31 949
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 7 367 7 284
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 77 562 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 284 274 125 582

3. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2019. terv 2020. terv
1 Bérleti díj bevétel 4 500 2 530
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2 200 2 200
3 Mezőgazdasági termék értékesítés 1 575 1 575
4 Étkezés térítési díj bevétel 446 284
5 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 250 250
6 Kamatbevétel 100 100
7 Ivóvíz rekonstrukció miatti ÁFA visszaigénylés 584 778
8 Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója 1 490 915
9 Saját bevétel összesen: 11 145 8 632
10 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 11544 3669
11 Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz 1 080 1 080
12 Közcélú munkavégzők támogatása 31 803 32 934
13 Egyéb átvett pénzeszköz 1 811 1 361
14 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 46 238 39 044
15 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0
16 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0
17 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 10 10
18 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 44 44
19 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 54 54
20 Közhatalmi bevételek
21 Iparűzési adó bevétele 26 000 23 000
22 Építményadó bevétele 3 000 3 000
23 Magánszemélyek kommunális adó bevétele 600 600
24 Pótlékok, bírságok bevétele 100 100
25 Gépjármű adó bevétele 1 500 1 500
26 Különféle bírságok 0 0
27 Mezőőri járulék bevétele 2 200 2 200
28 Közhatalmi bevételek összesen 33 400 30 400
29 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
30 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
31 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1572 1 777
32 Közvilágítás támogatása 2528 2 528
33 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
34 Közutak fenntartásának támogatása 1235 1 235
35 Beszámítás összege -7985 -8 212
36 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3500 3 500
37 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1291 1 162
38 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0
39 Falugondnoki szolgáltatás támogatása 3100 4 250
40 Kulturális feladatok támogatása 1800 1 800
41 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 74 79
42 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás 0 0
43 Települési önkormányzatok szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás 0 0
44 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 7 215 8 219
45 Működési bevétel összesen 98 052 86 349
46 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
47 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
48 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
49 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
50 Koncesszióból származó bevételek 0 0
51 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
52 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 100893 31549
53 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 100 893 31 549
55 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0
56 Lakáskölcsön visszafizetés 400 400
57 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 400 400
58 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
59 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
60 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
61 Felhalmozási bevételek összesen 101 293 31 949

4. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2020. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2019. terv 2020. terv
1 Személyi juttatás 47 767 45 989
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 126 5 552
3 Dologi kiadás 37 297 27 195
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 9 002 11 602
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
6 Működési célú tartalék 2 575 2 284
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 1 570
8 Működési kiadás összesen 105 637 94 992
9 Felújítás 115 296 6 161
10 Beruházás 1 866 3 300
11 Egyéb felhalmozási kiadás 800 800
12 Felhalmozási célú tartalék 60 893 20 000
13 Felhalmozási kiadás összesen 178 855 30 261
14 Finanszírozási kiadások 293 329
15 Tárgyévi kiadás összesen 284 785 125 582

5. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2020. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
Kormányzati funkció megnevezés 2019. terv 2020. terv
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 2 425 1 000
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 425 1 000
10 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 0 42
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 0 42
19 066010 Zöldterület kezelés
20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 572 572
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 572 572
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek
29 Személyi juttatás 6 444 4 669
30 Munkaadókat terhelő járulék 1 279 811
31 Dologi kiadás 2 000 2 000
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 8 272 9 065
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 17 995 16 545
37 013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 1 215 682
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 1 215 682
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
47 Személyi juttatás 27 977 27 977
48 Munkaadókat terhelő járulék 2 730 2 448
49 Dologi kiadás 6 629 6 629
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 37 336 37 054
55 064010 Közvilágítás
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 2 528 2 528
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 2 528 2 528
64 066020 Községgazdálkodás
65 Személyi juttatás 0 966
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 387
67 Dologi kiadás 6 095 6 095
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70 Működési célú tartalék 2 575 2 284
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 8 670 9 732
73 045120 Útépítés
74 Személyi juttatás 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
76 Dologi kiadás 4 224 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 4 224 0
82 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 100 500
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 100 500
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)
92 Személyi juttatás 3310 3563
93 Munkaadókat terhelő járulék 610 597
94 Dologi kiadás 200 300
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 4 120 4 460
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 509 2 256
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 509 2 256
109 096015 Gyermekétkeztetés
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 2 285 1 665
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 2 285 1 665
118 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119 Személyi juttatás 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121 Dologi kiadás 372 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 570 1 570
126 Működési kiadás összesen 1 942 1 570
127 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 1 500 2 300
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
135 Működési kiadás összesen 1 500 2 300
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
139 Dologi kiadás 0 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 0 0
145 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
146 Személyi juttatás 5 550 1 410
147 Munkaadókat terhelő járulék 776 331
148 Dologi kiadás 5 218 1 300
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153 Működési kiadás összesen 11 544 3 041
154 107055 Falugondnoki szolgáltatás
155 Személyi juttatás 2 773 3 490
156 Munkaadókat terhelő járulék 564 636
157 Dologi kiadás 771 555
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 4 108 4 681
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása
164 Személyi juttatás 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
166 Dologi kiadás 0 0
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 800 800
172 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173 Személyi juttatás 1 713 3 914
174 Munkaadókat terhelő járulék 167 342
175 Dologi kiadás 0 0
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 1 880 4 256
181 082044 Könyvtári szolgáltatások
182 Személyi juttatás 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184 Dologi kiadás 300 500
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 300 500
190 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191 Személyi juttatás 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193 Dologi kiadás 800 464
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 800 464
199 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 0 0
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 188 246
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 188 246
208 104043 Család és gyermekjóléti központ 0 0
209 Személyi juttatás 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
211 Dologi kiadás 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 33 35
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 33 35
217 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 63 63
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 63 63
226 018020 Központi költségvetési befizetések
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 0 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 0
235 Összesen:
236 Személyi juttatás 47 767 45 989
237 Munkaadókat terhelő járulék 6 126 5 552
238 Dologi kiadás 37 297 27 195
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 9 002 11 602
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
241 Működési célú tartalék 2 575 2 284
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 570 1 570
243 Működési kiadások mindösszesen 105 137 94 992

6. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2020. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2019. terv 2020. terv
1 Bevételek
2 Közös hivatal működésének támogatása 5 038 5 782
3 Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről 5 926 9 065
4 Bevételek összesen 10 964 14 847
5 Kiadások
6 Személyi juttatás 8 058 11 444
7 Munkaadókat terhelő járulék 1 606 1 949
8 Dologi kiadás 1 300 1 454
9 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
10 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
11 Működési célú tartalék 0 0
12 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
13 Működési kiadás összesen 10 964 14 847

7. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2020. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2019. évi terv 2020. évi terv
1 Felújítások
2 Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója 2744 3661
3 Kisezüsti út felújítás saját erő 16591 0
4 Kisezüsti út felújítás Vp támogatás felhasználásra 95776 0
5 Falutelep út és Jókai út felújítás 0 1 500
Önkormányzati lakások felújítása 1 000
6 Garázs tető felújítás 185 0
7 Felújítások összesen 115 296 6 161
8 Beruházások
9 Közút program gép beszerzés 0 0
10 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 0 0
11 Alculati kézikönyv elkészítése 0 0
12 Tűzfal védelmi szoftver 200 200
13 Temető nyílvántartó program vásárlása 610 0
14 Környezetvédelmi program elkészítése 500 500
15 Közművelődés projektor vásárlás 200 0
16 Számítógép vásárlás igazgatási feladat 356 0
17 Irodabútor vásárlás igazgatási tevékenység 0 600
18 Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás községgazdálkodási feladat 0 2 000
19 Beruházások összesen 1 866 3 300
20 Egyéb felhalmozási kiadások
21 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0
22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
23 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0
24 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0
25 Első lakáshoz jutók kölcsöne 800 800
26 Egyéb felhalmozási kiadások 800 800
27 Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő 60000 20000
28 Békés Kistérségi Társulás fejlesztési támogatásának felhasználására céltartalék 893 0
29 Felhalmozási célú tartalék 60 893 20 000
30 Finanszírozási kiadások 282 329
31 Finanszírozási kiadások összesen 282 329

8. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2020. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen Működési kiadás műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0
2 Települési önkormányzat működési általános támogatása 0 0
3 Önkormányzati Hivatal működési támogatás -igazgatás 0 0 0 0 9065 -9065
4 Települési önkormányzat működési támogatás összesen 0 0 0 0 9065 -9065
5 Településüzemeltetési feladatok támogatása 0 0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 1777 0 0 1572 572 1000
7 Közvilágítás 2528 0 0 2528 2528 0
8 Köztemető 100 0 0 100 500 -400
9 Közutak. Fenntartása 1235 0 0 1235 0 1235
10 Beszámítás összege -8212 0 0 -8212 0 -8212
11 Településüzemeltetés összesen -2572 0 0 -2572 3600 -6172
12 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 3500 0 0 3500 0 3500
13 Polgármester, alpolgármester bére 0 0 0 0 4634 -4634
14 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatás 0 100 0 100 2000 -1900
15 mezőőri feladtaok 0 2200 1080 3280 4460 -1180
16 települési hulladék kezelés 0 0 0 0 1000 -1000
17 Város és község gazdálkodás 79 250 44 373 7448 -7075
18 Lakóingatlan bérbeadása 0 2200 0 2200 0 2200
19 Nem lakóingatlan bérbeadása 0 3213 0 3213 682 2531
20 Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás 0 778 0 778 63 63
21 Óvodai nevelés ellátás működési feladatai 0 0 0 0 2256 -2256
22 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 4256 4256 4256 0
23 Közmunka mintaprogram 0 1730 29728 31458 37054 -5596
24 Család és gyermekjóléti központ 0 0 0 0 35 -35
25 Család és gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 246 -246
26 Településifejlesztési projekt és támogatásuk 0 0 0 0 42 -42
27 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen 3579 10471 35108 49158 64176 -15018
28 Települési önkormányzatok szociiális és gyemekjóléti feladatok támogatása 0 0 0
29 Települési támogatás 0 0 10 10 1570 -1560
30 Falugondnoki feladatok 4250 0 311 4561 4681 -120
31 Gyermekétkeztetés 997 361 0 1358 1665 -307
32 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 165 0 0 253 464 -211
33 Települési önkormányzatok szociális és gyemekjóléti feladatok támogatása 5412 361 321 6182 8380 -2198
34 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0
35 Könyvtári szolgáltatás 500 0 0 500 500 0
36 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés 1300 0 0 1500 2300
37 Kötelező feladat közművelődés összesen 1800 0 0 1800 2800 -1000
38 Kötelező feladatok összesen 8219 10832 35429 54568 88021 -33453
39 Önként vállalt feladatok 0 0
40 Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenységek és programok 3669 11544 3041 0
41 képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0 846 -846
42 Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 800 -800
43 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 3669 11544 4687 6857
44 Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0
45 Helyi adóbevételek 0 28200 0 28200 0 28200
46 Önk.ormányzati saját bevételek + adó bevételek mely a kötelező és önként vállalt feladatok kiegésítésére szolgál 0 28200 0 28200 0 28200
47 Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál összesen 8219 39032 39098 86349 92708 -6359
48 Működési célú tartalék 0 0 0 0 2284 -2575
49 Működési célú maradvány 0 0 0 7284 0 7284
50 Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 329 -329
51 Működési bevétel és kiadás összesen 8219 39032 39098 93633 95321 -1979

9. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G H I J K L M N O
Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1 Bevételek
2 Intézményi működési bevételek 8 632 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 723 8 632
3 Működési célú támogatási kölcsön államáztartáson belülről 39 044 3 253 3 253 3 253 3 253 3 253 3 253 3 253 3 253 3 253 3 253 3 253 3 261 39 044
4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
5 Közhatalmi bevételek 30 400 150 150 12 150 150 150 150 150 150 12 150 150 150 4 750 30 400
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 8 219 684 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 8 219
7 Műk. Bevétel összesen 86 349 4 806 4 807 16 807 4 807 4 807 4 807 4 807 4 807 16 807 4 807 4 807 9 473 86 349
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 31 549 0 0 31 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 549
10 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 400 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 37 400
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 31 949 33 33 31 582 33 33 33 33 33 33 33 33 37 31 949
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 7 284 0 0 0 7 284 0 0 0 0 0 0 0 0 7 284
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Összes bevétel 125 582 4 839 4 840 48 389 12 124 4 840 4 840 4 840 4 840 16 840 4 840 4 840 84 994 125 582
16 Kiadások
17 Személyi juttatás 45 989 3 832 3 833 3 832 3 832 3 833 3 832 3 832 3 833 3 832 3 833 3 832 3 833 45 989
18 Munkaadókat terhelő járulékok 5 552 462 463 463 463 462 463 463 462 463 463 462 463 5 552
19 Dologi és egyéb folyó kiadások 27 195 2 267 2 266 2 266 2 266 2 266 2 267 2 266 2 266 2 266 2 266 2 266 2 267 27 195
20 Működési célú támogatás értékű kiadás 11 602 0 0 0 2 902 0 0 2 900 0 0 2 900 0 2 900 11 602
21 Műk célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800
22 Működési célú tartalék 2 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 284 2 284
23 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 570 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 130 130 1 570
24 Összesen 94 992 6 692 6 693 6 772 9 674 6 772 6 773 9 672 6 772 6 772 9 673 6 770 11 957 94 992
25 Felújítás 6 161 0 1 500 0 1 000 0 3 661 0 0 0 0 0 0 6 161
26 Beruházás 3 300 0 500 0 200 0 500 600 500 500 500 0 3 300
27 Egyéb felhalmozási kiadások 800 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0 800
28 Felhalmozási célú tartalék 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000
29 Felhalmozási kiadás 30 261 0 2 000 0 1 200 0 4 161 600 500 400 500 500 20 000 30 261
30 Finianszírozási kiadások 329 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329
31 Összes kiadás 125 582 7 021 8 693 6 772 10 874 6 772 10 934 10 272 7 272 7 172 10 173 7 270 31 957 125 582

10. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020. 2021. 2022. 2023. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
megnevezés 2020. terv 2021. terv 2022. terv 2023. terv
1 Intézményi működési bevétel 8 632 10 302 10302 10302
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 39 044 46 238 46238 46238
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 54 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 30 400 33 400 33400 33400
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 8 219 7 215 7215 7215
6 Működési bevétel összesen 86 349 97 155 97 155 97 155
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 31 549 0 0 0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 400 400 400 400
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 31 949 400 400 400
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 7 284 2 575 6486 12146
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 12 560 12560 12560
14 Tárgyévi bevételek összesen 125 582 112 690 116 601 122 261
15 Személyi juttatás 45 989 52 537 55552 59996
16 Munkaadókat terhelő járulék 5 552 6 495 6098 5976
17 Dologi kiadás 27 195 29 933 30831 31755
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 11 602 7 895 8290 8704
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800 800
20 Működési célú tartalék 2 284 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 570 2 070 2070 2070
22 Működési kiadás összesen 94 992 99 730 103 641 109 301
23 Felújítás 6 161 2 160 2160 2160
24 Beruházás 3 300 10 000 10000 10000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 800 800 800 800
26 Felhalmozási célú tartalék 20 000 0 0 0
27 Felhalmozási kiadás összesen 30 261 12 960 12 960 12 960
28 Finanszírozási kiadások 329 0 0 0
29 Tárgyévi kiadás összesen 125 582 112 690 116 601 122 261

11. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2020. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
A B C D
Feladat megnevezése 2020. évi nyitó 2020. évi 2020. évi záró
létszám (fő) változás létszám (fő)
1. Közalkalmazotti jogviszony alapján
2. Közterület rendjének fenntartása Mezőőr 1 1
3. Falugondnoki szolgálat 1 1
4. Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység
5. Társadalmi megbizatású polgármester 1 1
6. Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők 4 4
7. Munka törvénykönyve alapján
8. közösségszervező és mentor 1 -1 0
9. Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság 15 -1 14
10. Közfoglalkoztatási mintaprogram szociális program 7 0 7
11. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 2 4
12. Létszámkeret összesen 32 0 32

12. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok ezer Ft-ban
A B
Megnevezés Összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 28200
2 Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 4730
3 Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel 0
4 Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev. 0
5 Bírságok, pótlékok és díjbevételek 100
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 33030
8 Összes saját bevétel 50%-a 16515

Az Önkormányzat 2020. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 16.515 ezer Ft.