A szöveg időállapota: 2019.XII.21. -
Időállapot váltás: 2019.II.14. - 2019.VI.28.
2019.VI.29. - 2019.IX.25.
2019.IX.26. - 2019.XII.20.
2019.XII.21. -


2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 292.358 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 292.358 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzatot 101.919 ezer forint, összegben,

b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 105.510 ezer forint, összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 7.367 ezer forint összegben,

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 77.562 ezer forint összegben

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §3 Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 107.902 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 52.729 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.002 ezer forint,

c) dologi kiadás 36.719 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.687 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 395 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.570 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1)4 Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 184.174 ezer Ft.

(2)5 Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 124.473 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 7.226 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 800 ezer forint összeget,

d) felhalmozási célú céltartalék 51.675 ezer forint összeget határoz meg.

(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 282 ezer forintban határozza meg.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2019. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2019-2022. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2019. évi adósságvállalásának felső határát a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat a főállású polgármester részére és közalkalmazottak részére 2019. évre bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.

13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

1. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2019.
eredeti előirányzat
2019.
módosított előirányzat III.
1 Intézményi működési bevétel 11 145 11 358
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 46 238 48 554
3 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 54 54
4 Közhatalmi bevételek 33 400 33 400
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 215 8 736
6 Működési bevétel összesen 98 052 101 919
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 250
8 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 100 893 104 860
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 400 400
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 101 293 105 510
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 7 367 7 367
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 77 562 77 562
14 Tárgyévi bevételek összesen 284 274 292358
15 Személyi juttatás 47 767 52 729
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 126 7.002
17 Dologi kiadás 37 297 36 719
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 9 002 8 687
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
20 Működési célú tartalék 2 575 395
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 570 1570
22 Működési kiadás összesen 105 137 107 902
23 Felújítás 115 296 124 473
24 Beruházás 1 866 7 226
25 Egyéb felhalmozási kiadás 800 800
26 Felhalmozási célú tartalék 60 893 51 675
27 Felhalmozási kiadás összesen 178 855 184 174
28 Finanszírozási kiadások 282 282
29 Tárgyévi kiadás összesen 284 274 292 358

2. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2019. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2019. évi
eredeti előirányzat
2019.
módosított előirányzat III.
1 Intézményi működési bevétel 11 145 11 358
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 46 238 48 554
3 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 54 54
4 Közhatalmi bevételek 33 400 33 400
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 215 8 736
6 Működési bevétel összesen 98 052 101 919
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 250
8 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 100 893 104 860
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 400 400
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 101 293 105 510
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 7 367 7 367
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 77 562 77 562
14 Tárgyévi bevételek összesen 284 274 292 358

3. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2019.
eredeti előirányzat
2019. módosított előirányzat III.
1 Bérleti díj bevétel 4 500 4 500
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2 200 2 200
3 Mezőgazdasági termékértékesítés 1 575 1 575
4 Étkezés térítési díj bevétel 446 446
5 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 250 250
6 Kamatbevétel 100 100
7 Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevétele 0 213
8 Ivóvíz rekonstrukció miatti ÁFA visszaigénylés 584 584
9 Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója 1 490 1 490
10 Saját bevétel összesen: 11 145 11 358
11 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 11544 11544
12 Mezőőri őrszolgálat működésére átvett pénzeszköz 1 080 1 080
13 Közcélú munkavégzők támogatása 31 803 34 006
14 Nyári diákmunka program támogatása 0 200
15 Egyéb átvett pénzeszköz 1 811 1 541
16 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 46 238 48 371
17 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0
18 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0
19 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 10 10
20 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 44 44
21 Működési célú átvett kölcsön visszatérülés összesen 54 54
22 Közhatalmi bevételek
23 Iparűzési adó bevétele 26 000 26 000
24 Építményadó bevétele 3 000 3 000
25 Magánszemélyek kommunális adó bevétele 600 600
26 Pótlékok, bírságok bevétele 100 100
27 Gépjármű adó bevétele 1 500 1 500
28 Különféle bírságok 0 0
29 Mezőőri járulék bevétele 2 200 2 200
30 Közhatalmi bevételek összesen 33 400 33 400
31 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
32 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
33 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1572 1 572
34 Közvilágítás támogatása 2528 2 528
35 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
36 Közutak fenntartásának támogatása 1235 1 235
37 Beszámítás összege -7985 -7 985
38 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3500 3 500
39 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1291 1 392
40 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0
41 Falugondnoki szolgáltatás támogatása 3100 4 250
42 Kulturális feladatok támogatása 1800 1 800
43 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 74 74
44 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás 0 0
45 Települési önkormányzatok szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás 0 226
46 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 7 215 8 692
47 Működési bevétel összesen 98 052 101 845
48 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
49 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
50 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
51 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
52 Koncesszióból származó bevételek 0 0
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés összesen 0 0
54 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 100893 100893
55 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
56 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről összesen 100 893 100 893
57 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 0
58 Lakáskölcsön visszafizetés 400 400
59 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 400 400
60 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
61 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
62 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen 0 0
63 Felhalmozási bevételek összesen 101 293 101 293

4. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2019. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2019. eredeti előirányzat 2019. módosított előirányzat III.
1 Személyi juttatás 47 767 52 729
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 126 7 002
3 Dologi kiadás 37 297 36 719
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 9 002 8 687
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
6 Működési célú tartalék 2 575 395
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 570 1 570
8 Működési kiadás összesen 105 137 107 902
9 Felújítás 115 296 124 473
10 Beruházás 1 866 7 226
11 Egyéb felhalmozási kiadás 800 800
12 Felhalmozási célú tartalék 60 893 51 675
13 Felhalmozási kiadás összesen 178 855 184 174
14 Finanszírozási kiadások 282 282
15 Tárgyévi kiadás összesen 284 274 292 358

5. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2019. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
Kormányzati funkció megnevezés 2019. eredeti előirányzat 2019. módosított előirányzat III.
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 2 425 2 425
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 425 2 425
10 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 0 42
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 0 42
19 066010 Zöldterület kezelés
20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 572 572
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 572 572
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek
29 Személyi juttatás 6 444 8.511
30 Munkaadókat terhelő járulék 1 279 1 644
31 Dologi kiadás 2 000 2 059
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 8 272 7 889
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 17 995 10 103
37 013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 1 215 1 215
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 1 215 1 215
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
47 Személyi juttatás 27 977 27 977
48 Munkaadókat terhelő járulék 2 730 2 730
49 Dologi kiadás 6 629 6 629
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 37 336 37 336
55 064010 Közvilágítás
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 2 528 2 528
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 2 528 2 528
64 066020 Községgazdálkodás
65 Személyi juttatás 0 1160
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 211
67 Dologi kiadás 6 095 5.060
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70 Működési célú tartalék 2 575 395
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 8 670 6 826
73 045120 Útépítés
74 Személyi juttatás 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
76 Dologi kiadás 4 224 4 224
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 4 224 4 224
82 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 100 428
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 100 428
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)
92 Személyi juttatás 3310 3240
93 Munkaadókat terhelő járulék 610 596
94 Dologi kiadás 200 295
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 4 120 4 131
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 509 509
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 509 509
109 096015 Gyermekétkeztetés
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 2 285 2 389
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 2 285 2 389
118 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119 Személyi juttatás 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121 Dologi kiadás 372 372
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 570 1 570
126 Működési kiadás összesen 1 942 1 942
127 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 1 500 1 332
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
135 Működési kiadás összesen 1 500 1 332
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
139 Dologi kiadás 0 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 0 0
145 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
146 Személyi juttatás 5 550 5 550
147 Munkaadókat terhelő járulék 776 776
148 Dologi kiadás 5 218 5 218
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153 Működési kiadás összesen 11 544 11 544
154 107055 Falugondnoki szolgáltatás
155 Személyi juttatás 2 773 2 703
156 Munkaadókat terhelő járulék 564 550
157 Dologi kiadás 771 771
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 4 108 4 024
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása
164 Személyi juttatás 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
166 Dologi kiadás 0 0
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 800 800
172 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173 Személyi juttatás 1 713 3 588
174 Munkaadókat terhelő járulék 167 495
175 Dologi kiadás 0 0
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 1 880 4 083
181 082044 Könyvtári szolgáltatások
182 Személyi juttatás 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184 Dologi kiadás 300 300
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 300 300
190 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191 Személyi juttatás 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193 Dologi kiadás 800 797
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 800 797
199 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 0 0
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 188 246
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 188 246
208 104043 Család és gyermekjóléti központ 0 0
209 Személyi juttatás 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
211 Dologi kiadás 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 33 35
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 33 35
217 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 63 63
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 63 63
226 018010 Önkormányzati elszámolás a központi költségvetéssel
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 0 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 8
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 8
235 Összesen:
236 Személyi juttatás 47 767 52 729
237 Munkaadókat terhelő járulék 6 126 7 002
238 Dologi kiadás 37 297 36 719
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 9 002 8 687
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
241 Működési célú tartalék 2 575 395
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 570 1 570
243 Működési kiadások mindösszesen 105 137 107 902

6. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2019. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2018. terv 2019. terv
1 Bevételek
2 Közös hivatal működésének támogatása 5 038 4 946
3 Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről 5 926 6 879
4 Bevételek összesen 10 964 11 825
5 Kiadások
6 Személyi juttatás 8 058 8 776
7 Munkaadókat terhelő járulék 1 606 1 749
8 Dologi kiadás 1 300 1 300
9 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
10 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
11 Működési célú tartalék 0 0
12 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
13 Működési kiadás összesen 10 964 11 825

7. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2019. eredeti előirányzat 2019. módosított előirányzat III.
1 Felújítások
2 Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója 2744 2744
3 Kisezüsti út felújítás saját erő 16591 24568
4 Kisezüsti út felújítás Vp támogatás felhasználásra 95776 95 776
5 Magyar Faluprogram pályázathoz kapcsolódó tervkészítés kiadásai 0 1 200
6 Garázs tető felújítás 185 185
7 Felújítások összesen 115 296 124 473
8 Beruházások
9 Közút program gép beszerzés 0 0
10 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 0 0
11 Arculati kézikönyv elkészítése 0 0
12 Tűzfal védelmi szoftver 200 92
13 Temető nyíÍvántartó program vásárlása 610 96
14 Környezetvédelmi program elkészítése 500 500
15 Közművelődés projektor vásárlás 200 200
16 Közművelődés hangfal vásárlás 0 168
17 Számítógép vásárlás igazgatási feladat 356 405
18 Falugondnoki szolgálat tárgyieszköz beszerzés 0 1 150
19 Önkormányzati képviselők részére hordozhatós számítógép beszerzés 0 690
20 Fűnyíró traktor beszerzés a Magyar Faluprogram támogatás felhasználására 0 3925
21 Beruházások összesen 1 866 7 226
22 Egyéb felhalmozási kiadások
23 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0
24 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
25 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0
26 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0
27 Első lakáshoz jutók kölcsöne 800 800
28 Egyéb felhalmozási kiadások 800 800
29 Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő 60000 50782
30 Békés Kistérségi Társulás fejlesztési támogatásának felhasználására céltartalék 893 893
31 Felhalmozási célú tartalék 60 893 51 675
32 Finanszírozási kiadások 282 282
33 Finanszírozási kiadások összesen 282 282

8. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2019. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen Működési kiadás műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0
2 Települési önkormányzat működési általános támogatása 0 0
3 Önkormányzati Hivatal működési támogatás-igazgatás 0 0 0 0 8272 -8272
4 Települési önkormányzat működési támogatás összesen 0 0 0 0 8272 -8272
5 Településüzemeltetési feladatok támogatása 0 0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 1572 0 0 1572 572 1000
7 Közvilágítás 2528 0 0 2528 2528 0
8 Köztemető 100 0 0 100 100 0
9 Közutak. Fenntartása 1235 0 0 1235 4224 -2989
10 Beszámítás összege -7985 0 0 -7985 0 -7985
11 Településüzemeltetés összesen -2550 0 0 -2550 7424 -9974
12 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 3500 0 0 3500 0 3500
13 Polgármester, alpolgármester bére 0 0 0 0 6863 -6863
14 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatás 0 100 0 100 2000 -1900
15 mezőőri feladtaok 0 2200 1080 3280 4120 -840
16 települési hulladék kezelés 0 0 0 0 2425 -2425
17 Város és község gazdálkodás 74 250 44 368 6095 -5727
18 Lakóingatlan bérbeadása 0 2200 0 2200 0 2200
19 Nem lakóingatlan bérbeadása 0 5715 0 5715 1215 4500
20 Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás 0 584 0 584 63 63
21 Óvodai nevelés ellátás működési feladatai 0 0 0 0 509 -509
22 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 1880 1880 1880 0
23 Közmunka mintaprogram 0 1730 31463 33193 37336 -4143
24 Család és gyermekjóléti központ 0 0 0 0 33 -33
25 Család és gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 188 -188
26 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen 3574 12779 34467 50820 62727 -11907
27 Települési önkormányzatok szociális és gyemekjóléti feladatok támogatása 0 0 0
28 Települési támogatás 0 0 10 10 1942 -1932
29 Falugondnoki feladatok 3100 0 271 3371 4108 -737
30 Gyermekétkeztetés 1038 566 0 1604 2285 -681
31 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 253 0 0 253 800 -547
32 Települési önkormányzatok szociális és gyemekjóléti feladatok támogatása 4391 566 281 5238 9135 -3897
33 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0
34 Könyvtári szolgáltatás 300 0 0 300 300 0
35 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés 1500 0 0 1500 1500
36 Kötelező feladat közművelődés összesen 1800 0 0 1800 1800 0
37 Kötelező feladatok összesen 7215 13345 34748 55308 89358 -34050
38 Önként vállalt feladatok 0 0
39 Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenységek és programok 11544 11544 11544 0
40 képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0 860 -860
41 Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 800 -800
42 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 11544 11544 13204 -1660
43 Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0
44 Helyi adóbevételek 0 31200 0 31200 0 31200
45 Önkormányzati saját bevételek + adó bevételek mely a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 0 31200 0 31200 0 31200
46 Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál összesen 7215 44545 46292 98052 102562 -4510
47 Működési célú tartalék 0 0 0 0 2575 -2575
48 Működési célú maradvány 0 0 0 7367 0 7367
49 Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 282 -282
50 Működési bevétel és kiadás összesen 7215 44545 46292 105419 105419 0

9. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G H I J K L M N O
Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1 Bevételek
2 Intézményi működési bevételek 11 145 929 929 929 929 929 929 928 929 928 929 928 929 11 145
3 Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson belülről 46 238 3 853 3 853 3 853 3 853 3 853 3 853 3 853 3 853 3 853 3 853 3 853 3 855 46 238
4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
5 Közhatalmi bevételek 33 400 150 150 13 450 150 150 150 150 150 13 450 150 150 5 150 33 400
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 215 851 578 579 578 579 578 579 578 579 578 579 579 7 215
7 Műk. Bevétel összesen 98 052 5 783 5 510 18 811 5 510 5 511 5 510 5 510 5 510 18 810 5 510 5 510 10 567 98 052
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Felhalmozási célú támogatás és kölcsön államháztartáson belülről 100 893 0 893 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 100 893
10 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 400 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 37 400
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 101 293 33 926 50 033 33 33 33 33 33 33 33 33 50 037 101 293
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 7 367 0 0 0 7 367 0 0 0 0 0 0 0 0 7 367
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 77 562 0 0 0 77 562 0 0 0 0 0 0 0 0 77 562
15 Összes bevétel 284 274 5 816 6 436 68 844 90 472 5 544 5 543 5 543 5 543 18 843 5 543 5 543 84 994 284 274
16 Kiadások
17 Személyi juttatás 47 767 3 969 4 109 3 969 3 969 3 969 3 969 3 969 3 969 3 969 3 969 3 969 3 968 47 767
18 Munkaadókat terhelő járulékok 6 126 508 536 508 508 508 508 508 508 508 508 508 510 6 126
19 Dologi és egyéb folyó kiadások 37 297 3 068 3 067 3 068 3 229 3 068 3 067 3 229 3 067 3 067 3 231 3 068 3 068 37 297
20 Működési célú támogatás értékű kiadás 9 002 1 393 383 0 0 0 0 3 613 0 0 0 0 3 613 9 002
21 Műk célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800
22 Működési célú tartalék 2 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 575 2 575
23 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 570 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 130 130 1 570
24 Összesen 105 137 9 069 8 226 7 756 7 917 7 756 7 755 11 530 7 755 7 755 7 919 7 755 13 944 105 137
25 Felújítás 115 296 0 185 0 2 744 0 28 090 0 28 090 28 090 28 097 0 0 115 296
26 Beruházás 1 866 356 0 610 0 500 200 200 0 1 866
27 Egyéb felhalmozási kiadások 800 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 0 800
28 Felhalmozási célú tartalék 60 893 893 60 000 0 60 893
29 Felhalmozási kiadás 178 855 0 541 0 2 744 0 28 700 0 29 483 28 490 200 200 0 178 855
30 Finanszírozási kiadások 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282
31 Összes kiadás 284 274 9 351 8 767 7 756 10 661 7 756 36 455 11 530 37 238 36 245 8 119 7 955 13 944 284 274

10. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019. 2020. 2021. 2022. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
megnevezés 2018. terv 2019. terv 2020. terv 2021. terv
1 Intézményi működési bevétel 11 145 10 302 10302 10302
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 46 238 46 238 46238 46238
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 54 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 33 400 33 400 33400 33400
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 215 7 215 7215 7215
6 Működési bevétel összesen 98 052 97 155 97 155 97 155
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 100 893 0 0 0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 400 400 400 400
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 101 293 400 400 400
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 7 367 2 575 6486 12146
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 77 562 12 560 12560 12560
14 Tárgyévi bevételek összesen 284 274 112 690 116 601 122 261
15 Személyi juttatás 47 767 52 537 55552 59996
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 126 6 495 6098 5976
17 Dologi kiadás 37 297 29 933 30831 31755
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 9 002 7 895 8290 8704
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800 800
20 Működési célú tartalék 2 575 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 570 2 070 2070 2070
22 Működési kiadás összesen 105 137 99 730 103 641 109 301
23 Felújítás 115 296 2 160 2160 2160
24 Beruházás 1 866 10 000 10000 10000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 800 800 800 800
26 Felhalmozási célú tartalék 60 893 0 0 0
27 Felhalmozási kiadás összesen 178 855 12 960 12 960 12 960
28 Finanszírozási kiadások 282 0 0 0
29 Tárgyévi kiadás összesen 284 274 112 690 116 601 122 261

11. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2019. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
A B C D
Feladat megnevezése 2019. évi nyitó 2019. évi 2019. évi záró
létszám (fő) változás létszám (fő)
1. Közalkalmazotti jogviszony alapján
2. Közterület rendjének fenntartása Mezőőr 1 1
3. Falugondnoki szolgálat 1 1
4. Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység
5. Főállású polgármester 1 1
6. Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők 4 4
7. Munka törvénykönyve alapján
8. közösségszervező és mentor 1 0 1
9. Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság 15 0 15
10. Közfoglalkoztatási mintaprogram közút 7 0 7
11. Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz 0 0 0
12. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 2
13. Létszámkeret összesen 32 0 32

12. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

Adatok ezer Ft-ban
A B
Megnevezés Összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 31200
2 Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 4900
3 Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel 0
4 Tárgyieszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel 0
5 Bírságok, pótlékok és díjbevételek 100
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 36200
8 Összes saját bevétel 50%-a 18100

Az Önkormányzat 2019. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 18.100 ezer Ft.


1
Módosította: 11/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
2
Módosította: 11/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
3
Módosította: 11/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
4
Módosította: 11/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
5
Módosította: 11/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
6
Módosította: 11/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
7
Módosította: 11/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
8
Módosította: 11/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
9
Módosította: 11/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
10
Módosította: 11/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2019. december 21-étől.
11
Módosította: 11/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2019. december 21-étől.