A szöveg időállapota: 2018.XI.29. - 2018.XI.29.
Időállapot váltás: 2018.XI.29. - 2018.XI.29.
2018.XI.30. -


15/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet

a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 10/2014. (VIII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 10/2014. (VIII. 7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) a következő “4.a Az engedély nélküli közterület használat jogkövetkezményei” alcímmel egészül ki:

4.a Az engedély nélküli közterület használat jogkövetkezményei

21/A. § Aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, köteles a hatóság felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, és az eredeti állapotot helyreállítani.

21/B. § Aki a közterület használatára vonatkozó rendelkezéseket megszegi vagy megkerüli, és a cselekmény súlyosabb jogszabályi elbírálás alá nem esik, ez ellen közigazgatási hatósági eljárást kell lefolytatni.

21/C. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal megbízott ügyintézői ellenőrizhetik, a közigazgatási hatósági eljárást hivatalból kell lefolytatni.

21/D. § A rendelet alapján a közterület-használat szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.

21/E. § (1) A közterület-használat szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás:

a) valamely cselekményben megnyilvánuló magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül,

b) mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül,

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes állapot észleléstől számított 60 napon belül

indítható meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidők elteltét követően a közterület-használat szabályait sértő magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

21/F. § (1) Aki az e rendeletben meghatározott közterület-használat szabályainak betartását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

(2) A közigazgatási bírságot a magatartás elkövetője a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül, helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 30 napon belül kell az Önkormányzatnak megfizetni.

21/G. § Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a bírságot annak vezetőjével szemben kell kiszabni, kivéve, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a közösségi együttélést sértő magatartást egyértelműen azonosíthatóan más személy követte el.

21/H. A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni:

a) a közterület-használat alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból

megállapíthatóak.”

2. § Az ÖR. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges.”

3. § Az ÖR. 11. § „Közterület-haszálatra bérleti szerződést kell kötni.” mondat helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:”

4. § Az ÖR. 13. § „Nem köthető bérleti szerződés, ha a használat” mondat helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Nem adható közterület-használati engedély, ha a használat:”

5. § Az ÖR. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (2) Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési munkákkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében a kivitelezőnek vagy az építtetőnek kell az engedélyt beszerezni.”

6. § Az ÖR. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (3) Az Önkormányzat és intézményei beruházásaihoz a kivitelezőnek kell az engedélyt beszerezni, de a közterület-használati díj fizetése alól mentesül.”

7. § Az ÖR. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (3) A (2) bekezdésben foglalt esetekben használó köteles a terület használatára engedélyt beszerezni az önkormányzattól.”

8. § Az ÖR. 1. § „bérleti szerződés” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg lép.

9. § Az ÖR. 16. § (4) bekezdés „szerződés” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg lép.

10. § Az ÖR. 19. § „szerződés csak fél éves tartamára köthető” szövegrész helyébe az „engedély csak fél éves tartamára adható” szövegrész lép.

11. § Az ÖR. 20. § (1) bekezdése „szerződésben” szövegrész helyébe az „engedélyben” szöveg lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.