A szöveg időállapota: 2019.VI.29. -
Időállapot váltás: 2018.IX.1. - 2019.VI.28.
2019.VI.29. -


12/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésben, a 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet tárgyi hatálya Csárdaszállás Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő

a) ingatlan és ingó vagyonra,

b) immateriális javakra,

c) az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokra,

d) értékpapírokra,

e) követelésekre,

f) gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető társasági részesedésekre,ezek hasznosítására, elidegenítésére, megterhelésére, vagyonkezelésbe adására, gazdasági társaságba, non-profit gazdasági társaságba történő apportálására terjed ki.

2. § A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati lakások és helyiségek bérletét és elidegenítését szabályozó önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére.

2. Az Önkormányzati vagyon elemei

3. § (1) Az Önkormányzat vagyona:

a) az 1. mellékletben meghatározott forgalomképtelennek minősített vagyon,

b) a 2. mellékletben meghatározott közfeladat ellátását szolgáló korlátozottan forgalomképes vagyon,

c) a 3. mellékletben meghatározott forgalomképes üzleti vagyon,

(2) Csárdaszállás Községi Önkormányzata kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősíti az üzemeltetésre átadott vízi-közmű vagyont, amelynek részletezése a Békés Megyei vízművek Zrt. és Csárdaszállás Községi Önkormányzata által megkötött vagyonkezelési és üzemeltetési szerződésben, valamint az ahhoz tartozó mellékletekben található.

3. Vagyongazdálkodási terv

4. § (1) Az Önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terve tartalmazza a vagyon kezelésére, hasznosítására, fejlesztésre, gyarapítására vonatkozó célkitűzéseket és feladatokat, ezek végrehajtásának eszközeit, módjait, időbeli ütemezését.

(2) A vagyongazdálkodási tervet 2 évenként felül kell vizsgálni.

4. Tulajdonosi jogok gyakorlása

5. § A Polgármester átruházott hatáskörben dönt

a) az önkormányzati vagyontárgy 1 évet meg nem haladó időtartamú hasznosításáról nettó 500.000 Ft/év bérleti díj értékhatárig.

b) Az önkormányzati követelések behajtása során részlefizetés engedélyezéséről legfeljebb 1 év időtartamig, 1 millió Ft értékhatárig.

c) Mezőgazdasági termények, termékek és szaporulatok értékesítéséről, szerződésenként nettó 2 millió forint értékhatárig.

d) Előállított termékek használatba adásáról kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, 500 ezer Ft egyedi értékhatárig.

e) Az önkormányzati vagyont érintő közműszolgáltatók fejlesztéseinél a tulajdonosi nyilatkozat megtételéről.

f) Jogosult az önkormányzati ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára szolgalmi jogot, vezeték jogot és használati jogot alapítani 1 millió forint értékhatárig.

g) Tulajdonosi hozzájárulást adni az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat érintő átalakításhoz, beruházáshoz, fejlesztéshez, amennyiben az elvégezni kívánt munkálatok nem építési engedély-kötelesek.

h) Ingatlanra bejegyzett jelzálog, vagy elidegenítési és terhelési tilalom Önkormányzatot megillető jogainak a gyakorlása.

i) Az önkormányzati követeléseket engedményezéssel, vagy tartozásátvállalással kapcsolatos jognyilatkozatok megtétele 500.000,- Ft értékhatárig.

j) Az Önkormányzat tényleges vagy várományos vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötése, 1 millió Ft értékhatárig.

k) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény alapján hitelezői jognyilatkozatok megtétele 1 millió Ft értékhatárig.

l) Az önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos hatósági eljárásban - amennyiben a rendelet szerint az ingatlan hasznosításáról a Képviselő-testület hoz döntést, ezen testület határozatában foglalt felhatalmazás alapján - tulajdonost megillető jogok gyakorolásáról.

m) Ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételéről.

5. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása

6. § (1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon elidegenítésére, hasznosítására, vagyonkezelésére, haszonbérletbe adására, megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy értékét meg kell határozni.

(2) A vagyontárgy értéke megállapításának módjai

a) ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy jellemző tulajdonságaiban a hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára,

b) ingatlanok értékesítése, vagy ingatlanok megterhelése esetében ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott érték, hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján.

(3) Ingatlanok értékesítése, megterhelése esetében forgalmi értékbecslésben meghatározott értéknél alacsonyabb nem lehet a vételár.

7. § A vagyontárgy feletti rendelkezési jog gyakorlóját az adott vagyontárgy értékétől függően, illetve - ha a hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik - a vagyonrész értéke alapján kell megállapítani.

8. § Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.

6. A vagyontárgy forgalomképességének változása átminősítésse

9. § Ha a vagyontárgy rendeltetési célja megváltozik és a törzsvagyoni minősítés fenntartása az adott vagyontárgy esetében a továbbiakban nem indokolt, a Képviselő-testület a vagyontárgy törzsvagyoni minősítését megváltoztathatja.

7. Az önkormányzati vagyon elidegenítése, hasznosítása

10. § (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítése a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ajánlat értékelési szempontja alapján történik, vagy összességében a legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja alapján történik.

(2) Mellőzhető a versenyeztetés amennyiben

a) az ingatlanvagyon egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 2 millió Ft-ot,

b) ingó vagyon egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 1 millió Ft-ot,

c) mezőgazdasági termények, termékek szaporulat együttes forgalmi értéke nem éri el a nettó 2 millió Ft-ot,

d) a telek-kiegészítésként történő ingatlanértékesítés esetén, amennyiben a telekrészlet kizárólag egy önálló ingatlanhoz csatolható, a telekrész egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 1 millió Ft-ot, és annak nagysága nem haladja meg az egész ingatlan területének 20%-át.

11. § (1) Az önkormányzati vagyon hasznosítása a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás, vagy összességében a legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja alapján történik.

(2) Mellőzhető a versenyeztetés, amennyiben

a) a vagyonelemek hasznosítása szerződésenként nettó 1 millió Ft/év bérleti díj értékhatárig, és a hasznosítás időtartama nem haladja meg az 1 évet,

b) termőföldek haszonbérletbe adása esetén, a haszonbérleti jogviszony azonos feltételek melletti meghosszabbításánál, ha a módosítás időtartama nem haladja meg az 5 évet.

c) kizárólagos vagy többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság részre ingatlan vagy ingó vagyon hasznosítása.

8. Az önkormányzati vagyonkezelők jogállása

12. § (1) Az önkormányzati vagyonkezelő a használatában lévő önkormányzati vagyonnal közfeladatai ellátásának sérelme nélkül a törvények és e rendelet korlátai között önállóan gazdálkodik.

(2) Az önkormányzati vagyonkezelőt illető használat joga a (3) bekezdésben foglaltak kivételével ingyenes, az önkormányzat a használat ellenértékét nem követelheti, de az önkormányzati vagyonkezelő köteles teljesíteni az önkormányzatot, mint a tulajdonost a vagyontárgy után terhelő pénzügyi kötelezettségeket.

(3) Gazdasági Társaság, közhasznú társaság vagyonkezelésében lévő közmű utáni használati jogért díjat kell fizetni.

(4) Önkormányzati vagyonkezelő a Képviselő-testület engedélyével alapíthat gazdasági társaságot, szerezhet gazdasági társaságban érdekeltséget, teljesíthet alapítványi hozzájárulást.

13. § Az önkormányzat vagyonkezelő szervei jogosultak:

a) A kezelésükben lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznának szedésére, a birtokvédelemre.

b) A közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak meghatározott időre történő bérbeadására, egyéb hasznosítására.

c) A kezelésükben lévő ingó vagyontárgyak e rendeletben szabályozott módon történő elidegenítésére.

d) A vagyontárgyak megterheléséhez a képviselő-testület engedélye kell.

e) A vagyonkezelő szervezetek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemelésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat normatív bevételeikből, hasznosításból és a felmerülő támogatásokból származó bevételek terhére ellátni.

f) A vagyonkezelő szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni.

g) A polgármester és az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: pénzügyi bizottság) a vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetőit e feladatuk ellátásáról rendszeresen, külön is beszámoltathatják.

14. § Az önkormányzat a vagyonkezelői jogot visszterhes vagyonkezelői szerződéssel adja át a vagyon kezelőjének.

15. § A vagyonkezelői jog ellenértékét a Képviselő-testület egyedi döntésével határozza meg.

16. § A vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a működtetés költségeit, a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó, valamint az abból következő kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás alapján előírt, önkormányzatot terhelő más kötelezettséget.

9. Vagyonkezelési jog megszerzésének és gyakorlásának feltételei

17. § A vagyonkezelési jog akkor adható át, ha a vagyonkezelői jog jogosultja vállalja, hogy:

a) a vagyonelemet közfeladat ellátására vagy a közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységhez használja,

b) a vagyonelem értékcsökkenésével arányos mértékű állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzését,

c) a vagyonkezelésbe vett vagyonelemhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését,

d) a szerződés teljesítésének biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,

e) a vagyonkezelői jog megszerzéséhez kapcsolódó költségek viselését,

f) viseli a vagyonelemhez kapcsolódó terheket és kötelezettségeket

10. Vagyonkezelői jog ellenőrzésére vonatkozó szabályok

18. § A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét, a kötelezettségek teljesítését a pénzügyi bizottság ellenőrzi.

19. § (1) A pénzügyi bizottság jogosult:

a) a vagyonkezelő kezelésében álló önkormányzati tulajdonú ingatlan területére belépni,

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó közérdekből nyilvános adat megismerésére és okiratba betekintésre,

(2) A vagyonkezelő jogosult:

a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.

(3) A vagyonkezelő köteles:

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,

b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,

c) az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentum teljességéről nyilatkozni,

d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,

e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni.

(4) A pénzügyi bizottság az ellenőrzés megállapításairól készített összefoglaló jelentést köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjeszteni.

11. Önkormányzati vagyon ingyenes átengedése

20. § Az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján adhatja ingyenes használatba.

21. § (1) Az ingyenes használatra vonatkozóan használati szerződést kell kötni.

(2) Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő tényleges költségek, a használt területtel arányos részét meg kell térítenie.

(3) A használót az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan az alábbi főköltségek terhelik:

a) az általa használt helyiségek rendeltetésszerű használata, állagának megóvása, belső felújítása és karbantartása;

b) a közös használatú helyiségek közüzemi díjainak megfizetése a használó és a használatba adó között létrejött - megállapodás alapján;

c) A Képviselő-testület az ingyenes használatba adásról hozott döntésében az előző pontokban meghatározottakon felül további költségek viselését is előírhatja a használó részére.

12. A versenyeztetési eljárás

22. § A versenyeztetési eljárást az Önkormányzat versenyeztetési szabályzatban leírtak szerint kell lefolytatni.

13. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 12/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat forgalomképtelen vagyoni elemei
A B C D
1 Helyrajzi szám Megnevezés Terület (m2) Cím
2 21 közút 5757 Mártírok utca
3 22 közút 1487 Névnélküli utca
4 48 közút 740 Névnélküli utca
5 49/3 közterület 3934 Petőfi utca
6 50 közút 5176 Petőfi utca
7 51 közpark 9976 Csárda út
8 53 közút 433 Névnélküli utca
9 60 beépítetlen terület 6290 Csárda út
10 67 közút 874 Névnélküli utca
11 76 közút 273 Névnélküli utca
12 84 közút 2330 Rákóczi utca
13 96 közút 573 Névnélküli utca
14 105 közút 2659 Hunyadi utca
15 106 közút 688 Névnélküli utca
16 126 közút 15186 Kossuth utca
17 127/4 közút 1489 Névnélküli utca
18 127/6 sportpálya 46346 Sporttelep
19 145 közút 5933 Arany J. utca
20 191 közút 4703 Jókai utca
21 205 közút 986 Ady utca
22 222 közút 9124 Dózsa utca
23 224 közút 1253 Névnélküli utca
24 237/3 beépítetlen terület 1667 Dózsa utca
25 239 közút 1012 Névnélküli utca
26 1101 közút 2810 Névnélküli utca
27 1119 közút 2816 Névnélküli utca
28 1160 közút 2824 Névnélküli utca
29 1307 közút 1167 Névnélküli utca
30 1520 közút 2840 Névnélküli utca
31 1521 közút 1665 Névnélküli utca
32 1522 közút 1038 Névnélküli utca
33 1523 közút 2706 Névnélküli utca
34 1524/1 közút 234 Névnélküli utca
35 03 út 11353 Külterület
36 05/13 út 1692 Külterület
37 05/28 út 674 Külterület
38 08 közút 9556 Névnélküli utca
39 09 közút 7779 Névnélküli utca
40 012 út, árok 13907 Külterület
41 014 út 3640 Külterület
42 015 út 3311 Külterület
43 016/40 út 283 Külterület
44 019/2 kerékpárút 10487 Külterület
45 019/3 országos közút 17549 Külterület
46 022 út 2418 Külterület
47 027/2 út 9023 Külterület
48 027/4 saját használatú út 10299 Külterület
49 032/1 út 13269 Külterület
50 032/2 csatorna 1087 Külterület
51 035 út 5371 Külterület
52 036/1 út 13239 Külterület
53 040/1 út 10174 Külterület
54 040/6 út 8621 Külterület
55 052 út 2778 Külterület
56 054 út 12835 Külterület
57 055/1 saját használatú út 3416 Külterület
58 055/15 út 5754 Külterület
59 055/25 út 5612 Külterület
60 057/19 út 9933 Külterület
61 060/7 út 2965 Külterület
62 064/5 közterület 205 Külterület
63 064/7 közterület 429 Külterület
64 064/9 kerékpárút 3149 Külterület
65 064/11 közút 2962 Külterület
66 065 út, árok, legelő 7096 Falutelep utca
67 065/1 út, árok, legelő 7096 Külterület
68 066/7 út, árok, 3058 Külterület
69 067/1 út 13546 Külterület
70 067/2 közút 31429 Névnélküli utca
71 080 út, árok 29005 Külterület
72 084 út, árok 29532 Külterület
73 091/24 út 3436 Külterület
74 091/25 csatorna 5452 Külterület
75 091/27 csatorna 6346 Külterület
76 091/29 út 4111 Külterület
77 094 út 15997 Külterület
78 096/1 út 7806 Külterület
79 098/8 út 9451 Külterület
80 098/12 út 1326 Külterület
81 0100 út 6915 Külterület
82 0101/2 út 9778 Külterület
83 0110/1 út 8818 Külterület
84 0110/2 út 366 Külterület
85 0111/23 út, töltés 3005 Külterület
86 0112/2 út 7111 Külterület
87 0118/1 út 10677 Külterület
88 0120/2 út 11147 Külterület
89 0124/2 út 7789 Külterület
90 0126/14 út 4107 Külterület
91 0127 út 38859 Külterület
92 0130 út 13172 Külterület
93 0132 közút 134281 Névnélküli utca
94 0161 közút 2554 Külterület
95 0163 közút 1367 Névnélküli utca
96 0176 út 5167 Külterület
97 0181 közút 2021 Névnélküli utca
98 0183 út 10092 Külterület
99 0184 árok 1306 Külterület
100 0191 út 10384 Külterület
101 0203 út 2518 Külterület
102 0205/36 töltés, út 5805 Külterület
103 0206/2 csatorna 185 Külterület
104 0206/3 csatorna 4049 Külterület
105 0206/4 út 26319 Külterület
106 0206/5 csatorna 2303 Külterület
107 0206/6 csatorna 3472 Külterület
108 0208/1 út 2855 Külterület
109 0208/2 csatorna 3874 Külterület
110 0209/7 út 30804 Külterület
111 0209/14 út 772 Külterület
112 0211/2 út 4591 Külterület
113 0213/8 út 8876 Külterület
114 0218/9 út 5394 Külterület
115 0219 út 1701 Külterület
116 220/55 árok 1047 Ady utca
117 220/33 közút 3787 Ady utca
118 0221/2 út 14126 Külterület
119 0223 út 6797 Külterület
120 0225 út 9654 Külterület
121 0230/1 út 3420 Külterület
122 0231 út 1165 Külterület
123 0236 út 6905 Külterület
124 0244/1 út 8562 Külterület
125 0251/1 út 11568 Külterület
126 0252 közút 5453 Névnélküli utca
127 0265/8 árok 2437 Külterület
128 0266 út 6434 Külterület
129 0268/11 út 7196 Külterület
130 0272 út 20688 Külterület
131 0280 út 3192 Külterület
1321 52/4 Beépítetlen terület 1549 Csárda út
1332 52/5 Beépítetlen terület 1546 Csárda út

2. melléklet a 12/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyoni elemei
A B C D
1 Helyrajzi szám Megnevezés Terület (m2) Cím
2 49/1 Piactér 2004 Csárda út 11.
3 52/3 Volt iskolaépület és lakások 3568 Csárda út 7-9.
4 70 Községháza 1832 Petőfi u.17.
5 75 Óvoda 3887 Kossuth u. 23.
6 127/6 Sportpálya 6346 Petőfi utca
7 128 Általános Iskola 5739 Arany J. u. 2.
8 164/1 Szabadidőpark 1193 Kossuth u. 4-6.
9 164/2 Művelődési Ház 2125 Kossuth u. 4-6.
10 172 Vízmű 770 Kossuth u. 20/1.
11 220/5 Lakóház,udvar 1333 Dózsa u. 30.
12 220/6 Lakóház,udvar 1332 Dózsa u. 32.
13 220/7 Lakóház,udvar 1331 Dózsa u. 34.
14 220/9 Lakóház,udvar 1330 Dózsa u. 38.
15 223/12 Szemétlerakó telep 6809
16 0126/29 Szántó, temető, sporttelep 14115 Külterület

3. melléklet a 12/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyoni elemei
A B C D
1 Helyrajzi szám Megnevezés Terület (m2) Cím
2 1/1 Irodaház 3740 Kossuth u. 13-1.
33
44
5 85 Lakóház, udvar, gazdasági épület 1514 Kossuth u. 37.
6 97 Szántó 11420 Külterület
7 107/2 Beépítetlen terület 6863 Belterület
8 130 Lakóház, udvar 1501 Arany J. u. 6.
9 136 Lakóház, udvar, gazdasági épület 1460 Arany J. u. 18.
10 157 Beépítetlen terület 375 Jókai utca
11 166 Lakóház, udvar, gazdasági épület 1590 Kossuth u. 10.
12 178 Beépítetlen terület 1568 Jókai utca 12.
13 180 Beépítetlen terület 1907 Jókai utca 16.
14 181 Beépítetlen terület 1750 Jókai utca 18.
15 182 Beépítetlen terület 1532 Jókai utca 20.
16 183 Beépítetlen terület 1527 Jókai utca 22.
17 184 Beépítetlen terület 1516 Jókai utca 24.
18 185 Beépítetlen terület 1515 Jókai utca 26.
19 186 Beépítetlen terület 1509 Jókai utca 28.
20 187 Beépítetlen terület 1503 Jókai utca 30.
21 188 Beépítetlen terület 1497 Jókai utca 32.
22 189 Beépítetlen terület 1491 Jókai utca 34.
23 190 Beépítetlen terület 1486 Jókai utca 36.
24 192 Szántó 25719 Jókai utca
25 220/15 Beépítetlen terület 2622 Ady utca
26 220/16 Beépítetlen terület 1171 Ady utca
27 220/17 Beépítetlen terület 1172 Ady utca
28 220/18 Beépítetlen terület 1323 Ady utca
29 220/19 Beépítetlen terület 1323 Ady utca
30 220/20 Beépítetlen terület 1324 Ady utca
31 220/21 Beépítetlen terület 1325 Ady utca
32 220/22 Beépítetlen terület 1326 Ady utca
33 220/23 Beépítetlen terület 1327 Ady utca
34 220/24 Beépítetlen terület 1328 Ady utca
35 220/25 Beépítetlen terület 1328 Ady utca
36 220/26 Beépítetlen terület 1329 Ady utca
37 220/27 Beépítetlen terület 1330 Ady utca
38 220/28 Beépítetlen terület 1331 Ady utca
39 220/20 Beépítetlen terület 1324 Ady utca
40 220/29 Beépítetlen terület 1332 Ady utca
41 220/34 Beépítetlen terület 2620 Ady utca
42 220/35 Beépítetlen terület 2623 Ady utca
43 220/36 Beépítetlen terület 2619 Ady utca
44 220/37 Beépítetlen terület 2619 Ady utca
45 220/38 Beépítetlen terület 2620 Ady utca
46 220/39 Beépítetlen terület 2620 Ady utca
47 220/40 Beépítetlen terület 1692 Ady utca
48 220/41 Beépítetlen terület 1324 Ady utca
49 220/42 Beépítetlen terület 1324 Ady utca
50 220/43 Beépítetlen terület 1323 Ady utca
51 220/44 Beépítetlen terület 1325 Ady utca
52 220/45 Beépítetlen terület 1466 Ady utca
53 220/46 Beépítetlen terület 1466 Ady utca
54 220/47 Beépítetlen terület 1467 Ady utca
55 220/48 Beépítetlen terület 1466 Ady utca
56 220/54 Beépítetlen terület 1618 Ady utca
57 228 Lakóház, udvar, gazd. épület 2099 Dózsa u. 21-2.
58 232 Lakóház, udvar, gazd. épület 1547 Névnélküli utca
59 237/6/A/1 Lakás 78 Dózsa u. 19/4.
60 243 Beépítetlen terület 4070 Névnélküli utca
61 1480 Kert 727 Zártkert
62 016/3 Tanyahely 1079 Külterület
63 040/11 Szántó 17858 Külterület
64 066/4 Tanyahely 1439 Külterület
65 0119/10 Szántó 1079 Külterület
66 0133/7 Szántó 44415 Külterület


1
Beiktatta: 7/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. június 29-étől.
2
Beiktatta: 7/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. június 29-étől.
3
Hatályon kívül helyezte: 7/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2019. június 29-étől.
4
Hatályon kívül helyezte: 7/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2019. június 29-étől.