11/2018. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet

a gyermekek és fiatal felnőttek részére nyújtható támogatásokról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) beiskolázási, tankönyvbeszerzési és gyermekszületési támogatást biztosít.

2. § Az Önkormányzat 1. § -ban meghatározott támogatások biztosításával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

2. Beiskolázási támogatás

3. § Az Önkormányzat közép vagy felsőfokú intézmény nappali rendszerű képzésen tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermekek, vagy fiatal felnőttek számára, akik Csárdaszálláson lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Csárdaszálláson élnek beiskolázási támogatást biztosít.

4. § (1) A beiskolázási támogatás iránti kérelmét a tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy, vagy törvényes képviselője, a tanév első napját megelőző 10. napig nyújthatja be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A tanulói, hallgatói jogviszonyt a tanév kezdetétől számított 30 napon belül iskolalátogatási igazolással kell utólagosan igazolni.

5. § (1) A beiskolázási támogatás összege tanulónként és hallgatónként 10.000.-Ft.

(2) A beiskolázási támogatás az azt megállapító határozat jogerőre emelkedését követően kerül kifizetésre banki átutalással. Kérelemre a házipénztárából történő kifizetéssel is teljesíthető.

3. Tankönyvbeszerzési támogatás

6. § Az Önkormányzat Csárdaszálláson lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Csárdaszálláson élő általános iskoláskorú gyermekek részére tankönyvbeszerzési támogatás útján ingyenes tankönyvcsomagot biztosít.

7. § Az Önkormányzat az általános iskola által kiállított igazolás alapján gondoskodik a gyermek részére igénybe vett tankönyvek térítési díjának kiegyenlítéséről.

8. § Az ingyenes tankönyveket a gyermekeknek kötelességük gondosan megőrizni, és miután további használatukra nincs szükség, az önkormányzatnak kötelesek visszaszolgáltatni.

4. Gyermekszületési támogatás

9. § (1) Az Önkormányzat gyermek születésekor gyermekenként 25.000,- Ft támogatást nyújt annak a csárdaszállási lakóhellyel rendelkező szülőnek, aki családjával életvitelszerűen Csárdaszálláson él. A támogatás csárdaszállási lakóhellyel rendelkező gyermekre tekintettel állapítható meg.

(2) A támogatás, emléklappal együtt ünnepélyes keretek között, minden év augusztus 20-án vagy október 23-án kerül átadásra.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gyermekek és fiatal felnőttek részére nyújtható pénzbeli támogatásokról szóló 26/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.