A szöveg időállapota: 2018.II.20. - 2018.II.20.
Időállapot váltás: 2018.II.20. - 2018.II.20.
2018.II.21. -


4/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

[6. melléklet a 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez]

Csárdaszállás Községi Önkormányzat közfeladatai kormányzati funkció szerinti besorolása
A B
Kormányzati funkció Megnevezés
1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
3 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, lakosság felkészítése
5 031030 Közterület rendjének fenntartása
6 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása
7 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8 041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
10 041236 Országos közfoglalkoztatási program
11 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
12 045120 Út, autópálya építése
13 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
14 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
15 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok
16 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
17 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
18 064010 Közvilágítás
19 066010 Zöldterület-kezelés
20 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
21 076062 Település-egészségügyi feladatok
22 082044 Könyvtári szolgáltatások
23 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
24 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
25 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
26 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
27 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
28 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
29 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
30 104043 Család és gyermekjóléti központ
31 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
32 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
33 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok