6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 165.218 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 90.341 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek összegének teljesítése 107.373 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek összegének teljesítése 6.749 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 51.096 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 78.678 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 41.464 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.628 ezer forint,

c) dologi kiadás 22.012 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.474 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 500 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.600 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadás teljesítése 11.405 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 2.252 ezer forint,

b) beruházási kiadás 8.654 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 499 ezer forint.

(3) A finanszírozási kiadások összege 258 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2016-2019. években a 9. melléklet mutatja be.

10. § Az Önkormányzat 2016. évi maradványa 74.878 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyona 607.859 ezer forint, a vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalásról nem rendelkezett.

15. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

16. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban
A C D E
megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
1 Bérleti díj 1 969 3639 3638
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2 200 2306 2305
3 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 1 575 1575 1485
4 Ellátási díj bevétel 197 247 246
5 ÁHT kiv. Továbbszáml. Közvetített szolg. 0 258 257
6 Kerákpárút pótmunka továbbszámlázott szolgáltatás 0 246 245
7 Kamatbevétel 0 103 103
8 Kártérítés bevétele 0 24 24
9 Egyéb működési bevétel 0 1 0
10 Kiszámlázott termék és szolg. ÁFA 1 009 1542 1226
11 Saját bevétel összesen: 6 950 9 941 9 529
12 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
13 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
14 Mezőőri jár. átvett pénz 1 080 1080 1080
15 Közcélú munkavégzők támogatása 48 103 45752 45717
16 Egyéb átvett pénzeszköz 1 272 1968 1847
17 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 50 455 48 800 48 644
18 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 0
19 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
20 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 80 80 0
21 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0
22 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 80 80 0
23 Közhatalmi bevételek
24 Iparűzési adó 18 000 33974 33974
25 Építményadó 2 600 3333 3333
26 Magánszemélyek kommunális adója 660 782 782
27 Pótlékok, bírságok bevétele 100 116 115
28 Gépjármű adó 1 300 1619 1618
29 Helyi jövedéki adó 0 1 1
30 Mezőőri járulék bevétele 2 000 2337 2337
31 Közhatalmi bevételek összesen 24 660 42 162 42 160
32 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
33 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 0
34 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1 572 1572 1572
35 Közvilágítás támogatása 2 528 2528 2528
36 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100
37 Közutak fenntartásának támogatása 1 235 1235 1235
38 Beszámítás összege -7 082 -7082 -7082
39 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3500 3500
40 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 967 1051 1050
41 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 0
42 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0 0
43 Falugondnoki szolgáltatás 2 500 2500 2500
44 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1200 1200
45 Központosított működési célú támogatás 71 71 71
46 Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék) 134 135 135
47 Műlödési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (szociális kiegészítő pótlék) 0 185 185
48 Elszámolásból származó bevételek 0 46 46
49 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 6 725 7 041 7 040
50 Működési bevétel összesen 88 870 108 024 107 373
51 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0
52 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
53 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
54 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
55 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
56 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0 0
57 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
58 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
59 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen 0 0 0
60 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0 0
61 Lakáskölcsön visszafizetés 200 250 249
62 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 200 250 249
63 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 6500 6500
64 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
65 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
66 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen 0 6 500 6 500
67 Felhalmozási bevételek összesen 200 6 750 6 749

2. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2016. évben

Adatok ezer forintban
A C D E
megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 6 950 9941 9529
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 50 455 48800 42160
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 80 80 0
4 Közhatalmi bevételek 24 660 42162 48644
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 6 725 7041 7040
6 Működési bevétel összesen 88 870 108 024 107 373
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 200 250 249
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 6500 6500
11 Felhalmozási bevételek összesen 200 6 750 6 749
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 50 903 51098 51 096
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 139 973 165 872 165 218

3. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban
A C D E
megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
1 Bérleti díj 1 969 3639 3638
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2 200 2306 2305
3 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 1 575 1575 1485
4 Ellátási díj bevétel 197 247 246
5 ÁHT kiv. Továbbszáml. Közvetített szolg. 0 258 257
6 Kerákpárút pótmunka továbbszámlázott szolgáltatás 0 246 245
7 Kamatbevétel 0 103 103
8 Kártérítés bevétele 0 24 24
9 Egyéb működési bevétel 0 1 0
10 Kiszámlázott termék és szolg. ÁFA 1 009 1542 1226
11 Saját bevétel összesen: 6 950 9 941 9 529
12 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
13 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
14 Mezőőri jár. átvett pénz 1 080 1080 1080
15 Közcélú munkavégzők támogatása 48 103 45752 45717
16 Egyéb átvett pénzeszköz 1 272 1968 1847
17 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 50 455 48 800 48 644
18 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 0
19 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
20 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 80 80 0
21 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0
22 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 80 80 0
23 Közhatalmi bevételek
24 Iparűzési adó 18 000 33974 33974
25 Építményadó 2 600 3333 3333
26 Magánszemélyek kommunális adója 660 782 782
27 Pótlékok, bírságok bevétele 100 116 115
28 Gépjármű adó 1 300 1619 1618
29 Helyi jövedéki adó 0 1 1
30 Mezőőri járulék bevétele 2 000 2337 2337
31 Közhatalmi bevételek összesen 24 660 42 162 42 160
32 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
33 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 0
34 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1 572 1572 1572
35 Közvilágítás támogatása 2 528 2528 2528
36 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100
37 Közutak fenntartásának támogatása 1 235 1235 1235
38 Beszámítás összege -7 082 -7082 -7082
39 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3500 3500
40 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 967 1051 1050
41 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 0
42 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0 0
43 Falugondnoki szolgáltatás 2 500 2500 2500
44 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1200 1200
45 Központosított működési célú támogatás 71 71 71
46 Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék) 134 135 135
47 Műlödési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (szociális kiegészítő pótlék) 0 185 185
48 Elszámolásból származó bevételek 0 46 46
49 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 6 725 7 041 7 040
50 Működési bevétel összesen 88 870 108 024 107 373
51 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0
52 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
53 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
54 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
55 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
56 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0 0
57 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
58 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
59 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen 0 0 0
60 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0 0
61 Lakáskölcsön visszafizetés 200 250 249
62 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 200 250 249
63 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 6500 6500
64 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
65 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
66 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen 0 6 500 6 500
67 Felhalmozási bevételek összesen 200 6 750 6 749

4. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2016. évben

Adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
1 Személyi juttatás 42 927 46 078 41464
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 845 7 388 6628
3 Dologi kiadás 26 876 28 762 22012
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 600 8 196 6474
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 540 500
6 Működési célú tartalék 27 018 31 832 0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 030 2 500 1600
8 Működési kiadás összesen 114 096 125 296 78 678
9 Felújítás 0 8753 2252
10 Beruházás 24 819 30 271 8654
11 Egyéb felhalmozási kiadás 800 1 099 499
12 Felhalmozási kiadás összesen 25 619 40 123 11 405
13 Finanszírozási kiadások 258 453 258
14 Tárgyévi kiadás összesen 139 973 165 872 90 341

5. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2016. évben

Adatok ezer forintban
A B C D E
Kormányzati funkció megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016.évi teljesítés
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 2 425 2425 1189
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 96 95
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 425 2 521 1 284
10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 1 235 1235 17
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 1 235 1 235 17
19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 1 572 1572 0
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 1 572 1 572 0
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
29 Személyi juttatás 3 954 3938 3934
30 Munkaadókat terhelő járulék 1 081 1097 1088
31 Dologi kiadás 0 1188 873
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 024 7352 6033
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 12 059 13 575 11 928
37 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
38 Személyi juttatás 0 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
40 Dologi kiadás 0 63 63
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 63 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 63 63 63
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
47 Személyi juttatás 34 069 35265 31806
48 Munkaadókat terhelő járulék 4 599 4761 4223
49 Dologi kiadás 7 898 8155 8155
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 46 566 48 181 44 184
55 064010 Közvilágítás
56 Személyi juttatás 0 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
58 Dologi kiadás 2 528 2528 1738
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 2 528 2 528 1 738
64 066020 Községgazdálkodás
65 Személyi juttatás 0 326 321
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 88 87
67 Dologi kiadás 6 856 4304 3804
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 92 80 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 6 948 4 798 4 212
73 045120 Útépítés
74 Személyi juttatás 0 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
76 Dologi kiadás 0 186 186
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 186 186
82 096015 Gyermekétkeztetés
83 Személyi juttatás 0 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
85 Dologi kiadás 1 606 1706 1691
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 1 606 1 706 1 691
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)
92 Személyi juttatás 2282 2282 2060
93 Munkaadókat terhelő járulék 543 543 508
94 Dologi kiadás 200 200 162
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 3 025 3 025 2 730
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 0 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 275 275 100
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 275 275 100
109 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 0 0 1
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 247 246
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 0 247 247
118 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119 Személyi juttatás 0 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121 Dologi kiadás 0 0 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 2070 1171
126 Működési kiadás összesen 200 2 070 1 171
127 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 60 0 0
135 Működési kiadás összesen 60 0 0
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139 Dologi kiadás 100 0 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 270 430 429
144 Működési kiadás összesen 370 430 429
145 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 385 433 432
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
153 Működési kiadás összesen 385 433 432
154 107055 Falugondnoki szolgáltatás
155 Személyi juttatás 1 926 1937 1937
156 Munkaadókat terhelő járulék 528 530 530
157 Dologi kiadás 771 744 342
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 3 225 3 211 2 809
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása
164 Személyi juttatás 0 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
166 Dologi kiadás 0 0 0
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 540 500
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 800 540 500
172 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173 Személyi juttatás 696 2330 1406
174 Munkaadókat terhelő járulék 94 369 192
175 Dologi kiadás 0 219 140
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 790 2 918 1 738
181 082044 Könyvtári szolgáltatások
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 1 200 1143 921
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 1 200 1 143 921
190 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 100 100 3
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 100 100 3
199 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás
200 Személyi juttatás 0 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
202 Dologi kiadás 0 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 74 74 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
207 Működési kiadás összesen 74 74 0
208 104043 Család és gyermekjóléti központ
209 Személyi juttatás 0 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
211 Dologi kiadás 0 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 72 72 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
216 Működési kiadás összesen 72 72 0
217 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások
218 Személyi juttatás 0 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
220 Dologi kiadás 0 0 0
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 0 0
225 Működési kiadás összesen 1 500 0 0
226 45161 Kerékpárutak üzemeltetése
227 Személyi juttatás 0 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
229 Dologi kiadás 0 1 075 1 014
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 1 075 1 014
235 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat
236 Személyi juttatás 0 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
238 Dologi kiadás 0 1 109 905
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
243 Működési kiadás összesen 0 1 109 905
244 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
245 Személyi juttatás 0 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
247 Dologi kiadás 0 377 376
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
252 Működési kiadás összesen 0 377 376
253 Összesen:
254 Személyi juttatás 42 927 46 078 41 464
255 Munkaadókat terhelő járulék 6 845 7 388 6 628
256 Dologi kiadás 26 876 28 762 22 012
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 600 8 196 6 474
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 540 500
259 Működési célú tartalék 0 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 030 2 500 1 600
261 Működési kiadás összesen 87 078 93 464 78 678

6. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
1 Felújítások
2 Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója 0 2253 2252
3 Mártirok útja felújítása 0 6500 0
4 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen 0 8 753 2 252
5 Beruházások
6 Kerékpárút, Kisezüsti út építés terv felülvizsgálat 4000 4000 2604
7 Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat 20 000 20000 0
8 Mezőgazdaságo program gép beszerzés 203 575 574
9 Útőr program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 322 322 157
10 Útőr program Hótoló beszerzése 294 294 280
11 46/2016.V. 24.) Kt határozat ingatlan vásárlás 0 4400 4400
12 43/2016.(V.24.) Kt határozat Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés 0 488 487
13 95/2016.(X. 25.)Kt határozat Telefonközpont csere, telefonkészülék vásárlás 0 53 51
14 13/2016.(II. 9.) Kt határozat Mobilinternethez Router vásárlás 0 34 0
15 Egyéb kisértékű gépek berendezési tárgyak beszerzése 0 78 76
16 Falugondnoki szolgálat GPS vásárlás 0 27 25
17 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen 24 819 30 271 8 654
18 Egyéb felhalmozási kiadások
19 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
21 Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása 0 260 260
22 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0 0
23 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 0
24 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása civil szervezetnek 0 39 39
25 Első lakáshoz jutók kölcsöne 800 800 200
26 Felhalmozási célú tartalék 0 0 0
27 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 800 1 099 499
28 Finanszírozási kiadások 258 453 258
29 Finanszírozási kiadások összesen 258 453 258

7. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer forintban
A B C D E F G
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszköz Bevétel összesen 2016. évi működési kiadás műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0
2 Települési Önkormányzat működési általános támogatása 0 0
3 Önkormányzati Hivatal működési Támámogatás -igazgatás 0 0 0 0 6906 -6906
4 Települési önkormányzat Működési Általános támogatás összesen 0 0 0 0 6906 -6906
5 Település -üzemeltetés feladatok támogatása 0 0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 1572 0 0 1572 0 1572
7 Közvilágítás 2528 0 0 2528 1738 790
8 Köztemető 100 0 0 100 3 97
9 Közutak. Fenntartása 1235 0 0 1235 203 1032
10 Kerékpárutak üzemeltetése 311 1014
11 Beszámítás összege -7082 0 0 -7082 0 -7082
12 Településüzemeltetés összesen -1647 311 0 -1336 2958 -4294
13 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 3500 0 0 3500 0 3500
14 Polgármester, alpolgármester bére 0 0 0 0 4108 -4108
15 Mezőőri feladtaok 0 2337 1080 3417 2730 687
16 Települési hulladék kezelés 0 0 120 120 1284 -1164
17 Város és község gazdálkodás 71 384 413 868 4212 -3344
18 Lakóingatlan bérbeadása 0 2305 0 2305 0 2305
19 Nem lakóingatlan bérbeadása 0 4620 0 4620 905 3715
20 Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás 0 0 0 0 63 63
21 Óvoda 0 0 0 0 100 -100
22 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 2042 2042 1738 304
23 Közmunka mintaprogram 0 1597 44560 46157 44184 1973
24 Család és gyermekjóléti központ 0 0 0 0 0 0
25 Család és gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 0 0
26 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen 3571 11243 48215 63029 59324 3705
27 Szociális és gyemekjóléti feladatok támogatása 0 247 -247
28 Települési támogatás 0 0 0 0 1171 -1171
29 Falugondnoki feladatok 2866 0 0 2866 2809 57
30 Gyermekétkeztetés 806 312 0 1118 1691 -573
31 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 244 0 0 0 432 -432
32 Gyermekvédelmi pénzbeni é stermészetbeni ellátás 0 0 429 429 429 0
33 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3916 312 429 3984 6779 -2795
34 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 0
35 Könyvtári szolgáltatás 824 824 921 -97
36 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 376 376 376
37 Kötelező feladat közművelődés összesen 1200 1200 1297 -97
38 Kötelező feladatok összesen 7040 11866 48644 66877 77264 -10387
39 Önként vállalt feladatok 0 0
40 Képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0 914 -914
41 Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 500 -500
42 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 1414 -1414
43 Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0
44 Helyi adóbevételek 0 39823 0 39823 0 39823
45 Önkormányzati saját bevételek + adó bevételek mely a 0 0 0 0 0 0
46 Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítését szolgál 0 39823 0 39823 0 39823
47 Összesen 7040 51689 48644 107373 78678 28695
48 Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0
49 Működési bevétel és kiadás összesen 7040 51689 48644 107373 78678 28695

8. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Megnevezés 2016. évi Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2016. évi módosított előirányzat 2016. évi teljesítés
1 Bevételek
2 Intézményi működési bevételek 6 950 310 210 210 290 210 210 290 1 210 1 670 1 790 280 270 6 950 9 941 9 529
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 50 455 3 178 3 988 4 417 4 147 4 147 4 417 4 147 4 147 4 417 4 147 4 886 4 417 50 455 48 800 42 160
4 Műk célú átvett pénzeszköz 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 80 0
5 Közhatalmi bevételek 24 660 150 150 10 580 150 150 150 150 150 10 580 150 150 2 150 24 660 42 162 48 644
6 Önkormányzati működési költségvetési támogatás 6 725 796 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 6 725 7 041 7 040
7 Műk. Bevétel összesen 88 870 4 434 4 887 15 746 5 126 5 046 5 316 5 126 6 046 17 206 6 626 5 855 7 456 88 870 108 024 107 373
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön allamháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 200 17 17 17 17 16 17 16 17 16 17 16 17 200 250 249
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 6 500
12 Felhalmozási bevételek összesen 200 17 17 17 17 16 17 16 17 16 17 16 17 200 6 750 6 749
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 50 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 903 51 098 51 096
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Összes bevétel 139 973 4 451 4 904 15 763 5 143 5 062 5 333 5 142 6 063 17 222 6 643 5 871 7 473 139 973 165 872 165 218
16 Kiadások
17 Személyi juttatás 42 927 3 545 3 545 3 545 3 545 3 545 3 575 3 545 3 545 3 545 3 545 3 545 3 902 42 927 46 078 41 464
18 Munkaadókat terhelő járulékok 6 845 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 674 6 845 7 388 6 628
19 Dologi és egyéb folyó kiadások 26 876 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 236 26 876 28 762 22 012
20 Működési célú támogatás értékű kiadás 7 600 1 314 0 63 92 0 0 2 878 0 0 0 0 3 253 7 600 8 196 6 474
21 Műk célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 540 500
22 Működési célú tartalék 27 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 018 27 018 31 832 0
23 Ellátottak pénzbeni juttatása 2 030 171 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 2 030 2 500 1 600
24 Összesen 114 096 7 831 6 515 6 658 6 687 6 595 6 625 9 473 6 595 6 595 6 595 6 595 37 332 114 096 125 296 78 678
25 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 753 2 252
26 Beruházás 24 819 0 0 819 4 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 24 819 30 271 8 654
27 Egyéb felhalmozási kiadások 800 0 0 0 0 400 0 0 0 400 0 0 0 800 1 099 499
28 Felhalmozási kiadás 25 619 0 0 819 4 000 400 0 0 0 20 000 0 0 0 25 619 40 123 11 405
29 Finianszírozási kiadások 258 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 453 258
30 Összes kiadás 139 973 8 089 6 515 7 477 10 687 6 995 6 625 9 473 6 595 26 595 6 595 6 595 37 332 139 973 165 872 90 341

9. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016. évi tény és 2017. 2018. 2019. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
megnevezés 2016. tény 2017. terv 2018. terv 2019. terv
1 Intézményi működési bevétel 9 529 9 375 9375 9375
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 42 160 43 919 47432 51227
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 169 0 0
4 Közhatalmi bevételek 48 644 32 860 32860 32860
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 040 5 117 5117 5117
6 Működési bevétel összesen 107 373 91 440 94 784 98 579
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 249 239 200 200
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 6 500 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 6 749 239 200 200
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 54 096 41 379 34591 25259
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 33 499 5200 5200
14 Tárgyévi bevételek összesen 168 218 166 557 134 775 129 238
15 Személyi juttatás 41 464 47 940 52734 58007
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 628 6 780 7322 7908
17 Dologi kiadás 22 012 28 076 28220 29630
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 474 7 168 7770 8158
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 500 800 800 800
20 Működési célú tartalék 0 39 791 30459 17265
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 600 2 070 2070 2070
22 Működési kiadás összesen 78 678 132 625 129 375 123 838
23 Felújítás 2 252 10 643 1200 1200
24 Beruházás 8 654 22 695 5000 5000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 499 400 400 400
26 Felhalmozási kiadás összesen 11 405 33 738 5400 5400
27 Finanszírozási kiadások 258 194 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 90 341 166 557 134 775 129 238

10. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évi maradvány kimutatása

Adatok ezer forintban
A B
Megnevezés Összeg
1 Alaptevékenység költségvetési bevétele 114123
2 Alaptevékenység költségvetési kiadása 90083
3 Alaptevékenység költségvetése egyenlege 24040
4 Alaptevékenység finanszírozási bevétele 51096
5 Alaptevékenység finanszírozási kiadása 258
6 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 50838
7 Összes maradvány 74878
8 Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 74878
9 Alaptevékenység szabad maradványa 0

11. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi vagyon kimutatása

Adatok ezer forintban
A B C D
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK 2016. év
Bruttó érték Écs Nettó érék
1 I. Immateriális Javak 10049 10002 47
2 Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog 10049 10002 47
3 II.Tárgyi eszközök 720165 115949 604216
4 II/1.Törzs vagyon 717915 115949 601966
5 a. Forgalomképtelen ingalanok 481735 60544 421191
6 Földterület 26175 0 26175
7 Telek 239 0 239
8 Épület 1597 366 1231
9 Építmények 453724 60178 393546
10 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 126666 23919 102747
11 Földterület 3607 0 3607
12 Telek 2354 0 2354
13 Épület 81839 16629 65210
14 Ültetvény 2489 0 2489
15 Építmények 36377 7290 29087
16 II/2. Forgalomképes ingatlanok 77822 9398 68424
17 Füldterület 9424 0 9424
18 Telek 19124 0 19124
19 Épületek 48423 9361 39062
20 Építmények 851 37 814
21 II/3. Egyéb tárgyi eszközök 31692 22088 9604
22 Gépek berendezések 18035 14825 3210
23 Járművek 13657 7263 6394
24 Beruházások 2250 0 2250
25 Tartós részesedés
26 ALFÖLDVÍZ ZRT-ben 3346 0 3346
27 GYOMAKÖZSZOLG KFT-ben 250 0 250
28 Tartós részesedés összesen 3596 0 3596
29 Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett ezközök 730214 125951 607859

12. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évre jóváhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma
A B C
Feladat megnevezése 2016. évi jóváhagyott létszám(fő) 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám
1 Közalkalmazotti jogviszony alapján
2 Közterület rendjének fenntartása Mezőőr 1 1
3 Falugondnoki szolgálat 1 1
4 Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység
5 Főállású polgármester 1 1
6 Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők 4 4
7 Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság 18 17
8 Közfoglalkoztatási mintaprogram közút 6 5
9 Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz 6 6
10 Közfoglalkoztatási mintaprogram útőr program 5 4
11 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 2
12 Létszámkeret összesen 42 41

13. melléklet a 6/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok ezer Ft-ban
A B
Megnevezés Összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 42045
2 Önkorányzati vagyon értékesítés és hasznosításából származó bevétel 5943
3 Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel 0
4 Tárgyieszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel 0
5 Bírságok, pótlékok és díjbevételek 115
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 48103
8 Összes saját bevétel 50%-a 24051

Az Önkormányzat 2016. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 24.051 ezer Ft.