1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatait e rendelet szerint kialakított házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi, fogorvosi, területi védőnői körzetekben biztosítja.

2. § (1) Csárdaszállás Község közigazgatási területe

a) Mezőberény Város 5. felnőtt háziorvosi körzetével közösen egy felnőtt háziorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 5650 Mezőberény, Luther u. 1.

b) Mezőberény Város 1. házi gyermekorvosi körzetével közösen egy házi gyermekorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 5650 Mezőberény, Luther u. 1.

c) Mezőberény Város 1. fogorvosi körzetével közösen egy fogorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 5650 Mezőberény, Petőfi u. 5.

d) Mezőberény Város 5. területi védőnői körzetével közösen egy védőnői körzetet alkot. A körzet székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

(2) Az iskola- és ifjúság egészségügyi szolgálat védőnői, fogászati és háziorvosi körzetek tekintetében egy körzetet alkot. A körzet székhelye: 5650 Mezőberény, Széchenyi u. 1.

3. § Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás szolgáltatási területe a település teljes közigazgatási területére terjed ki.

4. § Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.