14/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy 2017. január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadásai előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

2. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az évente ismétlődő rendszeres, megállapodáson alapuló államháztartáson kívülre irányulótámogatások, pénzeszköz átadások 2017. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az előző évi bérintézkedések tárgyévi kötelezettsége.

(2) A 2017. január 1-től esedékes, illetve Magyarország 2017. évi központi költségvetését szabályozó törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések az Önkormányzat és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.

(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségének eleget tett és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.

(4) A 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.

3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:

a) az önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2016. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők.

b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

4. § A 2017. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

5. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.