A szöveg időállapota: 2016.VI.30. - 2016.VI.30.
Időállapot váltás: 2016.VI.30. - 2016.VI.30.
2016.VII.1. -


9/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 29/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hör. 4. § (2) bekezdés e) és f) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatást és annak a hulladékgazdálkodást szabályozó törvényben nevesített koordináló szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv) felé történő megfizetésének díját;

f) a közszolgáltatási díj Koordináló szerv felé történő megfizetésének módját;"

2. § A Hör. 6. alcím helyébe a „4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj alóli mentesség" alcím lép.

3. § A Hör. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § A Hör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § (1) Ez a rendelet 2016. június 30-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Hör. 1. § (2a) bekezdésének b) pontja.

1. melléklet a 9/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

[3. melléklet a 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez]

Felajánlás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.

A Ht. 38. § (1) értelmében az ingatlanhasználó - ideértve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót is - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.

Ugyanezen § (2) bekezdése szerint az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a Ht., valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.

A Ht. 42. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot - azaz a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot - az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:

1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.

2. Ügyfél (közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos / vállalkozás) neve (közszolgáltatás díjának alanya): ...........................................................................;

Lakcíme (székhelye): ....................................................................................;

Tartózkodási / értesítési cím: .........................................................................;

Szolgáltatás helye: .......................................................................................;

Vállalkozó esetén adószám: ..................................................;

3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ....... literes ....... db.

4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 60 literes tartály ....×, 80 literes tartály .... db; 110 vagy 120 literes tartály .... db; 240 literes tartály .... db, elkülönített települési hulladék gyűjtő zsák ..... db.

5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság heti ........ alkalommal települési vegyes hulladékgyűjtést fog végezni.

6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente ....... napon történik.

7. A gyűjtőedényt a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő a szolgáltatást legalább hetente egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj megfizetése az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan, számla ellenében történik.

8. A lakosság az általa szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszer keretében a közszolgáltatónak történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon és helyen helyezheti el. Házhoz menő gyűjtési rendszer keretében a szolgáltató havonta egyszer fogadja az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot.

Kelt:

GYOMAKÖZSZOLG

Kommunális Közszolgáltató

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

×Kedvezményt megállapító határozat száma: ............................................

2. melléklet a 9/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

[4. melléklet a 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez]

Szerződés minta

Hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére

Mely létrejött egyrészről

GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.,

Adószám: 13794602-2-04,

Képviseli: Fekete József ügyvezető

mint Szolgáltatást végző (továbbá Szolgáltató), másrészről

Ingatlanhasználó (közszolgáltatást igénybe vevő) neve: ..........................................................

Születési hely, idő: ..........................................................

Anyja neve: ..........................................................

Lakcím/Székhely: ..........................................................

Tartózkodási / értesítési cím: ..........................................................

Vállalkozók esetén adószám: ..........................................................

továbbiakban Ingatlanhasználó között alulírott napon az alábbi feltételekkel.

A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) alapján ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll.

Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást heti ............ alkalommal.

A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ..........................................................

A szolgáltatás nyújtásának napja: ....................................................................

A szolgáltatás helye: Csárdaszállás ..................................................................

Társasház esetén lakások száma: ....................................................................

A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:

A Szolgáltató az ingatlanhasználó használatába adja szabványos .... db ........ típusú ........ űrtartalmú gyűjtőedényét.

Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy rendelkezik .... db ........ űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.

A Szolgáltató az ingatlanhasználó részére elad/bérbe ad .... db ........ űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt ......... Ft áron.

Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint: ............................... Ft/ürítés.

A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját az üzletszabályzatában határozza meg. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson túli szolgáltatás ellenértékéről - a szolgáltatás teljesítéséhez igazodóan, de legalább negyedévente - a hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési kötelezettséget jogszerűen átvállaló személy vagy önkormányzat részére a Szolgáltató számlát állít ki.

A kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén ............................ Ft/ürítés díjban határozza meg.

Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetését az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan, számla ellenében teljesíti.

Az ingatlanhasználó tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó köztartozásnak minősül.

Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire terjedhet ki, melyek a Ht. a végrehajtási rendeletei, valamint atelepülési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a közszolgálati díjra, annak megfizetésére és módjára, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.

Az ingatlanhasználó jelen szerződés alapján végzett közszolgáltatás igénybevételét 15 napos felmondási határidővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadó jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól; 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről; 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról; 31/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról.

Kelt:
.................................................
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Szolgáltató
.................................................
Ingatlantulajdonos
Megrendelő