5/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

a helyi népszavazás kezdeményezéséről

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Helyi népszavazást a választópolgárok huszonöt százaléka kezdeményezheti.

2. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

a) a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 18. § d) pontja

b) a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 4/1991. (V. 14.) önkormányzati rendelet.