11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 140.884 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 99.751 ezer forintban

állapítja meg. Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek összegének teljesítése 115.698 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek összegének teljesítése 24.278 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 908 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 73.424 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 36.918 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.874 ezer forint,

c) dologi kiadás 20.095 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 8.893 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 773 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 871 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadása 26.327 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 13.308 ezer forint,

b) beruházási kiadás 13.019 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint

(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2014. évi maradványa 57.780 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyona 454.808 ezer forint, a vagyon kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalásról nem rendelkezett.

14. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege
A C D E
megnevezés 2014. terv 2014. mód. Ei. 2014. teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 5 334 10144 9444
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 019 43627 39854
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 33 13
4 Közhatalmi bevételek 24 660 51624 51551
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 9 412 14836 14836
6 Működési bevétel összesen 76 425 120 264 115 698
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 1200 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 7 600 17604 17604
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 500 500 174
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 6500 6500
11 Felhalmozási bevételek összesen 8 100 25 804 24 278
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 17622 908
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 84 525 163 690 140 884
15 Személyi juttatás 31 881 38476 36918
16 Munkaadókat terhelő járulék 8 583 7238 5874
17 Dologi kiadás 24 214 27611 20095
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 9 184 12179 8893
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 773
20 Működési célú tartalék 1 653 48602 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 110 1031 871
22 Működési kiadás összesen 76 425 135 937 73 424
23 Felújítás 0 13309 13308
24 Beruházás 5 013 13883 13019
25 Egyéb felhalmozási kiadás 3 087 400 0
26 Felhalmozási kiadás összesen 8 100 27 592 26 327
27 Finanszírozási kiadások 0 161 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 84 525 163 690 99 751

2. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2014. évben
A B C D
megnevezés 2014. terv 2014. mód ei. 2014. teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 5 334 10144 9444
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 019 43627 39854
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 33 13
4 Közhatalmi bevételek 24 660 51624 51551
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 9 412 14836 14836
6 Működési bevétel összesen 76 425 120 264 115 698
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 1200 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 7 600 17604 17604
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 500 500 174
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 6500 6500
11 Felhalmozási bevételek összesen 8 100 25 804 24 278
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 17622 908
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 84 525 163 690 140 884

3. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése
A B C D
megnevezés 2014. terv 2014. mód. Ei. 2014. teljesítés
1 Bérleti díj 1 000 3193 3167
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1 800 2075 2075
3 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 2 534 3106 2581
4 Ellátási díj bevétel 0 52 52
5 ÁHT kiv. Továbbszáml. Közvetített szolg. 0 191 191
6 Kamatbevétel 0 245 245
7 Egyéb különféle működési bevétel 0 157 157
8 Kiszámlázott termék és szolg. ÁFA 0 1125 976
9 Saját bevétel összesen: 5 334 10 144 9 444
10 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
11 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
12 Mezőőri jár. átvett pénz 600 1110 1110
13 Közcélú munkavégzők támogatása 36 419 40382 36609
14 Egyéb átvett pénzeszköz 0 2135 2135
15 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 019 43 627 39 854
16 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 33 13
17 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
18 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0
19 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0
20 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 0 33 13
21 Közhatalmi bevételek
22 Iparűzési adó 18 000 43314 43314
23 Építményadó 2 600 2600 2529
24 Magánszemélyek kommunális adója 660 984 984
25 Pótlékok, bírságok bevétele 100 290 289
26 Gépjármű adó 1 300 1923 1923
27 Szabálysértési bírság bevétele 0 65 65
28 Igazgatási szolgáltatási díj 0 20 19
29 Mezőőri járulék bevétele 2 000 2428 2428
30 Közhatalmi bevételek összesen 24 660 51 624 51 551
31 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
32 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 0
33 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1 572 1572 1572
34 Közvilágítás támogatása 2 181 2181 2181
35 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100
36 Közutak fenntartásának támogatása 1 234 1234 1234
37 Beszámítás összege -5 177 -5177 -5177
38 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3000 3000
39 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 396 984 984
40 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 4111 4111
41 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 3 018 3018 3018
42 Falugondnoki szolgáltatás 2 500 2500 2500
43 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 521 521 521
44 Központosított működési célú támogatás 67 676 676
45 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
46 Egyéb központi támogatás 0 116 116
47 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 9 412 14 836 14 836
48 Működési bevétel összesen 76 425 120 264 115 698
49 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 1200 0
50 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
51 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
52 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
53 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
54 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 1200 0
55 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 7600 17604 17604
56 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
57 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 7 600 17 604 17 604
58 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0
59 Lakáskölcsön visszafizetés 500 500 174
60 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 500 500 174
61 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
62 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 6500 6500
63 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
64 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 6 500 6 500
65 Felhalmozási bevételek összesen 8 100 25 804 24 278

4. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2014. évben
A B C D
megnevezés 2014. terv 2014. mód. Ei 2014. teljesítés
1 Személyi juttatás 31 881 38 476 36918
2 Munkaadókat terhelő járulék 8 583 7 238 5874
3 Dologi kiadás 24 214 27 611 20095
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 9 184 12 179 8893
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 773
6 Működési célú tartalék 1 653 48 602 0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 110 1 031 871
8 Működési kiadás összesen 76 425 135 937 73 424
9 Felújítás 0 13309 13308
10 Beruházás 5 013 13 883 13019
11 Egyéb felhalmozási kiadás 3 087 400 0
12 Felhalmozási kiadás összesen 8 100 27 592 26 327
13 Finanszírozási kiadások 0 161 0
14 Tárgyévi kiadás összesen 84 525 163 690 99 751

5. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
Kormányzati funkció 2014. terv 2014.mód ei. 2014. teljesítés
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 2 089 2425 2362
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 089 2 425 2 362
10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 1 234 1234 0
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 1 234 1 234 0
19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 1 572 1572 6
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 1 572 1 572 6
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29 Személyi juttatás 2 880 3299 3292
30 Munkaadókat terhelő járulék 807 909 873
31 Dologi kiadás 0 0 0
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 5910 4010
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 3 687 10 118 8 175
37 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
38 Személyi juttatás 3 698 3698 3387
39 Munkaadókat terhelő járulék 998 968 457
40 Dologi kiadás 0 30 30
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 4 696 4 696 3 874
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
47 Személyi juttatás 21 795 24501 23121
48 Munkaadókat terhelő járulék 5 884 3840 3118
49 Dologi kiadás 7 208 8758 7683
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 34 887 37 099 33 922
55 064010 Közvilágítás
56 Személyi juttatás 0 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
58 Dologi kiadás 2 181 2181 1580
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 2 181 2 181 1 580
64 066020 Községgazdálkodás
65 Személyi juttatás 0 200 201
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 35 35
67 Dologi kiadás 6 856 7248 4738
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 186 92 92
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 14 042 7 575 5 066
73 011130 Finanszírozási műveletek
74 Személyi juttatás 0 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
76 Dologi kiadás 0 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0 0
82 041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
83 Személyi juttatás 0 2837 3007
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 495 406
85 Dologi kiadás 0 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 3 332 3 413
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92 Személyi juttatás 1983 2151 2140
93 Munkaadókat terhelő járulék 484 506 502
94 Dologi kiadás 150 150 118
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 2 617 2 807 2 760
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 0 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 848 790 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 1 848 790 0
109 092120 Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 1 532 0 0
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 1 532 0 0
118 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119 Személyi juttatás 0 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121 Dologi kiadás 0 0 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 150 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 50 200 100
126 Működési kiadás összesen 200 200 100
127 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 60 60 0
135 Működési kiadás összesen 60 60 0
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139 Dologi kiadás 0 592 592
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 771 771
144 Működési kiadás összesen 0 1 363 1 363
145 096020 Iskolai intézményi étkeztetés
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 0 1872 1767
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
153 Működési kiadás összesen 0 1 872 1 767
154 107055 Falugondnoki szolgáltatás
155 Személyi juttatás 1 525 1790 1770
156 Munkaadókat terhelő járulék 410 485 483
157 Dologi kiadás 771 771 530
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 2 706 3 046 2 783
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása
164 Személyi juttatás 0 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
166 Dologi kiadás 0 0 0
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 773
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 800 800 773
172 106020 Lakásfenntartással kapcsolatos szociális ellátás
173 Személyi juttatás 0 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
175 Dologi kiadás 0 0 0
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 5387 4791
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 0 5 387 4 791
181 082044 Könyvtári szolgáltatások
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 521 678 676
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 521 678 676
190 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 100 100 13
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 100 100 13
199 Összesen:
200 Személyi juttatás 31 881 38476 36918
201 Munkaadókat terhelő járulék 8 583 7238 5874
202 Dologi kiadás 24 214 27611 20095
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 9 184 12179 8893
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 773
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 110 1031 871
207 Működési kiadás összesen 74 772 87 335 73 424

6. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2014. évi terv 2014. mód. Ei. 2014.teljesítés
1 Felújítások
2 Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítása 0 13309 13308
3 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen 0 13 309 13 308
4 Beruházások
5 Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz 2 700 12700 12664
6 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" 2313 0 0
7 70407/30/00026 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés 356 355
8 65/2014.(X.24.) hat térfigyelő kameraelhelyezés a Rózsa Ligetbe 827 0
9 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen 5 013 13 883 13 019
10 Egyéb felhalmozási kiadások
11 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
12 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
13 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 400 400 0
14 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 0
15 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 0 0
16 Felhalmozási célú tartalék 2687 0 0
17 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 3 087 400 0
18 Finanszírozási kiadások 0 0 0
19 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0

7. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen 2014. évi működési kiadás műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 0 0
2 Települési Önk. Műk. Ált. tám. 0 0
3 Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás 0 4010 -4010
4 Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen 4010 -4010
5 Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. 0 0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 0 0 6 -6
7 Közvilágítás 1585 1585 1580 5
8 Köztemető 100 4 104 13 91
9 Közutak. Fenntartása 1234 1234 0 1234
10 Beszámítás összege 0 0
11 Településüzemeltetés összesen 2919 4 2923 1599 1324
12 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 1500 1500 1500
13 polgármester bére 0 3479 -3479
14 mezőőri feladtaok 2428 1110 3538 2760 778
15 települési hulladék kezelés 480 480 2362 -1882
16 Város és község gazdálkodás 67 593 146 806 5066 -4260
17 Lakóingatlan bérbeadása 2075 2075 2075
18 Nem lakóingatlan bérbeadása 4017 4017 4017
19 Óvoda 0 0 0
20 Iskola 984 52 1036 1767 -731
21 Start közmunka - téli közfoglalkoztatás 4020 4020 3874 146
22 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 3004 3413
23 Közmunka mintaprogram 2703 30471 33174 33922 -748
24 Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen 2551 11868 39231 50646 56643 -5997
25 Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. 1509 20 1529 680 849
26 önkorm. Hatáskörű segélyezés 609 616 1225 1463 -238
27 Falugondnoki feladatok 2616 2616 2783 -167
28 hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen 4111 4111 4111 0
29 Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. 8845 636 9481 9037 444
30 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0
31 Könyvtári szolgáltatás 521 521 676 -155
32 Kötelező feladat közművelődés összesen 521 521 676 -155
33 Kötelező feladatok összesen 14836 11872 39867 63571 71965 -8394
34 Önként vállalt feladatok 0 0
35 képviselők tiszteletdíja 0 686 -686
36 Civil szervezetek támogatása 0 773 -773
37 Önként vállalt feladatok összesen 0 1459 -1459
38 Önkormányzati egyéb saját bevételek 84 84 84
39 Helyi adóbevételek 49039 49039 49039
40 Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a 0 0
41 Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál 49123 49123 49123
42 Összesen 14836 60995 39867 115698 73424 42274
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Működési bevétel és kiadás összesen 14836 60995 39867 115698 73424 42274

8. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és teljesítése

Adatok E Ft-ban
A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2014. évi mód ei. 2014. évi teljesítés
1 Bevételek
2 Intézményi működési bevételek 3 534 295 294 295 294 295 294 295 294 295 294 295 294 3 534 10 144 9 444
3 Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről 37 019 3 035 3 035 3 185 3 035 3 035 3 185 3 035 3 035 3 185 3 035 3 035 3 184 37 019 43 627 39 854
4 Műk célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 13
5 Közhatalmi bevételek 26 460 150 150 11 480 150 150 150 150 150 13 480 150 150 150 26 460 51 624 51 551
6 Önkorm. Műk. Költségvetési tám. 9 412 784 784 785 784 784 785 784 784 785 784 784 785 9 412 14 836 14 836
7 Műk. Bevétel összesen 76 425 4 264 4 263 15 745 4 263 4 264 4 414 4 264 4 263 17 745 4 263 4 264 4 413 76 425 120 264 115 698
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 7 600 0 7 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 600 17 604 17 604
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 500 42 42 42 42 41 42 41 42 41 42 41 42 500 500 174
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 6 500
12 Felhalmozási bevételek összesen 8 100 42 7 642 42 42 41 42 41 42 41 42 41 42 8 100 25 804 24 278
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 622 908
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Összes bevétel 84 525 4 306 11 905 15 787 4 305 4 305 4 456 4 305 4 305 17 786 4 305 4 305 4 455 84 525 163 690 140 884
16 Kiadások
17 Személyi juttatás 31 881 2 657 2 657 2 656 2 657 2 657 2 656 2 657 2 657 2 656 2 657 2 657 2 657 31 881 38 476 36 918
18 Munkaadókat terhelő járulékok 8 583 716 716 716 715 715 715 715 715 715 715 715 715 8 583 7 238 5 874
19 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 214 2 318 2 218 2 118 1 918 1 818 1 718 1 718 1 818 1 918 2 118 2 217 2 317 24 214 27 611 20 095
20 Működési célú támogatás értékű kiadás 9 184 765 765 766 765 765 766 765 765 766 765 765 766 9 184 12 179 8 893
21 Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre 800 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 800 773
22 Működési célú tartalék 1 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 653 1 653 48 602 0
23 Ellátottak pénzbeni juttatása 110 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 1 031 871
24 Összesen 76 425 6 456 6 366 6 346 6 145 6 045 5 945 5 945 6 045 6 145 6 345 6 444 8 198 76 425 135 937 73 424
25 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 309 13 308
26 Beruházás 5 013 0 0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 2 313 5 013 13 883 13 019
27 Egyéb felhalmozási kiadások 3 087 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 0 2 687 3 087 400 0
28 Felhalmozási kiadás 8 100 0 0 0 2 900 0 0 0 200 0 0 0 2 687 8 100 27 592 26 327
29 Finianszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0
30 Összes kiadás 84 525 6 456 6 366 6 346 9 045 6 045 5 945 5 945 6 245 6 145 6 345 6 444 10 885 84 525 163 690 99 751

9. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2014.évi maradvány kimutatása

Adatok ezer forintban
A B
Megnevezés Összeg
1 Alaptevékenység költségvetési bevétele 139976
2 Alaptevékenység költségvetési kiadása 99751
3 Alaptevékenység költségvetése egyenlege 40225
4 Alaptevékenység finanszírozási bevétele 908
5 Alaptevékenység finanszírozási kiadása 0
6 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 908
7 Összes maradvány 41133
8 Pénzeszközök 2014. december 31-én 58768
9 Korrekció
10 Előző és azt megelőző években fel nem használt maradvány 16647
11 Egyéb sajátos elszámolások 36-os főkönyvi szám -988
12 Jóváhagyott maradvány (7+10) vagy (8+-11) 57780
13 Kötelezettséggel terhelt maradvány 827
14 Szabad maradvány 56953

10. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi vagyon kimutatása 2014. december 31-i állapot szerint

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
2014. év
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK Bruttó Écs Nettó
érték érék
I. Immateriális Javak 10002 10002 0
Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog 10002 10002 0
II.Tárgyi eszközök 530407 78945 451462
II/1.Törzs vagyon 530207 78945 451262
a. Forgalomképtelen ingalanok 319029 40182 278847
Földterület 25955 0 25955
Telek 239 0 239
Épület 1597 302 1295
Építmények 291238 39880 251358
b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 122597 18488 104109
Földterület 3607 0 3607
Telek 2354 0 2354
Épület 79617 13367 66250
Ültetvény 2489 0 2489
Építmények 34530 5121 29409
II/2. Forgalomképes ingatlanok 61362 7697 53665
Füldterület 9424 0 9424
Telek 18338 0 18338
Épületek 33355 7690 25665
Építmények 245 7 238
II/3. Egyéb tárgyi eszközök 27219 12578 14641
Gépek berendezések 13562 10376 3186
Járművek 13657 2202 11455
Beruházások 200 200
Tartós részesedés 3346 3346
Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett ezközök 543755 88947 454808

11. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma
A B C
Feladat megnevezése 2014. évi nyitó 2014. évi átlagos
létszám (fő) statisztikai állományi létszám
1 Csárdaszállás Községi Önkormányzat
2 Közterület rendjének fenntartása Mezőőr 1 1
3 Falugondnoki szolgálat 1 1
4 Önkormányzati jogalkotás éd ált. iog tev.
5 Polgármester 1 1
6 Tiszteletdíjas képviselők 4 4
7 Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás 10 2
8 Közfoglalkoztatási mintaprogram 20 20
9 Egyéb közfoglalkoztatás 4 0
10 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 8

12. melléklet a 11/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok E Ft-ban
A B
Megnevezés Összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 48750
2 Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel 5242
3 Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel 0
4 Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséből szárm. Bev. 0
5 Bírságok, pótlékok és díjbevételek 289
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 54281
8 Összes saját bevétel 50%-a 27140

Az Önkormányzat 2014. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 27.140 E Ft.