A szöveg időállapota: 2015.V.15. -
Időállapot váltás: 2015.I.1. - 2015.V.14.
2015.V.15. -


19/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya Csárdaszállás Község Önkormányzata tulajdonában álló, általa üzemeltett 0126/29 helyrajzi szám alatt nyilvántartott köztemetőre, az ott folyó temetkezési, temető-fenntartási és temető üzemeltetési, továbbá sírhelyhasználati tevékenységre, a temető használatának rendjére, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetőleg az e tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre terjed ki.

2. § Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi feltételeket és infrastruktúrát a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 9. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítja.

3. § A temetőben, a rendelet függelékeként nyilvántartott, és a temetőbejáratnál is közszemlére tett térkép szerint kialakított temetési helyek folytatólagos igénybevételével lehet temetkezni. A temetkezési helyet, amennyiben annak előzetes megváltása nem történt meg, a temetési szándék bejelentésekor a tulajdonos képviselője jelöli ki.

4. § (1) Csárdaszállás Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a községi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat. Adományozása esetén megváltási díjat nem kell megfizetni, a rendelkezési jog időtartamának lejártát követő újraváltáskor sem.

(2) A díszsírhelybe - sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyerekek) is eltemethetők.

(3) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ennek hiányában Csárdaszállási Önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik.

(4) A díszsírhely adományozásáról a Ttv. 20. § (1) bekezdésében meghatározott személyeket írásban kell értesíteni.

5. § (1) A temetőben kialakítható sírhelyek méretét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni tilos.

6. § Sírbolt helyét a temető tulajdonosa jelöli ki.

7. § (1) A temető közkútjai, továbbá a hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéktárolói térítésmentesen vehetők igénybe a kegyeleti tevékenységhez kapcsolható mértékig.

(2) Az elhunyt felravatalozását, biztosító épületet, tartozékait, berendezési tárgyait, az eltemettetéséről gondoskodók, a kegyeleti jog jogosultjai nyitvatartási időn belül térítésmentesen vehetik igénybe. A temető nyitvatartási idejét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az elhunyt olyan temetési helyre temethető amely felett az eltemettető a rendelkezési jogosultságot a megváltási díj megfizetésével megszerezte. A megváltási időt, és a megváltási díjat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Kegyeleti közszolgáltatás a temetőben csak nyitvatartási időn belül végezhető, melyet a közszolgáltató legalább 48 órával a tevékenység megkezdése előtt köteles bejelenteni az üzemeltetőnek.

9. §1 (1) A temetőben egyéb vállalkozói tevékenység csak az üzemeltető részére történő írásos bejelentést követően végezhető. A bejelentésben közölni kell a tevékenység kezdő és befejező időpontját. A bejelentést, a tevékenység megkezdését megelőző legalább két munkanappal kell megtenni.

(2) A temetői infrastruktúra használatáért az (1) bekezdésben meghatározott időtartamra egyszeri nettó 1.000 Ft összegű díjat kell fizetni.

10. § A temetőben tilos:

a) síremlékre olyan növényt telepíteni, amely természetes fejlődésének eredményeként másik sírhelyre, parcellák közötti közlekedési útra átnyúlik.

b) olyan magatartást tanúsítani mely mások kegyeleti jogát sértik.

11. § A temetőbe gépjárművel csak a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők és az engedélyezett munkát végzők hajthatnak be.

12. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendelet

1. melléklet a 19/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendeletez

A sírhelyek mérete

a) Felnőtt sírhely: 2,0 m hosszú 2,00 m mély 0,90 m széles

b) Urna földbe temetésnél: 0,80 m hosszú 1,00 m mély 0,60 m széles

A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

2. melléklet a 19/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendeletez

Temető nyitvatartási ideje

Nyári időszámítás esetén: 06.00 - 20.00 óráig.

Téli időszámítás esetén: 07.00 - 17.30 óráig.

3. melléklet a 19/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendeletez

Megváltási díjak

1)2 A temetési helyek megváltási díjai egységesen nettó 1.000.-ft.

2) Urnafülke használat díjai: térítés mentes

Az újraváltás díjai megegyeznek az elsődlegesen fizetendő díjak összegével.

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (megváltási idő) a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott évek.


1
Módosította: 10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. május 15-től.
2
Módosította: 10/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. május 15-től.