A szöveg időállapota: 2014.XI.25. - 2014.XI.25.
Időállapot váltás: 2014.XI.25. - 2014.XI.25.
2014.XI.26. -


18/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 134.579 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 134.579 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 91.318 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 25.800 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 17.461 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 107.117 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 38.413 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.211 ezer forint,

c) dologi kiadás 27.544 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 12.165 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 19.953 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 1.031 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

5. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. § (1) Az ÖR. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 27.462 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 13.309 ezer forint,

b) beruházási kiadás 13.753 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 400 ezer forint.”

(2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 18/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014. II. mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 4 836 3 534 3 582
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 600 37 019 43 145
3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 29 412 26 460 29 769
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 13 053 9 412 14 822
6 Működési bevétel összesen 47 901 76 425 91 318
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 1 200
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7 600 17 600
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 1 465 500 500
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 6 500
11 Felhalmozási bevételek összesen 1 465 8 100 25 800
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 027 0 17 461
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 61 393 84 525 134 579
15 Személyi juttatás 7 358 31 881 38 413
16 Munkaadókat terhelő járulék 1 793 8 583 7 211
17 Dologi kiadás 13 328 24 214 27 544
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 9 184 12 165
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 760 800 800
20 Működési célú tartalék 23 884 1 653 19 953
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 180 110 1 031
22 Működési kiadás összesen 60 793 76 425 107 117
23 Felújítás 0 0 13 309
24 Beruházás 0 5 013 13 753
25 Egyéb felhalmozási kiadás 1 200 3 087 400
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 200 8 100 27 462
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 61 993 84 525 134 579

2. melléklet a 18/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.II. mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 4 836 3 534 3 582
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 600 37 019 43 145
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 29 412 26 460 29 769
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 13 053 9 412 14 822
6 Működési bevétel összesen 47 901 76 425 91 318
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 1200
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7 600 17 600
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 1 465 500 500
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 6 500
11 Felhalmozási bevételek összesen 1 465 8 100 25 800
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 027 0 17 461
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 61 393 84 525 134 579

3. melléklet a 18/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014. II. mód.ei.
1 Bérleti díj 1 000 1 000 1 000
2 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 3 836 2 534 2 582
3 Saját bevétel összesen: 4 836 3 534 3 582
4 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5 Rendszeres segély átvett pénz 0 0
6 Mezőőri jár. átvett pénz 600 600 1 110
7 Közcélú munkavégzők támogatása 0 36 419 40 382
8 Egyéb átvett pénzeszköz 0 0 1 352
9 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 600 37 019 43 145
10 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
11 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
12 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0
13 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0
14 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 0
15 Közhatalmi bevételek
16 Iparűzési adó 18 000 18 000 21309
17 Építményadó 2 600 2 600 2600
18 Magánszemélyek kommunális adója 2 500 660 660
19 Pótlékok, bírságok bevétele 512 100 100
20 Gépjármű adó 2 000 1 300 1300
21 Különféle bírságok 0 0 0
22 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1 800 1 800 1800
23 Mezőőri járulék bevétele 2 000 2 000 2000
24 Közhatalmi bevételek összesen 29 412 26 460 29 769
25 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
26 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 5954 0 0
27 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1569 1 572 1572
28 Közvilágítás támogatása 1757 2 181 2181
29 Köztemető fenntartás támogatása 607 100 100
30 Közutak fenntartásának támogatása 357 1 234 1234
31 Beszámítás összege -5281 -5 177 -5177
32 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3000 3 000 3000
33 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 396 984
34 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 4097
35 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 2455 3 018 3018
36 Falugondnoki szolgáltatás 1997 2 500 2500
37 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 554 521 521
38 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 84 67 792
39 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
40 Egyéb központi támogatás 0 0 0
41 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 13 053 9 412 14 822
42 Működési bevétel összesen 47 901 76 425 91 318
43 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 1200
44 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
45 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
46 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
47 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
48 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 0 0
49 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7600 17 600
50 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
51 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 7 600 18 800
52 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 300 0 0
53 Lakáskölcsön visszafizetés 1 165 500 500
54 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 1465 500 500
55 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
56 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 6 500
57 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
58 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 6 500
59 Felhalmozási bevételek összesen 1 465 8 100 25 800

4. melléklet a 18/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.II. mód. Ei.
1 Személyi juttatás 7 358 31 881 38 413
2 Munkaadókat terhelő járulék 1 793 8 583 7 211
3 Dologi kiadás 13 328 24 214 27 544
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 9 184 12 165
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 760 800 800
6 Működési célú tartalék 23 884 1 653 19 953
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 180 110 1 031
8 Működési kiadás összesen 60 793 76 425 107 117
9 Felújítás 0 0 13 309
10 Beruházás 0 5 013 13 753
11 Egyéb felhalmozási kiadás 1 200 3 087 400
12 Felhalmozási kiadás összesen 1 200 8 100 28 722
13 Finanszírozási kiadások 0 0 0
14 Tárgyévi kiadás összesen 61 993 84 525 134 579

5. melléklet a 18/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
Kormányzati funkció megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014. II. mód. Ei.
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 4 064 2 089 2 425
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 4 064 2 089 2 425
10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 0 1 234 1234
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 0 1 234 1 234
19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 0 1 572 1572
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 0 1 572 1 572
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29 Személyi juttatás 2 879 2 880 3 291
30 Munkaadókat terhelő járulék 807 807 917
31 Dologi kiadás 0 0 0
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 3 686 3 687 4 208
37 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
38 Személyi juttatás 1 359 3 698 3698
39 Munkaadókat terhelő járulék 183 998 968
40 Dologi kiadás 0 0 30
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 1 542 4 696 4 696
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
47 Személyi juttatás 0 21 795 24 501
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 5 884 3 840
49 Dologi kiadás 0 7 208 8 758
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 0 34 887 37 099
55 064010 Közvilágítás
56 Személyi juttatás 0 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
58 Dologi kiadás 2 032 2 181 2181
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 2 032 2 181 2 181
64 066020 Községgazdálkodás
65 Személyi juttatás 150 0 145
66 Munkaadókat terhelő járulék 41 0 0
67 Dologi kiadás 6 062 6 856 7338
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 7 186 11.375
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 19 743 14 042 18 858
73 011130 Finanszírozási műveletek
74 Személyi juttatás 0 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
76 Dologi kiadás 0 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0 0
82 41233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
83 Személyi juttatás 0 0 2 837
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 495
85 Dologi kiadás 0 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0 3 332
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92 Személyi juttatás 1495 1983 2.151
93 Munkaadókat terhelő járulék 381 484 506
94 Dologi kiadás 193 150 150
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 2 069 2 617 2 807
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 0 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 1 848 790
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 0 1 848 790
109 092120 Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 0 1 532 0
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 0 1 532 0
118 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119 Személyi juttatás 0 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121 Dologi kiadás 0 0 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 150 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 50 200
126 Működési kiadás összesen 0 200 200
127 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 60 60
135 Működési kiadás összesen 0 60 60
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139 Dologi kiadás 0 0 592
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 771
144 Működési kiadás összesen 0 0 1 363
145 096020 Iskolai Intézményi étkeztetés
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 0 0 1.872
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
153 Működési kiadás összesen 0 0 1872
154 107055 Falugondnoki szolgáltatás
155 Személyi juttatás 1 475 1 525 1 790
156 Munkaadókat terhelő járulék 381 410 485
157 Dologi kiadás 786 771 771
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 2 642 2 706 3 046
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása
164 Személyi juttatás 0 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
166 Dologi kiadás 0 0 0
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 760 800 800
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 760 800 800
172 Közfoglalkoztatás
173 Személyi juttatás 0 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
175 Dologi kiadás 0 0 0
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 0 0 0
181 082044 Könyvtári szolgáltatások
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 191 521 521
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 191 521 521
190 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 0 100 100
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 0 100 100
199 Összesen:
200 Személyi juttatás 7 358 31 881 38 413
201 Munkaadókat terhelő járulék 1 793 8 583 7 211
202 Dologi kiadás 13 328 24 214 27 544
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 9 184 12 165
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 760 800 800
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 110 1 031
207 Működési kiadás összesen 36 729 74 772 87 164

6. melléklet a 18/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 2014. II. mód. Ei.
1 Felújítások
2 Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítás 0 0 13.309
3 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen 0 0 13 309
4 Beruházások
5 Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz 0 2 700 12700
6 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" 0 2313 0
7 70407/30/00026 Belvíz start közmunka kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 226
8 65/2014.(IX.24.) hat Térfigyelő kamera elhelyezés a Rózsa ligetben 0 0 827
9 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen 0 5 013 13 753
10 Egyéb felhalmozási kiadások
11 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
12 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
13 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 600 400 400
14 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 0
15 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 0 0
16 Felhalmozási célú tartalék 0 2687 0
17 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 600 3 087 400
18 Finanszírozási kiadások 0 0 0
19 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0