16/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya Csárdaszállás Község települési önkormányzati képviselőire (a továbbiakban: képviselő) terjed ki.

2. § (1) A képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból áll és pótdíjjal egészíthető ki.

(2) A képviselő havi alapdíja bruttó 18.000 forint.

(3) Ha a képviselő bizottsági elnöki tisztet tölt be, akkor az alapdíjon felül havi bruttó 6.000 forint pótdíj illeti meg.

(4) A képviselő alapdíja a képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig, a képviselői pótdíj a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig jár.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2001. (II. 15.) önkormányzati rendelete.