A szöveg időállapota: 2014.IX.1. - 2014.IX.1.
Időállapot váltás: 2014.IX.1. - 2014.IX.1.
2014.IX.2. -


12/2014. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) II. fejezete a következő „Az önkormányzati vagyonkezelők jogállása” alcímmel egészül ki:

Az önkormányzati vagyonkezelők jogállása

11/A. § (1) Az önkormányzati vagyonkezelőt illető használat joga a (2) bekezdésben foglaltak kivételével ingyenes, az önkormányzat a használat ellenértékét nem követelheti, de az önkormányzati vagyonkezelő köteles teljesíteni az önkormányzatot, mint a tulajdonost a vagyontárgy után terhelő pénzügyi kötelezettségeket.

(2) Gazdasági társaság, közhasznú társaság vagyonkezelésébe adott közmű után díjat kell fizetni.

(3) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei jogosultak:

a) A kezelésükben lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznának szedésére, a birtokvédelemre.
b) A közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak meghatározott időre történő bérbeadására, egyéb hasznosítására.
c) A kezelésükben lévő ingó vagyontárgyak e rendeletben szabályozott módon történő elidegenítésére.
d) A vagyontárgyak megterheléséhez a képviselő- testület engedélye kell.
e) A vagyonkezelő szervezetek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemelésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat normatív bevételeikből, a hasznosításból és a felmerülő támogatásokból származó bevételek terhére ellátni.

f) A vagyonkezelő szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni.

g) A polgármester a vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetőit e feladatuk ellátásáról rendszeresen, külön is beszámoltathatja.

(4) A vagyonkezelői jog ellenértékét a Képviselő-testület határozza meg.

(5) A vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni az adott vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a működtetés költségeit, a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó, valamint az abból következő kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás alapján előírt önkormányzatot terhelő más kötelezettséget.

(2) Az Ör. II. fejezete a következő „Vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó szabályok” alcímmel egészül ki:

Vagyonkezelési jog megszerzésének és gyakorlásának feltételei

11/B. § A vagyonkezelési jog akkor adható át, ha a vagyonkezelői jog jogosultja vállalja:

a) a vagyonelem közfeladat ellátására vagy a közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységhez történő használatát,
b) a vagyonelem értékcsökkenésével arányos mértékű állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzését,

c) a vagyonkezelésbe vett vagyonelemhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését,

d) a szerződés teljesítésének biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,

e) a vagyonkezelői jog megszerzéséhez kapcsolódó költségek viselését,

f) a vagyonelemhez kapcsolódó terhek és kötelezettségek viselését,

(3) Az Ör. II. fejezete a következő „Vagyonkezelői jog ellenőrzése” alcímmel egészül ki:

Vagyonkezelői jog ellenőrzése

11/C. § (1) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét, a kötelezettségek teljesítését az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: pénzügyi bizottság) ellenőrzi.

(2) A pénzügyi bizottság jogosult:

a) a vagyonkezelő kezelésében álló önkormányzati tulajdonú ingatlan területére belépni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó közérdekből nyilvános adat megismerésére és okiratba betekintésre,

(3) A vagyonkezelő jogosult:

a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.

(4) A vagyonkezelő köteles:

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,

b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,

c) az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentum teljességéről nyilatkozni,

d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,
e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni.

(5) A pénzügyi bizottság az ellenőrzés megállapításairól készített összefoglaló jelentést köteles a soron következő Képviselő - testületi ülésre beterjeszteni.”

2. § Ez a rendelet 2014. szeptember 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.