A szöveg időállapota: 2014.IX.26. -
Időállapot váltás: 2014.IV.24. - 2014.IX.25.
2014.IX.26. -


7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Csárdaszállás Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 119.069 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 87.938 ezer forintban

állapítja meg.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a költségvetési bevételek összegének teljesítése 50.096 ezer forint,

b) a saját bevételek teljesítése 5.089 ezer forint,

c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése 37.551 ezer forint,

d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 0 ezer forint,

e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása 25.597 ezer forint,

f) a kölcsönök visszatérülése 427 ezer forint,

g) az egyéb finanszírozási bevételek 309 ezer forint

az 1. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat finanszírozási bevételek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 72.380 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 29.379 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 4.469 ezer forint,

c) dologi kiadás 19.787 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás 18.745 ezer forint,

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadása 13.477 ezer forint, egyéb finanszírozási kiadása 2.081 ezer forint, melynek részletezését címenként és alcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat pénzmaradványát a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben

adatok ezer forintban
Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított ei. 2013. évi teljesítés
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Költségvetési támogatások 13 053 21 029 21 029
Önk. Hiv.műk.ált tám. 5 954 5 903 5 903
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 3 000 3 000 3 000
Zöldter. Gazd.tám. 1 569 1 569 1 569
Közvil. Tám. 1 757 1 757 1 757
Köztemető fennt. Tám. 607 607 607
Közutak fennt. Tám. 357 357 357
Falugondnoki szolgáltatás 1 997 1 997 1 997
Ingyenes és gyermekétkeztetés támogatása 918 918
Lakott külterület 83 84 84
Beszámítás összege (elvárt bevétel) -5 281 -5 281 -5 281
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz 2 455 2 455 2 455
Kulturális fel. Tám. 554 554 554
Egyes jöv.pótló támogatások 5 743 5 743
Normatív kötött felhasználású tám.
Központosított támogatás 0 600 600
Egyéb különféle műk.tám. 0 0 0
Egyéb központi támogatás 766 766
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 13 052 21 029 21 029
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók 23 612 23 612 23 690
Iparűzési adó 18 000 18 000 17 978
Magánszemélyek kommunális adója 2 500 2 500 2 089
Pótlékok 512 512 637
Vállalkozók kommunális adója 3
Építményadó 2 600 2 600 2 983
Átengedett központi adók 2 000 2 000 1 340
SZJA helyben maradó része
SZJA jöv.kül.mérséklése
Mezőőr 2 073
Gépjármű adó 2 000 2 000 1 340
Igazgatási szolgáltatási díj 80 63
Lakbérbevétel 1901
Egyéb helyiségek bérbeadása 0
Önkormányzati vagyon bérbeadása 0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 4
Egyéb különféle sajátos bevételek 600 0
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 29 012 25 692 29 071
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 0 0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. 0 0 0
Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0
Költségvetési bevételek összesen: 42 065 46 721 50 100
Csárdaszállás Község Önkormányzata bevételei
Működési bevétel 8 856 8 856 5 089
Átvett pénzeszköz működési célra. 600 37 519 37 547
Felhalmozási célú bevétel 300 0 0
Előző évi pénzmaradvány 12 027 25 597 25 597
Összesen 18 163 71 972 68 233
Kölcsönök visszatérülése összesen: 1 165 1 165 427
Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0
Csárdaszállás Község Önkormányzatának összes bevétele 61 393 119 858 118 760
Függő, átfutó bevételek 309
Összesen: 61 393 119 858 119 069

2. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

adatok ezer forintban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2013. évi terv Módosított előirányzat Teljesítés
4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Csárdaszállás Község Önkormányzata 12 027 25 597 25 597
4. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 12 027 25 597 25 597
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 0 0 0
13. 4. Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen 12 027 25 597 25 597

3. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2013. évi terv Módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
1. Önkormányzat saját bevétel
Földhaszonbér 0 0 0
Bérleti díj 200 200 0
Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás 2 000 2 000 288
Kötbér, egyéb kártérítés 0 0 38
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel 0 0 75
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 956 2 956 2
Kamatbevétel 0 0 422
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés 0 0 351
Egyéb saját bevétel 0 0 1 119
Bérleti díjak 3 100 2 794
Saját bevétel összesen: 5 236 8 256 5 089
2. Önkormányzat költségvetési támogatása 13 052 21 029 21 029
3. Helyi adók, pótlékok 23 612 23 612 23 690
4. Mezőőri járulék 2 073
5. Átengedett központi adók 2 000 2 000 1 340
6. Előző évi költségvwetési kiegészítések, visszatérülések 4
7. Lakbér bevétel 1 901
8. Igazgatási szolgáltatási díj 80 80 63
9. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Mezőőri jár. átvett pénz 600 600 803
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) 0
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló 0 36 919 36 639
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzattól 105
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 0
Munkaerőpiaci alapoktól 0
Támogatásértékű műk.bevétel össz. 600 37 519 37 547
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 0 0 0
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 600 37 519 37 547
10. Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
MVH-tól átvett pénzezsköz 0
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 0 0 0
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 0
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 0 0 0
11. Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés 1 100 1 100 365
Elemi kár kölcsöntörlesztés 0 0
Belvíz kölcsön visszafizetés 0 0
Egyéb kölcsön visszafizetés 65 65 62
Kölcsönök visszatérülése összesen: 1 165 1 165 427
12. Rövid lejáratú hitelfelvét
13. Rövid lejáratú hitelfelvét összesen 0 0 0

4. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

adatok ezer forintban
Alcím neve Előirányzat neve 2013. évi terv 2013. évi módosított ei. 2013. évi teljesítés Teljesítés %-a
Személyi juttatás 7 358 33 708 29 379 87,16
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 793 5 108 4 469 87,49
Dologi kiadás 13 328 21 256 19 787 93,09
Pénzeszköz átadás 14 250 18 361 17 500 95,31
Szoc.pol.juttatás 1 456 3 810 1 245 32,69
Hiteltörlesztés 0 0 0 0
Csárdaszállás Község Önkormányzat 38 185 82 243 72 380 88,01

5. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

adatok ezer forintban
Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Előirányzat neve 2013. évi terv 2013. évi módosított ei. 2013. évi teljesítés
9. Önkormányzat
7.
381103-1 Települési hulladék
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 4 064 4 064 2 964
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 4 064 4 064 2 964
750000-1 Állategészségügyi ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 48 48
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen 3 686 48 48
841112-1 Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1. Személyi juttatás 2 879 2 879 2 891
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 807 810 760
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen 3 686 3 689 3 651
841126-1 Igazgatási tevékenység
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénze. átad., egyéb tám 0 0 0
Összesen: 0 0 0
841402-1 Közvilágítás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 2 032 2032 1 695
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 2 032 2 032 1 695
841403-1 Községgazdálkodás
1. Személyi juttatás 150 467 467
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 41 78 77
3. Dologi kiadás 6 062 7 574 7 574
4. Pénze. átad., egyéb tám. 13 490 11 367 10 533
5. Szociális ellátások 0 0 0
Összesen: 19 743 19 486 18 651
841901-1 Önkormányzatok elszámolásai
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 6 234 6 234
Összesen: 0 6 234 6 234
842421-1 Közterület rendjének fenntartása
1. Személyi juttatás 1 495 2 116 2 113
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 381 412 347
3. Dologi kiadás 193 413 412
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 2 069 2 941 2 872
843044-1 Gyógyító-megelőző ellátások
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 156 156
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 156 156
852011-1 Általános iskolai nevelés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 758 757
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Szociális ellátások 0 802 0
Összesen: 0 1 560 757
882111-1 Aktív korúak ellátása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5 Szociális ellátások 717 842 0
Összesen: 717 842 0
882113-1 Lakásfenntartási tám.normatív alapon
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Szociális ellátások 549 743 0
Összesen: 549 743 0
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Szociális ellátások 10 47 0
Összesen: 10 37 0
882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Szociális ellátások 10 650 650
Összesen: 10 650 650
882119-1 Óvodáztatási támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Szociális ellátások 70 70 0
Összesen: 70 70 0
882122-1 Átmeneti segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Szociális ellátások 50 50 29
Összesen: 50 50 29
882123-1 Temetési segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Szociális ellátások 60 60 20
Összesen: 60 60 20
882123-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Szociális ellátások 60 546 546
Összesen: 60 546 546
88992810 Falugondnoki szolgálat
1. Személyi juttatás 1 475 1 605 1 604
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 381 409 408
3. Dologi kiadás 786 786 759
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 2 642 2 800 2 771
89030150 Civil szervezetek működési támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 760 760 733
Összesen: 760 760 733
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
890442-1 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 1 359 26 076 21 776
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 183 3 327 2 806
3. Dologi kiadás 0 4 161 4 160
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1 542 33 564 28 742
890444-1 Téli közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 0 565 528
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 72 71
3. Dologi kiadás 0 230 229
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 867 828
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 191 1 034 1 033
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 191 1 034 1 033
7.
1. Személyi juttatás 7 358 33 708 29 379
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 793 5 108 4 469
3. Dologi kiadás 13 328 21 256 19 787
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 14 250 18 361 17 500
5. Szociális ellátások 1 456 3 810 1 245
7. 38 185 82 243 72 380

6. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben

adatok ezer forintban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2013. évi terv 2013. évi módosított ei. 2013. évi teljesítés
Közpark-Liget felújítás, fejlesztés 9 655 9 433
Kútfúrás 762 762
Szivattyú beszerzése 281 280
Öntözőcsövek beszerzése 61 60
Vetőgép 1 397 1 397
Eke 317 318
Talajmaró 750 749
Láncfűrész 178 178
Láncfűrész 230 230
Fűnyíró 70 69
Beruházás összesen: 13 701 13 476
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Lakosságnak nyújtott kölcsön 600 600 0
Beruházás célú pénzeszközátadás 0
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 600 600 0
Felhalmozási célú kiadás összesen: 600 14 301 13 476
Egyéb finanszírozási kiadás 2 081

7. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban
Megnevezés 2012. évi eredeti előirányzat 2013. évi terv Módosított előirányzat Teljesítés
Költségvetési bevétel összesen 49 366 94 261 93 163
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 12 027 25 597 25 597
Rövid lejáratú hitelfelvétel
Egyéb finanszírozási bevételek 309
Bevétel mindösszesen 61 393 119 858 119 069
Működési kiadás összesen 60 793 105 557 72 380
Felújítás összesen
Fejlesztés összesen 600 14 301 13 477
Tartalék
Egyéb finanszírozás kiadásai 2 081
Kiadás mindösszesen 61 393 119 858 87 938

8. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg

adatok ezer forintban
Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Változás %-a
A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 431375 436961 101,29
i. Immateriális javak 33 0
II. Tárgyi eszközök 421.978 418.425 99,16
III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 3.689 4.766 129,19
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 5.675 13.770 242,64
B FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 23.554 26.812 113,83
i. Készletek 401 304 75,81
II. Követelések 9.894 5.654 57,15
III. Értékpapírok 0 0
IV Pénzeszközök 11.947 17.461 146,15
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1.312 3.393 253,43
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 454.929 463.773 101,94
D SAJÁT TŐKE 438.195 437.766 99,9
I. Tartós tőke 220.200 220.200 100
II. Tőkeváltozások 217.995 217.566 99,8
III. Értékelési tartalék 0 0 0
E TARTALÉKOK 13.236 20.542 154,15
I. Költségvetési tartalék 13.236 20.542 154,15
II. Vállalkozási tartalék 0 0 0
F KÖTELEZETTSÉGEK 3.498 5.465 156,23
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3.475 5.153 148,29
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 23 312 135,65
FORRÁSOK ÖSSZESEN 454.929 463.773 101,94

9. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete
Intézmény megnevezése 2013. évi nyitó létszám (fő) 2013. évi záró létszám (fő)
Csárdaszállás Község Önkormányzata
- Mezőőr 1 1
- Falugondnok 1 1
Tiszteletdíjas polgármester 1 1
Tiszteletdíjas képviselők 4 4
Csárdaszállás Község Önkormányzata összesen: 7 7
START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 20 24
Létszám összesen: 27 31

10. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

adatok ezer forintban
Megnevezés összeg
Helyi adóból származó bevétel 23 690
Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. 2 794
Osztalék, konc. Díj és hozambevétel 422
Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev.
Bírság, pótlék és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
Összes saját bevétel 26 906
Lehetséges adósságvállalás felső határa 13 453
Adósságot keletkeztető ügylet 0

11. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Könyvviteli Mérleg

adatok ezer forintban
# Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Változás %-ban
ESZKÖZÖK
01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0
02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0
03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 33 0
04 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 0 0
05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 0 0
06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 0 0
07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 33 0
08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 416 196 411 389 98,84
09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 2 258 4 042 179,00
10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 3 524 2 994 84,96
11 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 0 0
12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 0 0
13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0
14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 0 0
15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 0 0
16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 421 978 418 425 99,16
17 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) 3 346 3 346 100,00
18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 0 0
19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 0 0
20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 343 1 420 413,99
21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0
22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 0 0
23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 0 0
24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 0 0
25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 0 0
26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 3 689 4 766 129,19
27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 5 675 5 482 96,60
28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 0 0
29 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 0 8 288
30 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 0 0
31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 0 0
32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) 5 675 13 770 242,64
33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 431 375 436 961 101,29
34 1. Anyagok (21., 241.) 0 0
35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 0 0
36 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 0 0
37 4. Késztermékek (251., 261.) 401 304 75,81
38 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 0 0
39 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 0 0
40 I. Készletek összesen (34+…+39) 401 304 75,81
41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 0 0
42 2. Adósok (281., 2881.) 8 388 5 621 67,01
43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 1 506 33 2,19
44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 0 0
45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 0 0
46 Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 0 0
47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0
48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 0 0
49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 0
50 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 0 0
51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 0 0
52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 9 894 5 654 57,15
53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 0 0
54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 0 0
55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0
56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 0 0
57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0
58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0
59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 0 0
60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 0 62
61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 11 927 17 399 145,88
62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 11 927 17 399 145,88
63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 0 0
64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 0 0
65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 20 0
66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 20 0
67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 0 0
68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 11 947 17 461 146,15
69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 0 68
70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 1 312 3 325 253,43
71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 0 0
72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 0 0
73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 1 312 3 393 253,43
74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 23 554 26 812 113,83
75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 454 929 463 773 101,94
FORRÁSOK
1
76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 0
77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 220 200 220 200 100,00
78 I. Tartós tőke (76+77) 220 200 220 200 100,00
79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0 0
80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 217 995 217 566 99,80
81 II. Tőkeváltozások (79+80) 217 995 217 566 99,80
82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0
83 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0
84 III. Értékelési tartalék (82+83) 0 0
85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 438 195 437 766 99,90
86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 13 236 20 542 154,15
87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 13 236 20 542 154,15
88 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 0 0
89 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 0 0
90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 0 0
91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 0 0
92 5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0
93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 13 236 20 542 154,15
94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 0 0
95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0
96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 0 0
97 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0
98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 0 0
99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0
100 II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 0 0
101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 13 236 20 542 154,15
102 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 0 0
103 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 0 0
104 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0
105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 0 0
106 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 0 0
107 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) 0 0
108 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0
109 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 0 0
110 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) 0 0
111 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0
112 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 0 0
113 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 0 0
114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 0 0
115 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 0 0
116 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 0 0
117 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) 0 0
118 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) 0 0
119 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 0 0
120 - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 0 0
121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 416 0
122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 416 0
123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 0
124 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 3 059 5 153 168,45
125 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0
126 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 0
127 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 0 0
128 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 2 286 2 467 107,92
129 - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 0 0
130 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 0 0
131 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 0
132 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 0
133 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 0
134 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 0 0
135 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 773 2 686 347,48
136 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 0 0
137 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 0 0
138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 3 475 5 153 148,29
139 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 3 3
140 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 0 309
141 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0
142 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 20 0
143 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0
144 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 0 0
145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 23 312 135,65
146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 3 498 5 465 156,23
147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 454 929 463 773 101,94

12. melléklet a 7/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány kimutatás

adatok ezer forintban
Megnevezés Előző év Tárgyév
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 11 927 17 399
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 62
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 11 927 17 461
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) 0 0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) 0 0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 0 68
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 1 312 3 325
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 1 312 3 393
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 3 3
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 309
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 3 312
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 1 309 3 081
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 0 0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 0 0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 0 0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 13 236 20 542
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 0 0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 0 0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 13 236 20 542
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 13 236 20 542
A J. sorból:
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0
18. Szabad pénzmaradvány 13 236 20 542
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 13 236 20 542
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 0

13. melléklet 14/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez1

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2013. évi vagyon kimutatása

adatok ezer forintban
A B C D
1 ESZKÖZÖK Bruttó
érték
Érték
csökkenés
Nettó
érék
2 I. Immateriális Javak 10002 10002 0
3 Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog 10002 10002 0
4 II.Tárgyi eszközök 483956 65531 418425
5 II/1. Törzsvagyon 401398 43975 357423
6 a. Forgalomképtelen ingatlanok 281501 29528 251973
7 Földterület 25806 0 25806
8 Telek 239 0 239
9 Épület 2700 0 2700
10 Építmények 252756 29528 223228
11 b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 119897 14447 105450
12 Földterület 3607 0 3607
13 Telek 2354 0 2354
14 Épület 77905 11782 66123
15 Ültetvény 2489 0 2489
16 Építmények 33542 2665 30877
17 II/2. Forgalomképes ingatlanok 60989 7023 53966
18 Földterület 9422 0 9422
19 Telek 18338 0 18338
20 Épületek 33229 7023 26206
21 Építmények 0 0 0
22 II/3. Egyéb tárgyi eszközök 21569 14533 7036
23 Gépek berendezése 12159 8117 4042
24 Járművek 9410 6416 2994
25 Tartós részesedés 3346 3346
26 Tartósan adott kölcsönök 1420 1420
27 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 4766 4766
28 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 18990 5220 13770
29 Befektetett eszközök összesen 517714 80753 436961
30 Késztermékek 304 304
31 Készletek Összesen 304 304
32 Adósok 5621 5621
33 Rövid lejáratú adott kölcsönök 33 33
34 Követelések Összesen 5654 5654
35 Költségvetési pénzforgalmi számlák 17461 17461
36 Pénzeszközök Összesen 17461 17461
37 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3393 3393
38 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 3393 3393
39 Forgó eszközök összesen 26812 26812
40 Eszközök összesen 544526 80753 463773


1
Beiktatta: 14/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2014. szeptember 26-ától.