A szöveg időállapota: 2014.V.15. - 2014.V.15.
Időállapot váltás: 2014.V.15. - 2014.V.15.
2014.V.16. -


6/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelet

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Aszociális ellátások helyi szabályairól szóló 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Önkormányzati segélyben kell részesíteni azokat a személyeket, akik önmaguk illetve családjuk átmeneti létfenntartásáról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (továbbiakban. Szt.) 45. § (4) bekezdésében meghatározott, alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más módon nem tudnak gondoskodni és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és nem rendelkeznek az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.

(2)Az Önkormányzat a betegséghez kapcsolódó alkalmanként jelentkező többletkiadások enyhítésére önkormányzati segélyt nyújt:

a) a legalább 8 napot elérő vagy meghaladó kórházi kezelés esetén felmerülő költségek enyhítésére,

b) a családban nevelkedő gyermeknek az egészségbiztosítási pénztár által teljes egészében nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatási díjának megfizetéséhez,

c) baleset miatt felmerülő költségek enyhítéséhez.

(3) Az Önkormányzat az iskoláztatáshoz kapcsolódó alkalmanként jelentkező többletkiadások enyhítésére önkormányzati segélyt nyújt:

a) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tanévkezdési kiadásához,

b) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetéséhez.

(4) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások enyhítéséhez az igényt a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő harminc napon belül lehet érvényesíteni. A határnap elmulasztása jogvesztő.

(5) A gyermek fogadásának előkészítéséhez valamint a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához nyújtható támogatáshoz az igényt a területi védőnő, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható támogatáshoz az igényt a családgondozó jelzése alapján lehet érvényesíteni.”

2. § Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Elismert többletkiadásként felmerülő fűtési költségek enyhítése címén önkormányzati segélyben kell részesíteni azt a személyt, aki megfelel az 3. § (1) bekezdésében foglalt jövedelemi feltételeknek.

(2) A fűtési segély fűtési idényben egyszer igényelhető, ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.”

3. § Az ÖR. 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §(1) Temetési költségek enyhítése címén önkormányzati segélyben kell részesíteni azt az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

4. § Az ÖR. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzati segély egyszeri alkalomra vagy meghatározott időtartamra, de legfeljebb 3 hónapra szólóan és havi rendszerességgel állapítható meg.

(2) Az önkormányzati segély összegét az alkalmanként jelentkező többletkiadás és a rászoruló személy vagy család egy főre eső jövedelmének mértékére figyelemmel kell megállapítani.

5. § Az ÖR. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §(1)Az önkormányzati segély pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) formájában is nyújtható, ha a kérelmező az elismert többletkiadások, valamint baleset, betegség, elemi kár vagy más előre nem látható ok miatt olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, melyben az önkormányzati segély a gyógykezeléshez, a minden napi életvitelhez szükséges eszköz beszerzéséhez vagy a károk elhárításához szükséges.

(2) A kölcsön időtartama legfeljebb 12 hónap. A kölcsön megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a visszafizetés időtartamáról, feltételeiről.

(3) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal szerződést kell kötni, amelyben rögzíteni kell a kifizetés módját, a visszafizetés módjára vonatkozó szabályokat, valamint fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is.

(4) A kölcsön iránti kérelem ügyében az Önkormányzat dönt.

(5) A kölcsön önkormányzati segélyként történő megállapítása esetén a jogosulttal történő szerződéskötés a polgármestere hatásköre.

6. § Az ÖR. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §(1)Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemre és hivatalból állapíthatók meg. Az egyes ellátások megállapítása iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával postai úton vagy személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségéhez nyújtható be.

(2) Kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait.

(3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, az eljárásban érintett hozzátartozóinak büntetőjogi felelősség mellett az erre rendszeresített formanyomtatványon kell nyilatkoznia a vagyoni, jövedelmi viszonyairól.

(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára a Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, Munkaügyi Kirendeltség igazolását, orvosi igazolást, számlákat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.

(6) A rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló meghatározására az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(7) A kérelem elbírálása során a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmány készíthető. Különösen indokolt a környezettanulmány elkészítése, ha a család rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.”

7. § Az ÖR. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A készpénzben megállapított önkormányzati segélyt a határozat jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül a Csárdaszállási Községi Önkormányzat házipénztárában veheti fel a jogosult vagy kérelmére a segély összegét pénzintézeti folyószámlájára utalják.

(2) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - az önkormányzati segély bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a határozathozatalt követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel kell meggyőződni a nyilatkozatok valódiságáról.

(3) A családgondozó jelzése alapján az önkormányzati segélyt megállapító határozatokban az igénylő

a) a számla vagy a befizetésről szóló igazolás utólagos bemutatására kötelezhető vagy

b) arra kötelezhető, hogy az önkormányzati segély összegét a határozatban kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel.”

8. § Az ÖR. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (2) Szociálisan rászorult személynek kell tekinteni 5.000,- Ft feletti havi rendszeres gyógyszerköltség esetén azt a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 160 %-át, egyedül élő személy esetében a 210 %-át nem éri el.”

9. § Ez a rendelet 2014. május 15. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.