A szöveg időállapota: 2019.III.1. -
Időállapot váltás: 2014.III.21. - 2014.VIII.24.
2014.VIII.25. - 2015.XI.5.
2015.XI.6. - 2019.II.28.
2019.III.1. -


5/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) arra a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (továbbiakban háztartási szennyvíz) kezelésre, melyet az ingatlan tulajdonosa nem ad át ártalmatlanításra a közüzemi vezetékes szennyvízhálózat üzemeltetőjének,

b) árnyékszékekre;

c) üdülőingatlanokra;

d) a beépítetlen telkek és a nem használt ingatlan vagy üresen álló nem lakás célú épületek ingatlanhasználóira;

e) Csárdaszállás Község közszolgáltatással rendszeresen ellátott területe: Csárdaszállás Község közigazgatási területe.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a nem háztartási szennyvíznek minősülő szennyvíz - mely közcsatorna hálózatba sem vezethető be - gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására;

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti nem használt ingatlannak vagy üresen álló nem lakás céljára szolgáló ingatlannak akkor minősül ha:

a) az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartás hatályos adataként lakó vagy tartózkodási helyként vagy;

b) a cégnyilvántartás hatályos adataként székhelyként, telephelyként nincs megjelölve.

2. Fogalom meghatározások

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából háztartási szennyvíznek minősül az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatba vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.

3. Közszolgáltatás tartalma

3. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kezelő közszolgáltató megnevezését (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt közszolgáltató által végzett közszolgáltatás tartalma:

a) a háztartási szennyvíz gyűjtése,

b) a közszolgáltatás körébe tartozó háztartási szennyvíz szállítása,

c) a háztartási szennyvíz kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezése.

(3) Az Önkormányzat és a közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni az egyedi szolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit.

4. A közszolgáltatás igénybevételének szabályai

4. § (1) A háztartási szennyvíz tulajdonosa a közszolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, írásban vagy telefonon igényelheti a szolgáltatást.

(2) A szolgáltató a megrendelést köteles visszaigazolni a szolgáltatás teljesítésének várható időpontja és a fizetendő díj megjelölésével. Ha a megrendelés és teljesítés között árváltozás következik be, akkor az alkalmazott díjtétel a megrendeléskor érvényes tarifa szerint kerül számlázásra.

(3)1 A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybe vevő és a szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre.

(4) A szolgáltató az általa nyilvántartott és visszaigazolt megrendelést a bejelentést követő 3 munkanapon belül, az igénylővel egyeztetett időpontban teljesíteni köteles.

(5) A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének akadályoztatásáról köteles a megrendelőt értesíteni írásban, személyesen vagy telefonon és közölni a teljesítés új időpontját.

(6) Az 1. § (1) bekezdés c) és d) pontjában részletezett ingatlanok tulajdonosai a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §-ában, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének az adott tárgyév szeptember 31-ig köteles eleget tenni.

5. § (1) A háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos díjat köteles fizetni.

(2) A díjfizetés a szolgáltatás megtörténtekor esedékes készpénzfizetési számla ellenében.

(3) A közszolgáltatás térítési díját a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban a tulajdonos a szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálaton kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni.

6. § Szolgáltató köteles a szolgáltatás során az általa okozott szennyeződés megszüntetéséről gondoskodni.

7. § A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvégzését ha:

a) az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését,

b) az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése,

c) az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására,

d) nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés

e) a háztartási szennyvíz veszélyes anyaggal szennyezett.

8. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül:

a) a nevét, nők esetében születési név

b) a születési idejét és helyét

c) az anyja nevét kezelheti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokon túl kezelheti a szerződő fél lakóhelyének, továbbá tartózkodási helyének címét is.

(3) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás mennyiségének, ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok nyilvántartása.

(4) A (3) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás tárgya e célra generált technikai azonosítóval összekapcsolható.

(5) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra jogosultak ismerhessék meg.

(6) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy végezheti.

(7) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.

9. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonos írásban szerződést köt.

(2)2 A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben kötelező tartalmi elemként meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatót, és azonosító adatait;

b) a megrendelő ingatlan tulajdonos nevét,

ba) születési idejét,

bb) anyja nevét,

bc) lakcímét;

c) az elvégzésre kerülő közszolgáltatás meghatározását;

d) a közszolgáltatás igénybevételének napját,

e) a teljesítés helyét;

f) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;

g) felek jogait és kötelezettségeit;

h) a hatályos jogszabályokban meghatározottakon túl az egyedi szolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;

i) a közszolgáltatási díj megállapítását;

j) a számla kiegyenlítésének módját;

k) a szerződés felmondásának feltételeit;

l) a szolgáltatással kapcsolatos panasz benyújtásának, kivizsgálásának eljárási rendjét;

m) az esetleges jogvita elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság megnevezését;

n) szerződéskötés időpontját, a szerződés kötő felek aláírását.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2014. április 5-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 22/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 5/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelethez3

a) A közszolgáltató adatai

Név: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz

Adószám: 14596421-2-04

Cégjegyzékszám: 04 09 008715

b) Ártalmatlanító hely adatai

Cím: Gyomaendrőd külterület 02238/3 hrsz

Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Megnevezés: Szennyvíztisztító telep

Üzemeltető: Alföldvíz Zrt

2. melléklet a 5/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

A szolgáltatás díjtételei

Szolgáltatás (szivattyúzás, szállítás, ártalmatlanítás)

Ft/m3
1. Lakossági 1-3 [m³] 3 049
2. Lakossági 4-8 [m³] 2 849
3.Vállalkozás, intézmény részére 1-8 [m³] 3 049
4. WC gödrök ürítése 1 [m³] 8 757

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!


1
Módosította: 13/2014. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2014. augusztus 25-től.
2
Módosította: 13/2014. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2014. augusztus 25-től.
3
Módosította: 1/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. március 1-étől.