A szöveg időállapota: 2015.III.7. -
Időállapot váltás: 2014.II.25. - 2014.VI.20.
2014.VI.21. - 2014.XI.24.
2014.XI.25. - 2015.II.12.
2015.II.13. - 2015.III.6.
2015.III.7. -


1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 163.690 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 163.690 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 120.264 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 25.804 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 17.622 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §3 (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 135.937 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 38.476 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.238 ezer forint,

c) dologi kiadás 27.611 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 12.179 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 48.602 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.031 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1)4 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 27.592 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 13.309 ezer forint,

b) beruházási kiadás 13.883 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 400 ezer forint.

(3) A fejlesztési kiadások a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2014. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2014-2017. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat kiadásai kézpénzben a következő esetekben teljesíthető:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) a kis összegű beszerzések,

c) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,

d) lakossági túlfizetések visszafizetése,

e) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

14. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez5

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
A B C D
megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014. IV. mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 4 836 3 534 10 144
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 600 37 019 43 627
3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 33
4 Közhatalmi bevételek 29 412 26 460 51 624
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 13 053 9 412 14 836
6 Működési bevétel összesen 47 901 76 425 120 264
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 1 200
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7 600 17 604
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 1 465 500 500
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 6 500
11 Felhalmozási bevételek összesen 1 465 8 100 25 804
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 027 0 17 622
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 61 393 84 525 163 690
15 Személyi juttatás 7 358 31 881 38 476
16 Munkaadókat terhelő járulék 1 793 8 583 7 238
17 Dologi kiadás 13 328 24 214 27 611
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 9 184 12 179
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 760 800 800
20 Működési célú tartalék 23 884 1 653 48 602
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 180 110 1 031
22 Működési kiadás összesen 60 793 76 425 135 937
23 Felújítás 0 0 13 309
24 Beruházás 0 5 013 13 883
25 Egyéb felhalmozási kiadás 1 200 3 087 400
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 200 8 100 27 592
27 Finanszírozási kiadások 0 0 161
28 Tárgyévi kiadás összesen 61 993 84 525 163 690

2. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez6

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2014. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D
Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.IV. mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 4 836 3 534 10 144
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 600 37 019 43 627
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 33
4 Közhatalmi bevételek 29 412 26 460 51 624
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 13 053 9 412 14 836
6 Működési bevétel összesen 47 901 76 425 120 264
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 1200
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7 600 17 604
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 1 465 500 500
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 6 500
11 Felhalmozási bevételek összesen 1 465 8 100 25 804
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 027 0 17 622
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 61 393 84 525 163 690

3. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez7

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
A B C D
megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014. IV. mód.ei.
1 Bérleti díj, haszonbér 1 000 1 000 3193
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1800 1800 2075
3 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 3 836 2 534 3106
4 Ellátási díj bevétel 52
5 ÁHT kiv. továbbszáml. közvetített szolg. 191
6 Kamatbevétel 245
7 Egyéb különféle működési bevétel 157
8 Kiszámlázott termék és szolg. Áfa 1125
9 Saját bevétel összesen: 6636 5334 10144
10 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
11 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
12 Mezőőri jár. átvett pénz 600 600 1 110
13 Közcélú munkavégzők támogatása 0 36 419 40 382
14 Egyéb átvett pénzeszköz 0 0 2135
15 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 600 37 019 43 627
16 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 33
17 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
18 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0
19 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0
20 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 33
21 Közhatalmi bevételek
22 Iparűzési adó 18 000 18 000 43314
23 Építményadó 2 600 2 600 2600
24 Magánszemélyek kommunális adója 2 500 660 984
25 Pótlékok, bírságok bevétele 512 100 290
26 Gépjármű adó 2 000 1 300 1923
27 Helyszini bírság bevétel 0 0 65
28 Igazgatási szolg díj 0 0 20
29 Mezőőri járulék bevétele 2 000 2 000 2428
30 Közhatalmi bevételek összesen 27612 24 660 51624
31 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
32 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 5954 0 0
33 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1569 1 572 1572
34 Közvilágítás támogatása 1757 2 181 2181
35 Köztemető fenntartás támogatása 607 100 100
36 Közutak fenntartásának támogatása 357 1 234 1234
37 Beszámítás összege -5281 -5 177 -5177
38 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3000 3 000 3000
39 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 396 984
40 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 4111
41 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 2455 3 018 3018
42 Falugondnoki szolgáltatás 1997 2 500 2500
43 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 554 521 521
44 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 84 67 676
45 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
46 Egyéb önkormányzati kiegészítő támogatás 0 0 116
47 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 13 053 9 412 14 836
48 Működési bevétel összesen 47 901 76 425 120 264
49 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 1200
50 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
51 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
52 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
53 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
54 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 0 0
55 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7600 17 604
56 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
57 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 7 600 18 804
58 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 300 0 0
59 Lakáskölcsön visszafizetés 1 165 500 500
60 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 1465 500 500
61 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
62 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 6 500
63 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
64 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 6 500
65 Felhalmozási bevételek összesen 1 465 8 100 25 804

4. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez8

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2014. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D
megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.IV. mód. Ei.
1 Személyi juttatás 7 358 31 881 38 476
2 Munkaadókat terhelő járulék 1 793 8 583 7 238
3 Dologi kiadás 13 328 24 214 27 611
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 9 184 12 179
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 760 800 800
6 Működési célú tartalék 23 884 1 653 48 602
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 180 110 1 031
8 Működési kiadás összesen 60 793 76 425 135 937
9 Felújítás 0 0 13 309
10 Beruházás 0 5 013 13 883
11 Egyéb felhalmozási kiadás 1 200 3 087 400
12 Felhalmozási kiadás összesen 1 200 8 100 27 592
13 Finanszírozási kiadások 0 0 161
14 Tárgyévi kiadás összesen 61 993 84 525 163 690

5. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez9

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2014. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D E
Kormányzati funkció megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014. III. mód. Ei.
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 4 064 2 089 2 425
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 4 064 2 089 2 425
10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 0 1 234 1234
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 0 1 234 1 234
19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 0 1 572 1572
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 0 1 572 1 572
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29 Személyi juttatás 2 879 2 880 3 299
30 Munkaadókat terhelő járulék 807 807 909
31 Dologi kiadás 0 0 0
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 5910
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 3 686 3 687 10 118
37 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
38 Személyi juttatás 1 359 3 698 3698
39 Munkaadókat terhelő járulék 183 998 968
40 Dologi kiadás 0 0 30
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 1 542 4 696 4 696
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
47 Személyi juttatás 0 21 795 24 501
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 5 884 3 840
49 Dologi kiadás 0 7 208 8 758
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 0 34 887 37 099
55 064010 Közvilágítás
56 Személyi juttatás 0 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
58 Dologi kiadás 2 032 2 181 2181
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 2 032 2 181 2 181
64 066020 Községgazdálkodás
65 Személyi juttatás 150 0 200
66 Munkaadókat terhelő járulék 41 0 35
67 Dologi kiadás 6 062 6 856 7248
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 7 186 92
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 19 743 14 042 7 575
73 011130 Finanszírozási műveletek
74 Személyi juttatás 0 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
76 Dologi kiadás 0 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0 0
82 41233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
83 Személyi juttatás 0 0 2 837
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 495
85 Dologi kiadás 0 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0 3 332
91 41233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
92 Személyi juttatás 1495 1983 2.151
93 Munkaadókat terhelő járulék 381 484 506
94 Dologi kiadás 193 150 150
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 2 069 2 617 2 807
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 0 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 1 848 790
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 0 1 848 790
109 092120 Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 0 1 532 0
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 0 1 532 0
118 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119 Személyi juttatás 0 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121 Dologi kiadás 0 0 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 150 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 50 200
126 Működési kiadás összesen 0 200 200
127 103010 Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 60 60
135 Működési kiadás összesen 0 60 60
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139 Dologi kiadás 0 0 592
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 771
144 Működési kiadás összesen 0 0 1 363
145 096020 Iskolai Intézményi étkeztetés
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 0 0 1.872
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
153 Működési kiadás összesen 0 0 1872
154 107055 Falugondnoki szolgáltatás
155 Személyi juttatás 1 475 1 525 1 790
156 Munkaadókat terhelő járulék 381 410 485
157 Dologi kiadás 786 771 771
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 2 642 2 706 3 046
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása
164 Személyi juttatás 0 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
166 Dologi kiadás 0 0 0
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 760 800 800
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 760 800 800
172 106020 lakásfenntartással kapcs. szoc. ellátás
173 Személyi juttatás 0 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
175 Dologi kiadás 0 0 0
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 5387
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 0 0 0
181 082044 Könyvtári szolgáltatások
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 191 521 678
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 191 521 678
190 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 0 100 100
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 0 100 100
199 Összesen:
200 Személyi juttatás 7 358 31 881 38 476
201 Munkaadókat terhelő járulék 1 793 8 583 7 238
202 Dologi kiadás 13 328 24 214 27 611
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 9 184 12 179
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 760 800 800
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 110 1 031
207 Működési kiadás összesen 36 729 74 772 87 335

6. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének 2014. évi költségvetése

Adatok E Ft-ban
A B C
megnevezés 2013. terv 2014. terv
1 Bevételek
2 Közös hivatal működésének támogatása 5 954 5 221
3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
4 Normatív lakásfenntartási támogatás 2 298 2 298
5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 626 2 626
6 Rendszeres szociális segély 1 469 1 469
7 Óvodáztatási támogatás 80 80
8 Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről 6 260 5 910
9 Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Csárdaszállás részéről 1 276 1 276
10 Bevételek összesen 19 963 18 880
11 Kiadások
12 Személyi juttatás 6 932 6 245
13 Munkaadókat terhelő járulék 1 936 1 638
14 Dologi kiadás 3 346 3 248
15 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
16 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 749 7 749
19 Működési kiadás összesen 19 963 18 880

7. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez10

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok E Ft-ban
A B C D
megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 2014. III. mód. Ei.
1 Felújítások
2 Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítás 0 0 13.309
3 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen 0 0 13 309
4 Beruházások
5 Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz 0 2 700 12700
6 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" 0 2313 0
7 70407/30/00026 Belvíz start közmunka kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
Közút start közmunka tárgyi eszköz beszerzés
0 0 356
8 65/2014.(IX.24.) hat Térfigyelő kamera elhelyezés a Rózsa ligetben 0 0 827
9 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen 0 5 013 13 883
10 Egyéb felhalmozási kiadások
11 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
12 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
13 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 600 400 400
14 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 0
15 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 0 0
16 Felhalmozási célú tartalék 0 2687 0
17 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 600 3 087 400
18 Finanszírozási kiadások 0 0 0
19 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0

8. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi feladatfinanszírozása

Adatok E Ft-ban
A B C D E F G
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen 2014. évi működési kiadás műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 0 0
2 Települési Önk. Műk. Ált. tám. 0 0
3 Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás 0 5910 -5910
4 Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen 5910 -5910
5 Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. 0 0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 0 0 1572 -1572
7 Közvilágítás 1585 1585 2181 -596
8 Köztemető 100 100 100 0
9 Közutak. Fenntartása 1234 1234 1234 0
10 Beszámítás összege 0 0
11 Településüzemeltetés összesen 2919 2919 5087 -2168
12 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 1500 1500 1500
13 polgármester bére 0 2681 -2681
14 mezőőri feladtaok 2000 600 2600 2617 -17
15 települési hulladék kezelés 0 2089 -2089
16 Város és község gazdálkodás 67 67 6856 -6789
17 Lakóingatlan bérbeadása 1800 1800 1800
18 Nem lakóingatlan bérbeadása 1000 1000 1000
19 Óvoda 396 396 1848 -1452
20 Iskola 0 1532 -1532
21 Start közmunka - téli közfoglalkoztatás 4696 4696 4696 0
22 Közmunka mintaprogram 2534 31723 34257 34887 -630
23 Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen 1963 7334 37019 46316 57206 -10890
24 Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. 1509 1509 1276 233
25 önkorm. Hatáskörű segélyezés 0 260 -260
26 Falugondnoki feladatok 2500 2500 2706 -206
27 hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen 0 0
28 Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. 4009 4009 4242 -233
29 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0
30 Könyvtári szolgáltatás 521 521 521 0
31 Kötelező feladat közművelődés összesen 521 521 521 0
32 Kötelező feladatok összesen 9412 7334 37019 53765 72966 -19201
33 Önként vállalt feladatok 0 0
34 képviselők tiszteletdíja 0 1006 -1006
35 Civil szervezetek támogatása 0 800 -800
36 Önként vállalt feladatok összesen 0 1806 -1806
37 Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0
38 Helyi adóbevételek 22660 22660 22660
39 Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a 0 0
40 Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál 22660 22660 22660
41 Összesen 9412 29994 37019 76425 74772 1653
42 Működési célú tartalék 1653 -1653
43 Működési bevétel és kiadás összesen 9412 29994 37019 76425 76425 0

9. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok E Ft-ban
A B C D E F G H I J K L M N O
Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1 Bevételek
2 Intézményi működési bevételek 3 534 295 294 295 294 295 294 295 294 295 294 295 294 3 534
3 Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről 37 019 3 035 3 035 3 185 3 035 3 035 3 185 3 035 3 035 3 185 3 035 3 035 3 184 37 019
4 Műk célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Közhatalmi bevételek 26 460 150 150 11 480 150 150 150 150 150 13 480 150 150 150 26 460
6 Önkorm. Műk. Költségvetési tám. 9 412 784 784 785 784 784 785 784 784 785 784 784 785 9 412
7 Műk. Bevétel összesen 76 425 4 264 4 263 15 745 4 263 4 264 4 414 4 264 4 263 17 745 4 263 4 264 4 413 76 425
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 7 600 0 7 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 600
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 500 42 42 42 42 41 42 41 42 41 42 41 42 500
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 8 100 42 7 642 42 42 41 42 41 42 41 42 41 42 8 100
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Összes bevétel 84 525 4 306 11 905 15 787 4 305 4 305 4 456 4 305 4 305 17 786 4 305 4 305 4 455 84 525
16 Kiadások
17 Személyi juttatás 31 881 2 657 2 657 2 656 2 657 2 657 2 656 2 657 2 657 2 656 2 657 2 657 2 657 31 881
18 Munkaadókat terhelő járulékok 8 583 716 716 716 715 715 715 715 715 715 715 715 715 8 583
19 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 214 2 318 2 218 2 118 1 918 1 818 1 718 1 718 1 818 1 918 2 118 2 217 2 317 24 214
20 Működési célú támogatás értékű kiadás 9 184 765 765 766 765 765 766 765 765 766 765 765 766 9 184
21 Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre 800 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800
22 Működési célú tartalék 1 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 653 1 653
23 Ellátottak pénzbeni juttatása 110 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110
24 Összesen 76 425 6 456 6 366 6 346 6 145 6 045 5 945 5 945 6 045 6 145 6 345 6 444 8 198 76 425
25 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Beruházás 5 013 0 0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 2 313 5 013
27 Egyéb felhalmozási kiadások 3 087 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 0 2 687 3 087
28 Felhalmozási kiadás 8 100 0 0 0 2 900 0 0 0 200 0 0 0 2 687 8 100
29 Finianszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Összes kiadás 84 525 6 456 6 366 6 346 9 045 6 045 5 945 5 945 6 245 6 145 6 345 6 444 10 885 84 525

10. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015. 2016. 2017. évi tervezett alakulása

Adatok E Ft-ban
A B C D E
megnevezés 2014. terv 2015. terv 2016. terv 2017. terv
1 Intézményi működési bevétel 3 534 3 640 3750 3862
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 019 38 130 39273 40450
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 26 460 27 254 28070 28915
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 9 412 9 695 9985 10285
6 Működési bevétel összesen 76 425 78 719 81 078 83 512
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 7 600 4 284 5100 5200
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 500 400 300 200
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 8 100 4 684 5 400 5 400
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 0 0
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 84 525 83 403 86 478 88 912
15 Személyi juttatás 31 881 32 837 33822 34837
16 Munkaadókat terhelő járulék 8 583 8 840 9105 9379
17 Dologi kiadás 24 214 24 940 25688 26460
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 9 184 9 460 9743 10036
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800 800
20 Működési célú tartalék 1 653 1 732 1810 1890
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 110 110 110 110
22 Működési kiadás összesen 76 425 78 719 81 078 83 512
23 Felújítás 0 0 0 0
24 Beruházás 5 013 4 284 5000 5000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 3 087 400 400 400
26 Felhalmozási kiadás összesen 8 100 4 684 5400 5400
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 84 525 83 403 86 478 88 912

11. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2013. évi feladatonkénti létszámkerete
A B
Feladat megnevezése 2013. évi nyitó
létszám (fő)
1 Csárdaszállás Község Önkormányzata
2 Közterület rendjének fenntartása Mezőőr 1
3 Falugondnoki szolgálat 1
4 Önkormányzati jogalkotás éd ált. iog tev.
5 Tiszteletdíjas polgármester 1
6 Tiszteletdíjas képviselők 4
7 Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás 10
8 Közfoglalkoztatási mintaprogram 20
9 Egyéb közfoglalkoztatás 4

12. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évet követő kötelezettség vállalása

Adatok E Ft-ban
A B C
Kötele-zettség váll.össz. 2015. évre
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.09 saját erő szükséglete 4 284 4 284
1 Forrásai
2 Támogatás (EU Önerő Alapból) 0 0
3 Saját erő 4 284 4 284

13. melléklet az 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

Adatok E Ft-ban
A B
Megnevezés Összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 22560
2 Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel 2800
3 Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel 0
4 Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev. 0
5 Bírságok, pótlékok és díjbevételek 100
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 25460
8 Összes saját bevétel 50%-a 12730

Az Önkormányzat 2014. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 12.730 E Ft.


1
Módosította: 6/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. március 7-étől.
2
Módosította: 6/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. március 7-étől.
3
Módosította: 6/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. március 7-étől.
4
Módosította: 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés. Hatályos 2015. február 13-ától.
5
Módosította: 6/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. március 7-étől.
6
Módosította: 6/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos 2015. március 7-étől.
7
Módosította: 6/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. március 7-étől.
8
Módosította: 6/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. március 7-étől.
9
Módosította: 18/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2014. november 25-étől.
10
Módosította: 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. február 13-ától.