18/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

a követelésről lemondás eseteiről és módjairól

Csárdaszállás Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat és az önkormányzat önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) terjed ki.

2. § A költségvetési szerv kizárólag önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás, szolgáltatás biztosítása utáni és egyéb módon, kizárólag polgárjogi szerződéses jogviszonyban keletkezett visszafizetési kötelezettségből és vevőkövetelésből származó behajthatatlan követeléseiről mondhat le, ha az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladat, illetve jogszabály által meghatározott közérdekű cél megvalósítását szolgálja és jogszabály nem zárja ki.

3. § (1) Az éves zárszámadás előtt a költségvetési szerv minősíti a kintlévőségeket és szükség esetén javaslatot tesz a leértékelésükre, az értékvesztés elszámolására.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadásról szóló döntést megelőző 60. napig kell elvégezni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt felülvizsgálat során a 2. §-ban szabályozott körben keletkezett kisösszegű, be nem hajtható követelések elengedéséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(4) A (3) bekezdésben foglalt értékhatárt meghaladó behajthatatlan követelések elengedéséről a képviselő-testület dönt.

4. § (1) A követelések elengedésére jogosultak eljárásuk során mérlegelik a kötelezett pénzügyi helyzetét, személyi körülményeit, az önkormányzattal, önkormányzati intézménnyel fenntartott üzleti és egyéb kapcsolatait, tartós kapcsolat esetén a megállapodások, kötelezettségek betartásával kapcsolatos magatartását, teljesítési készségét és képességét, az elengedés esetleges előnyeit, hátrányait.

(2) Minden követelésről való lemondásra jogosult a követelésről részben vagy egészben mondhat le. Teljes mértékben vagy részben le lehet mondani a késedelmi kamatok megfizetésének követeléséről.

(3) Minden követelésről való lemondás elbírálására és döntésére jogosult megállapodhat a kötelezettel a követelés behajtása és beszedhetősége érdekében értéket képező, és az önkormányzat számára hasznosuló szolgáltatásteljesítésről. Köthető részletfizetési vagy a követelés beszedését, teljesülését biztosító más polgári jogi szerződés is.

5. § Ez a rendelet 2013. október 15. napján lép hatályba.