A szöveg időállapota: 2014.I.1. -
Időállapot váltás: 2013.VII.1. - 2013.XII.31.
2014.I.1. -


15/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet

a mezei őrszolgálatról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Mezei őrszolgálat

1. §1 Csárdaszállás mezei őrszolgálattal védett külterülete egy működési területet alkot.

2. Mezőőri járulék

2. § (1)2 A mezei őrszolgálatot szabályozó törvényben foglaltak szerint, az őrzött terület után a mezőőrizet kialakításának, fenntartásának és működésének költségeihez mezőőri járulék megfizetésével kell hozzájárulni.

(2)3 A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapításánál az őrzött területnek tárgyév január 1-i földhasználati és tulajdoni állapotát kell figyelembe venni.

(2a)4 A (2) bekezdésben foglalt állapotban bekövetkezett változást legkésőbb a változást követő év február 28. napjáig kell bejelenteni. A bejelentésre a változásban érintett bármelyike jogosult, de a határidő után bejelentett változásokat csak a bejelentést követő év kivetésénél lehet először figyelembe venni.

(3) A mezőőri járulék mértéke 500ft/hektár.

(4)5 A mezőőri járulékfizetési kötelezettség késedelmi pótlékmentesen a tárgyév szeptember 15-éig teljesíthető.

(5) A mezőőri járulék megfizetése az Önkormányzat 53200053-11085510 számú mezőőri járulék beszedési számlájára történő csekkes befizetéssel, banki átutalással illetve csoportos beszedési megbízással teljesíthető.

3. §6

4. § A mezőőri járulék kivetését, beszedését, nyilvántartását és kezelését átruházott hatáskörben a Polgármester látja el.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2013. július 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 6/1998. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete.

1. melléklet a 15/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez7


1
Módosította: 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. január 1-től.
2
Módosította: 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. január 1-től.
3
Módosította: 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. január 1-től.
4
Beiktatta: 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2014. január 1-től.
5
Módosította: 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2014. január 1-től.
6
Hatályon kívül helyezte: 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014. január 1-től.
7
Hatályon kívül helyezte: 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014. január 1-től.