A szöveg időállapota: 2013.VI.1. - 2013.VI.1.
Időállapot váltás: 2013.VI.1. - 2013.VI.1.
2013.VI.2. -


12/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § A települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hr.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A közszolgáltatás térítési díját a szolgáltató határozza meg minden év március 31. napjáig.”

1. Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet 2013. június 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Hr. 1. melléklete.