A szöveg időállapota: 2018.VI.28. -
Időállapot váltás: 2013.VII.1. - 2016.IV.29.
2016.IV.30. - 2018.VI.27.
2018.VI.28. -


10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közterületek elnevezésének általános szabályai

1. § (1) Minden belterületi és külterületi közterületet el kell nevezni

a) amelyhez közvetlenül olyan építmény csatlakozik, amely a hatályos jogszabályok szerint a központi címnyilvántartásba lakcímként, székhelyként, telephelyként bejegyzésre kerülhet,

b) amelyik az a) pont feltételeinek nem felel meg de

ba) pihenési, kikapcsolódási célból az emberek közösségi együttlétének színteréül szolgálhat,

bb) köztéri alkotás, műemlék és egyéb fontos objektum elhelyezésének területe

bc) elnevezéséhez lokális identitási okokból különös közérdek fűződik

(2) Az újonnan kialakított közterületet a létrejöttét követő egy éven belül el kell nevezni.

(3)1 Közterület élő személyről nem nevezhető el.

2. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Csárdaszállás jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira.

(2) A közterületet úgy kell elnevezni, hogy az utaljon a településen belüli elhelyezkedésére, annak helytörténeti kapcsolataira vagy hazánk nagyjai, történeti és kulturális értékei megbecsülésére vagy nemzetközi kapcsolatainak kifejezésére.

2. A közterület elnevezés eljárási szabályai

3. § (1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) az önkormányzati képviselő,

d) az önkormányzati választáson Csárdaszálláson választójoggal rendelkező polgár,

e) az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó Csárdaszállási székhellyel rendelkező civil szervzet

f) Csárdaszállás település közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező más jogi személy.

(2) A névadási javaslatot írásban kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell:

a) a névadásra, névmódosításra javasolt közterület pontos behatárolását,

b) a javasolt elnevezést és annak indoklását,

c) az elnevezés javasolt időpontját.

(3) A névadási kezdeményezést a tervezett névadást megelőzően legalább 60 nappal korábban kell benyújtani.

(3a)2 A (3) bekezdésben foglalt időpontnál később kizárólag a címképzésért felelős szerv által kezdeményezett közterület név megállapítást lehet előterjeszteni.

(4) A javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban: bizottság) véleményezi.

(5) A bizottság a véleményezés megalapozása érdekében szakértői tanácsadó testületet hívhat össze az egyetemes magyar és helytörténetben, a nyelvtudományban, a néprajzban, a hittudományban, a jog- és közigazgatás tudományban jártas szakemberek bevonásával.

(6) Vitás esetben a névadás megalapozása érdekében a bizottság javasolhatja a Képviselő-testületnek a Földrajzinév-Bizottság véleményének kikérését is.

4. § (1) A bizottság által véleményezett névadási javaslatot és annak részletes indokolását 30 napra a helyben szokásos módon közszemlére kell tenni.

(2) A bizottság az (1) bekezdésben foglaltakon túl kezdeményezheti az érintett lakosság véleményének közvetlen megismerését is

a) falugyűlés összehívásának,

b) postai úton eljuttatott kérdőíves konzultációnak,

c) különösen indokolt esetben helyi népszavazás elrendelésének kezdeményezésével

(3) A (2) bekezdésben a)-b) pontjaiban foglalt véleménykérés esetén a falugyűlésen jelenlévők, illetve a kérdőívre válaszolók egyszerű többségének véleményre figyelemmel dönt a Képviselő-testület.

4/A. §3 (1) A magánút, a tulajdonosa kérelmére elnevezhető.

(2) A magánút elnevezési eljárásban a közterület elnevezés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy annak megindítását kizárólag a tulajdonosa vagy annak egyetértésével a címképzésért felelős szerv kezdeményezheti.

3. A közterületek jelölése

5. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni.

(2)4 A közterület nevét jelölő tábla kihelyezésével, karbantartásával és pótlásával kapcsolatos feladatokat az önkormányzat útkezelő szervezete látja el.

(3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.

(4) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(5) A névtábla kihelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa vagy kezelője tűrni köteles.

(6) A megváltozott nevű közterületek korábbi névtábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az új elnevezés hatályba lépésétől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és átlósan piros színű áthúzással kell jelölni az elnevezés megszűntét. Az új névtáblát az áthúzással jelölt régi névtábla mellé kell felszerelni.

4. Házszámozás

6. §5 (1) A névvel ellátott közterületekről megközelíthető - a címkezelést szabályozó jogszabályban foglalt eljárásban címmel ellátott - ingatlanokat a közterületről jól látható táblán feltüntetett jelzéssel (a továbbiakban: házszámmal) kell ellátni.

(2) A házszámozást:

a) A közterületnek annak a végéből kell indítani, mely a legközelebb van a településközponthoz, vagy azon végéből, mely a település körüli úthálózat legfontosabb részéhez csatlakozik.

b) A mellékútvonalakon a sorszámozást a főútvonalaktól kell kezdeni. Ha egy mellékútvonal több főútvonalhoz is kapcsolódik, akkor a helyi viszonyokat figyelembe véve kell a sorszámozás irányát megállapítani. Zsákutcák esetén a házszámozást az úthálózati csatlakozásnál kell kezdeni.

c) A számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó ingatlanig.

d) Utcánál a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Azoknál az utcáknál ahol a címképzésről szóló jogszabály szerint csak az egyik oldalon képezhető cím, ott a számozás folyamatosan emelkedik. Ha utólag másik oldalon is szükségessé válik a címképzés, akkor az e) pont szabályait kell alkalmazni.

e) A terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben az óramutató járásával ellentétes irányban történik, ahol a számsor a településközpont felől betorkolló utca jobb oldalán kezdődik, és a bal oldalon ér véget.

f)6 A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg. Az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kiegészül egy arab számmal a házszám mögé írva, attól törtvonallal elválasztva. A házszámok sorozatában egy törtvonal nélküli házszám előrébb van, mint ugyanannak a házszámnak a törtvonalat követően sorszámmal ellátott alakja.

g) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják kötőjeles alakot felvéve.

h) A lakótelepi és lakóparki épületek címkezelését az épületjel és a lépcsőházjel címelemek megfelelő alkalmazásával a címképzési és címkezelési eljárást szabályozó jogszabályban foglaltak szerint kell végrehajtani.

i) Ha a címkeletkeztetést olyan telekhez kapcsolódva kell végrehajtani, amely közvetlenül több közterülethez is kapcsolódik, és a házszámozás az érintett közterületen már kialakult, akkor a megosztás szabályainak megfelelő alkalmazásával kell az új házszámot képezni.

7. §7 (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.


1
Beiktatta: 4/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. április 30-ától.
2
Beiktatta: 4/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. április 30-ától.
3
Beiktatta: 4/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. április 30-ától.
4
Módosította: 4/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 30-ától.
5
Módosította: 4/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. április 30-ától.
6
Módosította: 9/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. június 28-ától.
7
Módosította: 4/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. április 30-ától.