9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartási szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, Polgármesteri Hivatalára.

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése

2. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi teljesítését 123.241 E Ft, kiadásai teljesítését 117.702 E Ft összegben jóváhagyja. A bevétel részletezését az I. sz. melléklet, a kiadás részletezését a II. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nélküli bevételeit és kiadásait a 3. és 4. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal Bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet részletezi. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti részletezését a 6/a. és a 6/b. sz. melléklet mutatja be.

3. § A képviselő-testület a 2012. évi felújítások teljesítését 2.700 E Ft összegben, a felhalmozási kiadások teljesítését 4.743 E Ft összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

A START közmunka keretében megvalósított felújítás

Óvoda kazán felújítás 2.700 E Ft

STRAT közmunka keretében megvalósított fejlesztés

Gépek berendezési tárgyak vásárlása 1.085 E Ft

Traktor és pótkocsi vásárlás 3.658 E Ft

Fejlesztési kiadás összesen 4.743 E Ft

4. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát 13.336 E Ft összegben hagyja jóvá, mely összeg ténylegesen felhasználható szabad pénzmaradvány.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlegét 455.029 E Ft eszköz és forrás egyezőséggel hagyja jóvá, melyet a rendelet 7. sz. melléklete részletez.

(2) A vagyonkimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jogcíme, jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettjei szerinti részletezettségben a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évben teljesített átlag létszámát 29 fő-ben hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2012. évi tényleges létszámát a 10. sz. melléklet részletezi.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai
Adatok E Ft-ban 2011. évi 2012.évi
eredeti eredeti módosított teljesítés
Működési bevételek 730 432 292 91
Kamat bevétel 140 330
Intézményi Folyó BevételekÖssz: 730 432 432 421
Bérleti díj bevételek 5200 5100 4099 2415
Egyéb Sajátos bevétel 2600 1774
Mezőőri járulék 2400 2286
Áru és készlet rtékesítés 2352 2353
Föld értékesítés 594 671
Egyéb önkor, vagyon bérbeadásávól sz. bevétel 1000 355
Önkormányzati sajátos díj Összesen 5200 5100 13045 9854
Vállalkozók kommunális adója 0 0 25
Magánszemélyek kommunálisadója 2600 2500 2500 2391
Építményadó 2000 2600 2600 2533
Iparűzési adó 18000 14000 14000 23520
Mezőőri járulék 3000 2400
Pótlékok , birságok 512 512 512 856
Helyi adó bevétel 26112 22012 19612 29325
Saját folyó bevételek (helyi adó+ sajátos bevételek) 31312 27112 32657 39179
Gépjármű adó bevétel 100% 3800 5000 5000 5833
Jövedelemdifferenciálás -9872 7195 7195 7195
SZJA helyben maradó része(8%) 2029 1604 1605 1605
Átengedett bevételek -4043 13799 13800 14633
Saját folyó és átengedett bevételek 27269 40911 46457 53812
Tel önk. Üzem.ig. sport-és kunt. Fa 505 fő*2769 Ft 3600 3800 3800 3800
Lakott külterülettel kapcsolatos fa. 38fő*2612Ft 104 99 99 99
Társ és gazd és infrastr. Sz. elm. Önk.-ok támogatása 1120 0 0 0
Lak. Ter. Foly. Hull ártalmatlanítás 500M3*100 ft 50 50 50 50
Pénzbeni szociális juttatások 4149 4818 4818 4818
Falugondnoki szolgáltatás 1997 1997 1997 1997
ísegélyek, közmunka visszaigénylése 11663 8921 6678 6678
Állami hozzájárulások 22683 19685 17442 17442
Szoc továbbképzés 9400 Ft/fő 9 2 2 2
Normatív, kötött felhaszn, támogatások 9 2 2 2
Központosított előirányzatok 4244 4244
Ebből Felhalmozási célú központosított előir. 3600 3600
Egyéb központi támogatás 943 943
Állami hozzájárulások és kiegészítések 22692 19687 22631 22631
Műk. Célra átvett ÁHT-n belülről 0 0 194
Felhalmozási célra átvett pe.ÁHT-n belülről 28000 11000 11000 7919
Átvett pe. Működésre 9595 27991 33783 30802
Átvett pénzeszközök 37595 38991 44783 38915
Kölcsön törlesztés 700 700 700 462
Pénzmaradvány bevétele 0 0 5815 0
Rulírozó hitel felvétel 0 0 7000 7000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 88986 100721 127818 123241

2. melléklet a 9/ 2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállási Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai
Adatok E Ft-ban 2011. évi 2012.évi
eredeti eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás 12563 37245 35155 29285
Nem rendszeres személyi juttatás 5901 2210 2708 1637
Külső személyi juttatás 3679 3879 3879 4809
Személyi juttatás összesen 22143 43334 41742 35731
Munkaadókat terhelő járulékok 5688 8116 8052 6935
Dologi kiadások 15942 17246 26745 25131
Segélyek támogatások 12596 11308 9779 10193
Ellátottak juttatásai 0 0
Felújítások Összesen 2732 2801 2701 2700
Beruházások összesen 0 1016 5758 4743
Felhalmozási kiadás 0
Pénzeszközátadások 3129 3800 9234 9239
Céltartalékok 1000 1000 177 0
Rulírozó hitel törlesztés 25156 11500 23000 23000
Kölcsönnyújtás lakosságnak 600 600 630 30
KIADÁSOK ÖSSZESEN 88986 100721 127818 117702
Létszám 18 33 33 29

3. melléklet a 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei Hivatal nélkül
Adatok E Ft-ban 2011. évi 2012.évi
eredeti eredeti módosított teljesítés
Működési bevételek
Kamat bevétel
Intézményi Folyó BevételekÖssz:
Bérleti díj bevételek 5200 5100 4099 2417
Egyéb Sajátos bevétel 2600 1774
Mezőőri járulék 2400 2286
Áru és készlet értékesítés 2352 2353
Föld értékesítés 594 671
Egyéb önkor, vagyon bérbeadásávól sz. bevétel 1000 355
Önkormányzati sajátos díj Összesen 5200 5100 13045 9856
Vállalkozók kommunális adója 0 0 25
Magánszemélyek kommunálisadója 2600 2500 2500 2391
Építményadó 2000 2600 2600 2533
Iparűzési adó 18000 14000 14000 23520
Mezőőri járulék 3000 2400
Pótlékok , birságok 512 512 512 856
Helyi adó bevétel 26112 22012 19612 29325
Saját folyó bevételek (helyi adó+ sajátos bevételek) 31312 27112 32657 39181
Gépjármű adó bevétel 100% 3800 5000 5000 5833
Jövedelemdifferenciálás -9872 7195 7195 7195
SZJA helyben maradó része(8%) 2029 1604 1605 1605
Átengedett bevételek -4043 13799 13800 14633
Saját folyó és átengedett bevételek 27269 40911 46457 53814
Tel önk. Üzem.ig. sport-és kunt. Fa 505 fő*2769 Ft 3600 3800 3800 3800
Lakott külterülettel kapcsolatos fa. 38fő*2612Ft 104 99 99 99
Társ és gazd és infrastr. Sz. elm. Önk.-ok támogatása 1120 0 0 0
Lak. Ter. Foly. Hull ártalmatlanítás 500M3*100 ft 50 50 50 50
Pénzbeni szociális juttatások 4149 4818 4818 4818
Falugondnoki szolgáltatás 1997 1997 1997 1997
ísegélyek, közmunka visszaigénylése 11663 8921 6678 6678
Állami hozzájárulások 22683 19685
Szoc továbbképzés 9400 Ft/fő 9 2 2 2
Normatív, kötött felhaszn, támogatások 9 2 2 2
Központosított előirányzatok 4244 4244
Egyéb központi támogatás 943 943
Állami hozzájárulások és kiegészítések 22692 19687 22631 22631
Műk. Célra átvett ÁHT-n belülről 0 0 0 88
Felhalmozási célra átvett pe.ÁHT-n belülről 11000 7919
Átvett pe. Működésre 6674 27991 33650 30669
Átvett pénzeszközök 6674 27991 44650 38676
Kölcsön törlesztés 0 700 462
Pénzmaradvány bevétele 0 0 5815 0
Rulírozó hitel felvétele 0 0 7000 7000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 56635 88589 127253 122583

4. melléklet a 9/ 2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai Hivatal nélkül
Adatok E Ft-ban 2011. évi 2012.évi
eredeti eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás 3577 27870 25780 21270
Nem rendszeres személyi juttatás 3844 340 469 251
Külső személyi juttatás 0 0 0 0
Személyi juttatás összesen 7421 28210 26249 21521
Munkaadókat terhelő járulékok 2161 4536 4351 3239
Dologi kiadások 9460 10254 19753 19906
Segélyek támogatások 12596 11308 636 1554
Intézményfinanszírozás -6620 15580 35780 31300
Felújítások Összesen 2732 2801 2701 2700
Beruházások összesen 0 0 4742 4743
Felhalmozási kiadás 0 0
Pénzeszközátadások 3129 3800 9234 9151
Céltartalékok 0 0 177 0
Rulírozó hitel törlesztése 25156 11500 23000 23000
Kölcsönnyújtás lakosságnak 600 600 630 30
KIADÁSOK ÖSSZESEN 56635 88589 127253 117144
Létszám 18 27 27 24

5. melléklet az 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai
Adatok E Ft-ban 2011. évi 2012.évi
KIADÁS eredeti eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás 8986 9375 9375 8015
Nem rendszeres személyi juttatás 2057 1870 2239 1386
Külső személyi juttatás 3679 3879 3879 4809
Személyi juttatás összesen 14722 15124 15493 14210
Munkaadókat terhelő járulékok 3527 3580 3701 3696
Dologi kiadások 6482 6992 6992 5225
Segélyek támogatások 0 0 9143 8727
Beruházások összesen 0 1016 1016 0
Céltartalékok 1000 1000 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 25731 27712 36345 31858
BEVÉTEL
Intézményi működési bevétel 730 432 425 328
Kamatbevétel 140 330
Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről 0 0 0 0
Ázvett pénzeszköz. 30921 11000 0 0
Lakáshitel törlesztés 700 700 0 0
Intézményfinanszírozás -6620 15580 35780 31300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25731 27712 36345 31958
Engedélyezett létszám 6 6 6 5

6/a. melléklet a /2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi Költségvetés teljesítése szakfeladatonként
3811031 Települési hulladékkezelés
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások 3191 3191 3993
Pe. Átadás, egyéb támogatás 881
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 3191 3191 4874
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 3191 3191 4874
Létszám 0 0 0
841402-1 Közvilágítás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások 2032 2032 1790
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 2032 2032 1790
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 2032 2032 1790
Létszám 0 0 0
841403-1 Város és községgazdálkodás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások 3240 4008 4350
Pe. Átadás, egyéb támogatás 615 615
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás 2801 2701 2700
Támogatási kölcsön nyújtása 30 30
Hiteltörlesztés
Általános tartalék 177
KIADÁS ÖSSZESEN 6041 7531 7695
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek 324
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről 11000 7919
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről 700 462
Előző évi pénzmaradvány 5815 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17515 8705
Önkormányzati támogatás 6041 -9984 -1010
Létszám 0 0 0
841901-9 Önkormányzatok elszámolásai
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 3000 7748 7748
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
Előző évi pénzmaradvámy átadás 106
KIADÁS ÖSSZESEN 3000 7748 7854
Működési bevételek 2
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek 38511 40110 47822
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek 1594 1026
Önkormányzat ktgv. Támogatása 19687 22631 22631
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 360 568
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 58198 64695 72049
Önkormányzati támogatás -55198 -56947 -64195
Létszám 0 0 0
841906-9 Finanszírozási műveletek
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Rulírozó hitel törlesztés 11500 23000 23000
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 11500 23000 23000
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
Rulírozó hitel felvétele 7000 7000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7000 7000
Önkormányzati támogatás 11500 16000 16000
Létszám 0 0 0
842421-1 Közterület rendjének fenntartása
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás 1045 1045 1110
Nem rendszeres személyi juttatás 190 319 190
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék 282 317 340
Dologi és egyéb kiadások 319 319 352
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 1836 2000 1992
Működési bevételek 2400 2400 2286
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 600 600 450
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3000 3000 2736
Önkormányzati támogatás -1164 -1000 -744
Létszám 1 1 1
882111-1 Rendszers szociális segély
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 6112
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 6112
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 6112
Létszám 0 0 0
882113-1 Lakásfenntartási támogatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 2326
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 2326
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 2326
Létszám 0 0 0
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék 220
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 1062
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 1282
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 1282
Létszám 0 0 0
882119-1 Óvodáztatási támogatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 100
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 100
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 100
Létszám 0 0 0
882122-1 Átmeneti segély
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 50 50
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 50 50
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 50 50
Létszám 0 0 0
882123-1 Temetési segély
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 60 60
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 60 60
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 60 60
Létszám 0 0 0
882124-1 Rendkívüi gyermekvédelmi támogatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások 4
Pe. Átadás, egyéb támogatás 1298 40 36
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 1298 40 40
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 1298 40 40
Létszám 0 0 0
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 300
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 300
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 300
Létszám 0 0 0
882129-1 Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeni ellátás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások 131 131
Pe. Átadás, egyéb támogatás 486 637
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 0 617 768
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 617 767
Létszám 0 0 0
889928-1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás 1128 1128 1282
Nem rendszeres személyi juttatás 150 150 61
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék 305 305 352
Dologi és egyéb kiadások 730 730 762
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 2313 2313 2457
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 2313 2313 2457
Létszám 1 1 1
889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása 600 600
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 600 600
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 600 600
Létszám 0 0 0
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 800 871 682
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 800 871 682
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 800 871 682
Létszám 0 0 0
890441-1 Közhasznú foglalkoztatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás 2585 2585
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék 349 349
Dologi és egyéb kiadások 254 254
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 3188 3188
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 2870 2870
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2870 2870
Önkormányzati támogatás 318 318
Létszám 0 0 0
890442-1 Közfoglalkoztatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás 21996 19906 18193
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék 3078 3078 2454
Dologi és egyéb kiadások 170 8770 8524
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítási kiadás
Felhalmozási kiadás 4742 4743
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 25244 36496 33914
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek 2352 2353
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 24021 29321 29339
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24021 31673 31692
Önkormányzati támogatás 1223 4823 2222
Létszám 24 24 21
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás 1116 1116 685
Nem rendszeres személyi juttatás 0
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék 302 302 93
Dologi és egyéb kiadások 318 318 0
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 1736 1736 778
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 500 500 400
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 500 500 400
Önkormányzati támogatás 1236 1236 378
Létszám 1 1 1
Önkormányzat szakfeladat összesen
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás 27870 25780 21270
Nem rendszeres személyi juttatás 340 469 251
Külső személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 4536 4351 3239
Dologi és egyéb kiadások 10254 19753 19906
Pe. Átadás, egyéb támogatás 15108 9870 10705
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás 2801 2701 2700
Felhalmozási kiadások 4742 4743
Támogatási kölcsön nyújtása 600 630 30
Rulírozó hitel törlesztés 11500 23000 23000
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 73009 91296 85844
Működési bevételek 2400 4752 4992
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek 38511 40111 47796
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek 1594 1026
Önkormányzat ktgv. Támogatása 19687 22631 22631
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről 88
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 27991 33650 30669
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről 11000 7919
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről 0 700 462
Rulírozó hitel felvétele 7000 7000
Előző évi pénzmaradvány 5815 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 88589 127253 122583
Önkormányzati támogatás -15580 -35780 -31300
Létszám 27 27 24

6/b. melléklet a 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2012. évi szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai
882124-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás 9375 9375 8015
Nem rendszeres személyi juttatás 1870 2239 1386
Külső személyi juttatás 3087 3087 4017
Munkaadókat terhelő járulék 3365 3465 3474
Dologi és egyéb kiadások 6992 6992 5225
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás 1016 1016
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék 1000 0
KIADÁS ÖSSZESEN 26705 26174 22117
Működési bevételek 432 432 419
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 11000
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12132 432 419
Önkormányzati támogatás 14573 25742 21698
Létszám 6 6 5
841112-1 Önkormányzati jogalkotás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás 792 792 792
Munkaadókat terhelő járulék 215 215 201
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 1007 1007 993
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 1007 1007 993
Létszám 0 0 0
882111-1 Rendszeres szociális segély
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 3879 3789
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 3879 3789
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 3879 3789
Létszám 0 0 0
882113-1 Lakásfenntartási támogatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 2745 2745
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 2745 2745
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 2745 2745
Létszám 0 0 0
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék 21 21
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 962 953
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 983 974
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 983 974
Létszám 0 0 0
882119-1 Óvodáztatási támogatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 70 70
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 70 70
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 70 70
Létszám 0 0
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 1354 956
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 1354 956
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 1354 956
Létszám 0 0 0
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 133 126
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 133 126
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 133 133
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 133 133
Önkormányzati támogatás 0 -7
Létszám 0 0
841901-9 Önkormányzatok elszámolásai
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 88
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 88
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 106
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 106
Önkormányzati támogatás
Létszám
Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti 2012. évi bevételek és kiadások összesen
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított teljesítés
Rendszeres személyi juttatás 9375 9375 8015
Nem rendszeres személyi juttatás 1870 2239 1386
Külső személyi juttatás 3879 3879 4809
Munkaadókat terhelő járulék 3580 3701 3696
Dologi és egyéb kiadások 6992 6992 5225
Pe. Átadás, egyéb támogatás 9143 8727
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása 1016 1016
Hiteltörlesztés
Általános tartalék 1000
KIADÁS ÖSSZESEN 27712 36345 31858
Működési bevételek 432 432 419
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 11000 133 239
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12132 565 658
Önkormányzati támogatás 15580 35780 31300
Létszám 6 6 5

7. melléklet a 9 /2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi könyvviteli mérlege
Megnevezés Előző évi Tárgy évi
ESZKÖZÖK állományi érték
Vagyoni értékű jogok 0 33
Immateriális javak összesen 0 33
Ingatlanok 425277 416196
Gépek, berendezések és felszerelések 2391 2258
Járművek 3524
Tárgyi eszközök Összesen 427668 421978
Tartós részesedések 3346 3346
Tartósan adott kölcsönök 1135 343
Befektetett pénzügyi eszközök összesen 4481 3689
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6905 5675
Üzemeltetésre, kezelésre átadott esszközök összesen 6905 5675
Befektetett eszközök összesen 439054 431375
Késztermékek 0 401
Késztermékek összesen 0 401
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2621 0
Adósok 79892 8388
Rövid lejáratú adott kölcsönök 1525 1506
Követelések összesen 84038 9894
Pénztárak 0 0
Költségvetési pénzforgalmi számlák 6856 12027
Ebből: Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti )értéke 6856 12027
Idegen pénzeszközök számlái 54 20
Pénzeszközök összesen 6910 12047
Költségvetési aktív elszámolások 0 0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások 1126 1312
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 169 0
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 21 0
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 1316 1312
Forgó eszközök összesen 92264 23654
Eszközök Összesen 531318 455029
FORRÁSOK
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 220200 220200
Tartós tőke 220200 220200
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 290929 217995
Tőkeváltozások 290929 217995
Saját tőke összesen 511129 438195
Költségvetési tartalék elszámolása 7797 13336
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 20247 13336
Előző évek költségvetési tartalék elszámolása -12450 0
Költségvetési tartalék összesen 7797 13336
Tartalékok összesen 7797 13336
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1982 416
Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 1982 416
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9981 3059
költségvetéssel szembeni kötelezettségek 2 0
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek 4860 2286
Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 773
tárgyévet követő évet terhelőegyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5059 0
Egyéb különféle kötelezettségek 60 0
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 11963 3475
Költségvetési passzív függő elszámolások 0 3
Költségvetési passzív átfutó elszámolások 0 0
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 354 0
költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 75 20
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 0 0
Kötelezettségek összesen 429 23
FORRÁSOK ÖSSZESEN 531318 455029

8. melléklet 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi vagyon kimutatása
2012.év
ESZKÖZÖK Bruttó Écs Nettó
érték érék
I. Immateriális Javak 10002 9969 33
Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog 10002 9969 33
II.Tárgyi eszközök 477155 55177 421978
II/1.Törzs vagyon 398007 36312 361695
a. Forgalomképtelen ingalanok 270687 22196 248491
Földterület 25806 0 25806
Telek 239 0 239
Épület 2700 0 2700
Építmények 241942 22196 219746
b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 127320 14116 113204
Földterület 3607 0 3607
Telek 4076 0 4076
Épület 85923 12397 73526
Ültetvény 2489 0 2489
Építmények 31225 1719 29506
II/2. Forgalomképes ingatlanok 60859 6358 54501
Füldterület 9292 0 9292
Telek 18338 0 18338
Épületek 33229 6358 26871
Építmények 0 0 0
II/3. Egyéb tárgyi eszközök 18289 12507 5782
Gépek berendezések 8879 6621 2258
Járművek 9410 5886 3524
Tartós részesedés 3346
Tartósan adott kölcsönök 343
III. Befektetett pénzügyi eszközök összeseb 3689
IV. Üzemelterésre, kezelésre átadott eszközök 8233 2558 5675
Befektetett eszközök összesen 431375
Késztermékek 401
Készletek Összesen 401
Adósok 8388
Rövid lejáratú adott kölcsönök 1506
Követelések Összesen 10696
Költségvetsi pénzforgalmi számlák 12027
Pénzeszközök Összesen 12027
Költségvetési aktív átfutó elszámolások 1312
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1312
Forgó eszközök összesen 23654
Eszközök összesen 455029

9. mellélet 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai
Adatok E Ft-ban
Támogatás Adóelengedés
kedvezményezettje jogcím mértéke összege Összesen
Magánszemély Magászem. kommunális adó 50% 12 12

10. melléklet a 9/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi átlag létszáma
Intézmény Köztisztviselő Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatott Összesen
Polgármesteri Hivatal 5 5
Önkormányzat 2 22 24
Létszám Összesen 5 2 22 29