8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II. 16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: a rendelet) a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a rendelet 3. §-ában az Önkormányzat megtervezett 2012. évi bevételeit az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint 100.721 E Ft-ról 127.818 E Ft-ra, a kiadásait a 2. mellékletben foglalt részletezés szerint 100.721 E Ft-ról 127.818 E Ft-ra módosítja.

2. § A képviselő-testület a rendelet 4. §-ában az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nélküli bevételeinek és kiadásainak módosítását a 3. és 4. melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak módosítását az 5. melléklet szerinti bontásban, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak kiadásainak és bevételeinek módosítását a 6/a. és 6/b. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a rendelet 5. §-ában megtervezett 2012. évi felújítási és felhalmozási célú kiadásait 3.817 E Ft-ról 8.459 E Ft-ra módosítja az alábbiak szerint:

START Közmunkához

Óvoda Kazán felújítás 2.701 E Ft

Jármű vásárlásra 3.657 E Ft

Gépek, berendezések vásárlása 1.085 E Ft

Számítástechnikai fejlesztés Hivatal 1.016 E Ft

4. § A képviselő-testület a rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatból a 2012. évre tervezett 1000 E Ft céltartalékot 0 E Ft-ra, az általános tartalékot 0 E Ft-ról 177 E Ft-ra módosítja.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 7/2012. (IX.12.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai
Adatok E Ft-ban 2011. évi 2012.évi
eredeti eredeti módosított változás
Működési bevételek 730 432 292 -140
Kamat bevétel 140 140
Intézményi Folyó BevételekÖssz: 730 432 432 0
0
Bérleti díj bevételek 5200 5100 4099 -1001
Egyéb Sajátos bevétel 2600 2600
Mezőőri járulék 2400 2400
Áru és készlet értékesítés 2352 2352
Föld értékesítés 594 594
Egyéb önkor, vagyon bérbeadásávól sz. bevétel 1000 1000
Önkormányzati sajátos díj Összesen 5200 5100 13045 7945
0
Vállalkozók kommunális adója 0 0 0
Magánszemélyek kommunálisadója 2600 2500 2500 0
Építményadó 2000 2600 2600 0
Iparűzési adó 18000 14000 14000 0
Mezőőri járulék 3000 2400 -2400
Pótlékok , birságok 512 512 512 0
Helyi adó bevétel 26112 22012 19612 -2400
Saját folyó bevételek (helyi adó+ sajátos bevételek) 31312 27112 32657 5545
0
Gépjármű adó bevétel 100% 3800 5000 5000 0
Jövedelemdifferenciálás -9872 7195 7195 0
SZJA helyben maradó része(8%) 2029 1604 1605 1
Átengedett bevételek -4043 13799 13800 1
Saját folyó és átengedett bevételek 27269 40911 46457 5546
0
Tel önk. Üzem.ig. sport-és kunt. Fa 505 fő*2769 Ft 3600 3800 3800 0
Lakott külterülettel kapcsolatos fa. 38fő*2612Ft 104 99 99 0
Társ és gazd és infrastr. Sz. elm. Önk.-ok támogatása 1120 0 0 0
Lak. Ter. Foly. Hull ártalmatlanítás 500M3*100 ft 50 50 50 0
Pénzbeni szociális juttatások 4149 4818 4818 0
Falugondnoki szolgáltatás 1997 1997 1997 0
ísegélyek, közmunka visszaigénylése 11663 8921 6678 -2243
Állami hozzájárulások 22683 19685 17442 -2243
Szoc továbbképzés 9400 Ft/fő 9 2 2 0
Normatív, kötött felhaszn, támogatások 9 2 2 0
Központosított előirányzatok 4244 4244
Ebből Felhalmozási célú központosított előir. 3600 3600
Egyéb központi támogatás 943 943
Állami hozzájárulások és kiegészítések 22692 19687 22631 2944
Műk. Célra átvett ÁHT-n belülről 0 0 0
Felhalmozási célra átvett pe.ÁHT-n belülről 28000 11000 11000 0
Átvett pe. Működésre 9595 27991 33783 5792
Átvett pénzeszközök 37595 38991 44783 5792
0
Kölcsön törlesztés 700 700 700 0
Pénzmaradvány bevétele 0 0 5815 5815
Rulírozó hitel felvétele 0 0 7000 7000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 88986 100721 127818 27097

2. melléklet a 8/2013. (IV. 26. önkormányzati rendelethez:

Csárdaszállási Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai
Adatok E Ft-ban 2011. évi 2012.évi
eredeti eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás 12563 37245 35155 -2090
Nem rendszeres személyi juttatás 5901 2210 2708 498
Külső személyi juttatás 3679 3879 3879 0
Személyi juttatás összesen 22143 43334 41742 -1592
0
Munkaadókat terhelő járulékok 5688 8116 8052 -64
0
Dologi kiadások 15942 17246 26745 9499
0
Segélyek támogatások 12596 11308 9779 -1529
0
Ellátottak juttatásai 0 0 0
0
Felújítások Összesen 2732 2801 2701 -100
Beruházások összesen 0 1016 5758 4742
Felhalmozási kiadás 0 0
0
Pénzeszközátadások 3129 3800 9234 5434
Céltartalékok 1000 1000 177 -823
Rulírozó hitel törlesztés 25156 11500 23000 11500
Kölcsönnyújtás lakosságnak 600 600 630 30
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 88986 100721 127818 27097
Létszám 18 33 33 0

3. melléklet a 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei Hivatal nélkül
Adatok E Ft-ban 2011. évi 2012.évi
eredeti eredeti módosított változás
Működési bevételek
Kamat bevétel
Intézményi Folyó BevételekÖssz:
Bérleti díj bevételek 5200 5100 4099 -1001
Egyéb Sajátos bevétel 2600 2600
Mezőőri járulék 2400 2400
Áru és készlet értékesítés 2352 2352
Föld értékesítés 594 594
Egyéb önkor, vagyon bérbeadásávól sz. bevétel 1000 1000
Önkormányzati sajátos díj Összesen 5200 5100 13045 7945
0
Vállalkozók kommunális adója 0 0 0
Magánszemélyek kommunálisadója 2600 2500 2500 0
Építményadó 2000 2600 2600 0
Iparűzési adó 18000 14000 14000 0
Mezőőri járulék 3000 2400 -2400
Pótlékok , birságok 512 512 512 0
Helyi adó bevétel 26112 22012 19612 -2400
Saját folyó bevételek (helyi adó+ sajátos bevételek) 31312 27112 32657 5545
0
Gépjármű adó bevétel 100% 3800 5000 5000 0
Jövedelemdifferenciálás -9872 7195 7195 0
SZJA helyben maradó része(8%) 2029 1604 1605 1
Átengedett bevételek -4043 13799 13800 1
Saját folyó és átengedett bevételek 27269 40911 46457 5546
0
Tel önk. Üzem.ig. sport-és kunt. Fa 505 fő*2769 Ft 3600 3800 3800 0
Lakott külterülettel kapcsolatos fa. 38fő*2612Ft 104 99 99 0
Társ és gazd és infrastr. Sz. elm. Önk.-ok támogatása 1120 0 0 0
Lak. Ter. Foly. Hull ártalmatlanítás 500M3*100 ft 50 50 50 0
Pénzbeni szociális juttatások 4149 4818 4818 0
Falugondnoki szolgáltatás 1997 1997 1997 0
ísegélyek, közmunka visszaigénylése 11663 8921 6678 -2243
Állami hozzájárulások 22683 19685 -19685
Szoc továbbképzés 9400 Ft/fő 9 2 2 0
Normatív, kötött felhaszn, támogatások 9 2 2 0
Központosított előirányzatok 4244 4244
Egyéb központi támogatás 943 943
Állami hozzájárulások és kiegészítések 22692 19687 22631 2944
Műk. Célra átvett ÁHT-n belülről 0 0 0 0
Felhalmozási célra átvett pe.ÁHT-n belülről 11000 11000
Átvett pe. Működésre 6674 27991 33650 5659
Átvett pénzeszközök 6674 27991 44650 16659
0
Kölcsön törlesztés 0 700 700
Pénzmaradvány bevétele 0 0 5815 5815
Rulírozó hitel felvétel 0 0 7000 7000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 56635 88589 127253 38664

4. melléklet a 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai Hivatal nélkül
Adatok E Ft-ban 2011. évi 2012.évi
eredeti eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás 3577 27870 25780 -2090
Nem rendszeres személyi juttatás 3844 340 469 129
Külső személyi juttatás 0 0 0 0
Személyi juttatás összesen 7421 28210 26249 -1961
0
Munkaadókat terhelő járulékok 2161 4536 4351 -185
Dologi kiadások 9460 10254 19753 9499
0
Segélyek támogatások 12596 11308 636 -10672
0
Intézményfinanszírozás -6620 15580 35780 20200
0
Felújítások Összesen 2732 2801 2701 -100
Beruházások összesen 0 0 4742 4742
Felhalmozási kiadás 0 0 0
0
Pénzeszközátadások 3129 3800 9234 5434
Céltartalékok 0 0 177 177
Rulírozó hitel törlesztés 25156 11500 23000 11500
Kölcsönnyújtás lakosságnak 600 600 630 30
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 56635 88589 127253 38664
Létszám 18 27 27 0

5. melléklet a 8/2013.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai
Adatok E Ft-ban 2011. évi 2012.évi
KIADÁS eredeti eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás 8986 9375 9375 0
Nem rendszeres személyi juttatás 2057 1870 2239 369
Külső személyi juttatás 3679 3879 3879 0
Személyi juttatás összesen 14722 15124 15493 369
0
Munkaadókat terhelő járulékok 3527 3580 3701 121
Dologi kiadások 6482 6992 6992 0
0
Segélyek támogatások 0 0 9143 9143
0
Beruházások összesen 0 1016 1016 0
0
Céltartalékok 1000 1000 0 -1000
0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 25731 27712 36345 8633
0
BEVÉTEL 0
Intézményi működési bevétel 730 432 425 -7
Kamatbevétel 140 140
Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről 0 0 0 0
Ázvett pénzeszköz. 30921 11000 0 -11000
Lakáshitel törlesztés 700 700 0 -700
Intézményfinanszírozás -6620 15580 35780 20200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25731 27712 36345 8633
Engedélyezett létszám 6 6 6 0

6/a. melléklet a 8/2013. (IV. 26) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2012. évi Költségvetés teljesítése szakfeladatonként
3811031 Települési hulladékkezelés
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások 3191 3191 0
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 3191 3191 0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 3191 3191 0
Létszám 0 0 0
841402-1 Közvilágítás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások 2032 2032 0
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 2032 2032 0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 2032 2032 0
Létszám 0 0 0
841403-1 Város és községgazdálkodás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások 3240 4008 768
Pe. Átadás, egyéb támogatás 615 615
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás 2801 2701 -100
Támogatási kölcsön nyújtása 30 30
Hiteltörlesztés
Általános tartalék 177 177
KIADÁS ÖSSZESEN 6041 7531 1490
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről 11000 11000
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről 700 700
Előző évi pénzmaradvány 5815 5815
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17515 17515
Önkormányzati támogatás 6041 -9984 -16025
Létszám 0 0 0
841901-9 Önkormányzatok elszámolásai
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 3000 7748 4748
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
Előző évi pénzmaradvámy átadás
KIADÁS ÖSSZESEN 3000 7748 4748
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek 38511 40110 1599
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek 1594 1594
Önkormányzat ktgv. Támogatása 19687 22631 2944
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 360 360
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 58198 64695 6497
Önkormányzati támogatás -55198 -56947 -1749
Létszám 0 0 0
841906-9 Finanszírozási műveletek
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Rulírozó hitel törlesztés 11500 23000 11500
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 11500 23000 11500
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
Rulírozó hitel felvétele 7000 7000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7000 7000
Önkormányzati támogatás 11500 16000 4500
Létszám 0 0 0
842421-1 Közterület rendjének fenntartása
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás 1045 1045 0
Nem rendszeres személyi juttatás 190 319 129
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék 282 317 35
Dologi és egyéb kiadások 319 319 0
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 1836 2000 164
Működési bevételek 2400 2400 0
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 600 600 0
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3000 3000 0
Önkormányzati támogatás -1164 -1000 164
Létszám 1 1 0
882111-1 Rendszers szociális segély
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 6112 -6112
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 6112 -6112
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 6112 -6112
Létszám 0 0 0
882113-1 Lakásfenntartási támogatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 2326 -2326
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 2326 -2326
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 2326 -2326
Létszám 0 0 0
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított váltpzás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék 220 -220
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 1062 -1062
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 1282 -1282
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 1282 -1282
Létszám 0 0 0
882119-1 Óvodáztatási támogatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 100 -100
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 100 -100
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 100 -100
Létszám 0 0 0
882122-1 Átmeneti segély
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 50 50 0
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 50 50 0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 50 50 0
Létszám 0 0 0
882123-1 Temetési segély
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 60 60 0
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 60 60 0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 60 60 0
Létszám 0 0 0
882124-1 Rendkívüi gyermekvédelmi támogatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 1298 40 -1258
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 1298 40 -1258
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 1298 40 -1258
Létszám 0 0 0
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 300 -300
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 300 -300
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 300 -300
Létszám 0 0 0
882129-1 Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeni ellátás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások 131 131
Pe. Átadás, egyéb támogatás 486 486
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 0 617 617
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 617 617
Létszám 0 0 0
889928-1 Falugondnoki, tanygondnoki szolgáltatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás 1128 1128 0
Nem rendszeres személyi juttatás 150 150 0
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék 305 305 0
Dologi és egyéb kiadások 730 730 0
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 2313 2313 0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 2313 2313 0
Létszám 1 1 0
889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása 600 600 0
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 600 600 0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 600 600 0
Létszám 0 0 0
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 800 871 71
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 800 871 71
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 800 871 71
Létszám 0 0 0
890441-1 Közhasznú foglalkoztatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás 2585 2585 0
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék 349 349 0
Dologi és egyéb kiadások 254 254 0
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 3188 3188 0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 2870 2870 0
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2870 2870 0
Önkormányzati támogatás 318 318 0
Létszám 0 0 0
890442-1 Közfoglalkoztatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított Változás
Rendszeres személyi juttatás 21996 19906 -2090
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék 3078 3078 0
Dologi és egyéb kiadások 170 8770 8600
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítási kiadás
Felhalmozási kiadás 4742 4742
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 25244 36496 11252
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek 2352 2352
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 24021 29321 5300
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24021 31673 7652
Önkormányzati támogatás 1223 4823 3600
Létszám 24 24 0
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás 1116 1116 0
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék 302 302 0
Dologi és egyéb kiadások 318 318 0
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 1736 1736 0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 500 500 0
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 500 500 0
Önkormányzati támogatás 1236 1236 0
Létszám 1 1 0
Önkormányzat szakfeladat összesen
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás 27870 25780 -2090
Nem rendszeres személyi juttatás 340 469 129
Külső személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 4536 4351 -185
Dologi és egyéb kiadások 10254 19753 9499
Pe. Átadás, egyéb támogatás 15108 9870 -5238
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás 2801 2701 -100
Felhalmozási kiadások 4742 4742
Támogatási kölcsön nyújtása 600 630 30
Rulírozó hitel törlesztés 11500 23000 11500
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 73009 91296 18287
Működési bevételek 2400 4752 2352
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek 38511 40111 1600
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek 1594 1594
Önkormányzat ktgv. Támogatása 19687 22631 2944
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 27991 33650 5659
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről 11000 11000
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről 700 700
Rulírozó hitel felvétele 7000 7000
Előző évi pénzmaradvány 5815 5815
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 88589 127253 38664
Önkormányzati támogatás -15580 -35780 -20200
Létszám 27 27 0

6/b. melléklet a 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2012. évi szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai
882124-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás 9375 9375 0
Nem rendszeres személyi juttatás 1870 2239 369
Külső személyi juttatás 3087 3087 0
Munkaadókat terhelő járulék 3365 3465 100
Dologi és egyéb kiadások 6992 6992 0
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás 1016 1016 0
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék 1000 0 -1000
KIADÁS ÖSSZESEN 26705 26174 -531
Működési bevételek 432 432 0
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről 11000 -11000
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről 700 -700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12132 432 -11700
Önkormányzati támogatás 14573 25742 11169
Létszám 6 6 0
841112-1 Önkormányzati jogalkotás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás 792 792 0
Munkaadókat terhelő járulék 215 215 0
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 1007 1007 0
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 1007 1007 0
Létszám 0 0 0
882111-1 Rendszeres szociális segély
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 3879 3879
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 3879 3879
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 3879 3789
Létszám 0 0 0
882113-1 Lakásfenntartási támogatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 2745 2745
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 2745 2745
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 2745 2745
Létszám 0 0 0
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék 21 21
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 962 962
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 983 983
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 983 983
Létszám 0 0 0
882119-1 Óvodáztatási támogatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 70 70
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 70 70
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 70 70
Létszám 0 0
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 1354 1354
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 1354 1354
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati támogatás 1354 1354
Létszám 0 0 0
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb kiadások
Pe. Átadás, egyéb támogatás 133 133
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása
Hiteltörlesztés
Általános tartalék
KIADÁS ÖSSZESEN 133 133
Működési bevételek
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 133 133
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 133 133
Önkormányzati támogatás 0 0
Létszám 0 0
Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti 2012. évi bevételek és kiadások összesen
Adatok E Ft-ban 2012.évi
eredeti módosított változás
Rendszeres személyi juttatás 9375 9375 0
Nem rendszeres személyi juttatás 1870 2239 369
Külső személyi juttatás 3879 3879 0
Munkaadókat terhelő járulék 3580 3701 121
Dologi és egyéb kiadások 6992 6992 0
Pe. Átadás, egyéb támogatás 9143 9143
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Felújítás Felhalmozási kiadás
Támogatási kölcsön nyújtása 1016 1016 0
Hiteltörlesztés
Általános tartalék 1000 -1000
KIADÁS ÖSSZESEN 27712 36345 8633
Működési bevételek 432 432 0
Önkorm. Sajátos műk. Bevételek
Felhalmozási és tőke jellefú bevételek
Önkormányzat ktgv. Támogatása
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n kívülről
Műk. C. pe. Átvét ÁHT-n belülről 11000 133 -10867
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n kívülről
Felhalmozási c. pe. Átvét. ÁHT-n belülről
Támogatási kölcsön visszavétÁHT-n kívülről 700 -700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12132 565 -11567
Önkormányzati támogatás 15580 35780 20200
Létszám 6 6 0