A szöveg időállapota: 2013.XII.1. -
Időállapot váltás: 2013.II.16. - 2013.IX.30.
2013.X.1. - 2013.XI.30.
2013.XII.1. -


3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.

2. §1 Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 106. 080 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 25. 597 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 26. 743 ezer forint. Felhalmozási bevétele 1. 465 ezer forint. A bevételek részletezését a 2. és a 2/a melléklet tartalmazza.

2/A. §2 A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.

3. §3 Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 64.510 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 25.390 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 3.871 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 16.019 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 2.242 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat költségvetése felújítási előirányzatot nem tartalmaz..

5. §4 Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 4.167 ezer forint, mely összeg a lakosságnak nyújtott kölcsön összegét, valamint a Start munkaprogram keretében beszerzett eszközök értékének előirányzatát tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. §5 Az Önkormányzat tartalékának összege 37.403 ezer forint. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt.

7. §6 Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6. és a 6/a melléklet tartalmazza.

8. §7 A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és a fejlesztési hiány összetételét a 7 és a 7/a melléklet tartalmazza.

10. § Csárdaszállás Község Önkormányzatának létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.

11. §8

12. §9 Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja és a 78. § (2) bekezdés alapján a 9. melléklet tartalmazza Csárdaszállás Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

13. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

13/A. §10 A polgármester 100.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

Záró rendelkezések

14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11

Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított ei.
Csárdaszállás Község Önkormányzata
1. Költségvetési támogatások 13 053 18 027
Önk. Hiv.műk.ált tám. 5 954 5 903
Zöldter. Gazd.tám. 1 569 1 569
Közvil. Tám. 1 757 1 757
Köztemető fennt. Tám. 607 607
Közutak fennt. Tám. 357 357
Beszámítás összege (elvárt bevétel) -5 281 -5 332
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz 2 455 2 455
Kulturális fel. Tám. 554 554
Egyes jöv.pótló támogatások 4 369
2. Normatív kötött felhasználású tám. 19 687
3. Központosított támogatás 0 0 629
4. Egyéb különféle műk.tám. 0 0 0
8. Egyéb központi támogatás 110
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 19 687 13 053 18 027
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók 22 012 23 612 23 612
1. Iparűzési adó 14 000 18 000 18 000
4. Magánszemélyek kommunális adója 2 500 2 500 2 500
Pótlékok 512 512 512
Építményadó 2 600 2 600 2 600
Átengedett központi adók 13 799 2 000 2 000
SZJA helyben maradó része 1 604
SZJA jöv.kül.mérséklése 7 195
8. Gépjármű adó 5 000 2 000 2 000
Lakbérbevétel 1 800 1 800
Egyéb helyiségek bérbeadása 1 000 1 000
Egyéb különféle sajátos bevételek 600 600
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 35 811 29 012 29 012
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 0
2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
3. Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. 0 0 0
4. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0
Költségvetési bevételek összesen: 55 498 42 065 46 084
Csárdaszállás Község Önkormányzata bevételei
1. Saját bevétel 5 532 5 236 5 236
2. Átvett pénzeszköz működési célra. 27 991 600 26 743
3. Felhalmozási célú bevétel 11 000 300 300
4. Előző évi pénzmaradvány 0 12 027 25 597
Összesen 44 523 18 163 57 876
Kölcsönök visszatérülése összesen: 700 1 165 1 165
Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0
Csárdaszállás Község Önkormányzatának összes bevétele 100 721 61 393 106 080

2/a. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi ei. 2013. évi terv Módosított előirányzat
1. Önkormányzat saját bevétel
Földhaszonbér 0 0
Bérleti díj 200 200
Igazgtási szolgáltatási díjbevétel 80 80
Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás 2 000 2 000
Alkalmazottak térítése 0 0
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel 432 0 0
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 956 2 956
Kamatbevétel 0 0
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés 0 0
Lakbér bevételek 3 500 0 0
Bérleti díjak 1 600 0
Saját bevétel összesen: 5 532 5 236 5 236
2. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Mezőőri jár. átvett pénz 0 600 600
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) 0 0
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló 0 26 143
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 0
Munkaerőpiaci alapoktól 27 991 0 26 143
Támogatásértékű műk.bevétel össz. 27 991 600 26 743
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 0 0 0
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 27 991 600 26 743
3. Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
MVH-tól átvett pénzezsköz 11 000 0
0 0
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 11 000 0 0
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 11 000 0 0
Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés 700 1 100 1 100
Elemi kár kölcsöntörlesztés 0 0 0
Belvíz kölcsön visszafizetés 0 0 0
Egyéb kölcsön visszafizetés 0 65 65
Kölcsönök visszatérülése összesen: 700 1 165 1 165
Rövid lejáratú hitelfelvét
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen 0 0
Előző évi pénzmaradvány 0 12 027 25 597
ebből Működési pm. 0 12 027 25 597
Felhalmozási pm. 0 0 13 570
pm.változás:

3. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
Személyi juttatás 43 334 7 358 25 390
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 8 116 1 793 3 871
Dologi kiadás 17 246 13 328 16 019
Pénzeszköz átadás 3 800 14 250 16 988
Szoc.pol.juttatás 11 308 180 2 242
Hiteltörlesztés 11 500 0 0
Hunya Község Önkormányzat 95 304 36 909 64 510

3/a. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított ei.
9. Önkormányzat
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
381103-1 Települési hulladék
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3 191 4 064 4 064
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 3 191 4 064 4 064
841112-1 Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1. Személyi juttatás 792 2 879 2 879
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 215 807 807
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen 1 007 3 686 3 686
841126-1 Igazgatási tevékenység
1. Személyi juttatás 14 332 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 365 0 0
3. Dologi kiadás 6 992 0 0
4. Pénze. átad., egyéb tám 0 0 0
Összesen: 24 689 0 0
841402-1 Közvilágítás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 2 032 2 032 2032
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 2 032 2 032 2 032
841403-1 Községgazdálkodás
1. Személyi juttatás 0 150 150
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 41 41
3. Dologi kiadás 3 240 6 062 6 178
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 13 490 13 645
5. Szociális ellátások 0 430
Összesen: 3 240 19 743 20 444
841901-1 Önkormányzatok elszámolásai
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénze. átad., egyéb tám. 3 000 0 2 583
Összesen: 3 000 0 2 583
842421-1 Közterület rendjének fenntartása
1. Személyi juttatás 1 235 1 495 1 583
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 282 381 400
3. Dologi kiadás 319 193 193
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1 836 2 069 2 176
851011-1 Óvodai nevelés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
882111-1 Rendszeres szociális segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5 Szociális ellátások 717 125
Összesen: 0 717 125
882112-1 Időskorúak járadéka
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
882113-1 Lakásfenntartási tám.normatív alapon
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Szociális ellátások 549 195
Összesen: 0 549 195
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 220 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Szociális ellátások 10 37
Összesen: 220 10 37
882119-1 Óvodáztatási támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Szociális ellátások 70 70
Összesen: 0 70 70
882122-1 Átmeneti segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Szociális ellátások 50 50
Összesen: 0 50 50
882123-1 Temetési segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Szociális ellátások 60 60
Összesen: 0 60 60
88992810 Falugondnoki szolgálat
1. Személyi juttatás 1 278 1 475 1 475
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 305 381 381
3. Dologi kiadás 730 786 786
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 2 313 2 642 2 642
88994250 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
89030150 Civil szervezetek működési támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 800 760 760
Összesen: 800 760 760
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 2 585 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 349 0 0
3. Dologi kiadás 254 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 3 188 0 0
890442-1 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 21 996 1 359 19 303
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 078 183 2 240
3. Dologi kiadás 170 0 2 575
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 25 244 1 542 24 118
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
1. Személyi juttatás 1 116 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 302 0 0
3. Dologi kiadás 318 191 191
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1 736 191 191
7. Önkormányzat összesen
1. Személyi juttatás 43 334 7 358 25 390
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 8 116 1 793 3 871
3. Dologi kiadás 17 246 13 328 16 019
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 3 800 14 250 16 988
5. Szociális ellátások 1 456 2 242
7. Önkormányzat összesen 72 496 38 185 64 510

5. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15

Csárdaszállás Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított ei.
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Felújítás 2 801 0
Útfelújítás 0
Csárdaszállás Község Önkormányzata 2 801 0 0
Felújítási kiadás mindösszesen: 2 801 0 0

6. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16

Csárdaszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2012. évi eredeti előirányzat 2013. évi terv 2013. évi módosított ei.
Költségvetési bevétel összesen 100 721 49 366 80 483
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 0 12 027 25 597
Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0 0
Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0
Bevétel mindösszesen 100 721 61 393 106 080
Működési kiadás összesen 95 304 36 909 64 510
Felújítás összesen 2 801 0 0
Fejlesztés összesen 1 016 0 3 567
kölcsön nyújtás lakosságnak 600 600 600
Tartalék 1 000 23 884 37 403
Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0
Kiadás mindösszesen 100 721 61 393 106 080

6/a. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17

Mérleg

Adatok E Ft-ban
BEVÉTELEK KIADÁSOK
Önkorm.ktgvetési támogatás 18 027 Személyi juttatás 25 390
Normatív állami hj. 17 288
Normatív kötött 0 Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó 3 871
Központosított tám. 629
Egyéb központi tám. 110
Dologi kiadás 16 019
Önkorm.sajátos műk.bev. 29 012
Ellátottak juttatásai 2 242
Helyi adók 23 612 Peszk.átadás,egyéb tám. 16 988
Átengedett közp.adók 2 000
Egyéb sajátos folyó bev. 3 400 Működéssel kapcs.tartalék 37 403
Saját bevételek 5 236
Átvett peszk.működési célra 26 743
Pénzmaradvány műk.célra 25 597
Működési bevétel összesen 104615 Működési kiadás összesen 101 913
Felh.és tőke jellegű bevétel 300 Felújítási kiadás 0
Átvett peszk.felhalmozási célra 0 Fejlesztési kiadás 3 567
Pénzmaradvány felh.célra 0 Felh.c.peszk.átadás 0
Egyéb fin.bevétel 0 Kölcsönök nyújtása 600
Kölcsönök visszatérülése 1 165 Hosszú lej.hitelek törl. 0
Felhalmozással kapcs.tartalék 0
Felhalmozási bevétel összesen 1 465 Felhalmozási kiadás összesen 4 167
Bevétel összesen 106 080 Kiadás összesen 106 080

7. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18

Csárdaszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül
Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2013.évi terv 2013. évi módosított e.i.
I. Működési célú bevételek
1. Normatív állami támogatások 13 053 16 362
2. Központosított támogatás 0 629
3. Egyéb központi támogatás 0 81
4. Gépjárműadó 2 000 2 000
5. Termőföld bérbeadása 0 0
6. Önkorm. Sajátos bevétele 1 400 1 400
7. Mezőőri járulék 2 000 2 000
8. Helyi adók 23 612 23 612
9. Önkormányzat+ intézmények saját működési bevétel 5 236 5 236
10. Működési célú pénzeszköz átvétel 600 20 784
11. Működési célú pénzmaradvány 12 027 25 597
Működési célú bevételek összesen: 59 928 97 701
II. Működési célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása 0 0
2. Önkormányzat működési kiadása 36 909 57 596
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 23 884 37 403
4. Kötelező céltartalék 0 0
Működési célú kiadások összesen: 60 793 94 999
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : -865 2 702
IV. Felhalmozási célú bevételek
1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%
2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a
3. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 0 0
4. Építményadó és telekadó 20%-a 0 0
6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei 300 300
7. Kölcsönök visszatérülése 1 165 1 165
8. Önkormányzat felhalm. célú bevétele 0 0
9. Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 0 0
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0
Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 465 1 465
V. Felhalmozási célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai 0 0
2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai 0 0
3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai 0 0
4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai 0 0
5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás 600 600
6. Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai 0 3 567
7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 0 0
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz.
9. Kötvény törlesztése 0 0
Felhalmozási célú kiadások összesen: 600 4 167
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : 865 -2 702
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: 0 0

7/a. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19

8. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20

Csárdaszállás Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül

Források megosztása szempontjából

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2013.évi terv 2013. évi módosított e.i.
I. Működési célú bevételek
1. Normatív állami támogatások 13 053 17 288
2. Központosított támogatás 0 629
3. Egyéb központi támogatás 0 110
4. Gépjárműadó 2 000 2 000
5. Termőföld bérbeadása 0 0
6. Önkorm. Sajátos bevétele 1 400 1 400
7. Mezőőri járulék 2 000 2 000
8. Helyi adók 23 612 23 612
9. Önkormányzat+ intézmények saját működési bevétel 5 236 5 236
10. Működési célú pénzeszköz átvétel 600 26 743
11. Működési célú pénzmaradvány 12 027 25 597
Működési célú bevételek összesen: 59 928 104 615
II. Működési célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása 0 0
2. Önkormányzat működési kiadása 36 909 64 510
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 23 884 37 403
4. Kötelező céltartalék 0 0
Működési célú kiadások összesen: 60 793 101 913
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : -865 2 702
IV. Felhalmozási célú bevételek
1. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei 300 300
2. Kölcsönök visszatérülése 1 165 1 165
3. Önkormányzat felhalm. célú bevétele 0 0
4. Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 0 0
5. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0
Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 465 1 465
V. Felhalmozási célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai 0 0
2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai 0 0
3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai 0 0
4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai 0 0
5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás 600 600
6. Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai 0 3 567
7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 0 0
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz.
9. Kötvény törlesztése 0 0
Felhalmozási célú kiadások összesen: 600 4 167
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : 865 -2 702
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: 0 0

9. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21

Felhasználási ütemterv
Ssz. Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevételek
1 Intézményi működési bevételek 5 156 430 430 430 430 430 430 430 430 430 426 430 430 5 156
2 Önkormányzat sajátos működési bevétele 29 012 3 120 13 512 150 37 113 447 2 930 10 756 175 150 619 29 012
3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
4 Önkormányzat költségvetési támogatása 18 027 1 467 1 467 1 467 1 467 1 467 1 890 1 467 1 467 1 467 1 467 1 467 1 467 18 027
5 Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek 26 743 1 832 1 682 1 682 1 832 1 682 1 682 2 226 2 825 2 825 2 825 2 825 2 825 26 743
6 Pénzmaradvány igénybevétele 25 597 25 597 25 597
7 Igazgatási szolgáltatási díj 80 12 3 3 11 3 15 3 8 3 6 10 3 80
8 Összesen 104 915 29 366 3 727 17 119 3 915 3 644 4 155 4 598 7 685 15 506 4 924 4 907 5 369 104 915
9 Kölcsönök visszatérülése 1 165 97 97 97 97 97 97 98 97 97 97 97 97 1 165
10 Összes bevétel (1-8) 106 080 29 463 3 824 17 216 4 012 3 741 4 252 4 696 7 782 15 603 5 021 5 004 5 466 106 080
Kiadások
10 Személyi juttatás 25 390 1 876 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 2 354 25 390
11 Munkaadókat terhelő járulékok 3 871 255 255 255 255 255 255 389 389 389 389 389 396 3 871
12 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 019 1 696 1 102 926 642 369 656 887 1 799 2 004 1 510 1 506 2 922 16 019
13 Működési célú pénzeszközátadás 16 988 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 445 1 093 16 988
14 Önkormányzat által folyósított ellátások 2 242 1002 81 81 81 81 81 81 430 81 81 81 81 2 242
15 Egyéb működési célú kiadás
16 Összesen 64 510 6 274 4 761 4 585 4 301 4 028 4 315 5 156 6 417 6 273 5 779 5 775 6 846 64 510
17 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Egyéb felhalmozási kiadások 4 167 0 3 567 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 4 167
20 Felhalmozási kiadás (17+18+19) 4 167 0 3 567 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 4 167
21 Tartalékok felhasználása 37 403 0 0 0 13 519 1 967 368 3 526 4 805 3 305 3 305 3 305 3 303 37 403
22 Kiadások (16+20+21) 106 080 6 274 8 328 4 585 17 820 5 995 5 283 8 682 11 222 9 578 9 084 9 080 10 149 106 080
23 Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés)
24 Összes kiadás (22+23) 106 080 6 274 8 328 4 585 17 820 5 995 5 283 8 682 11 222 9 578 9 084 9 080 10 149 106 080

10. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása

Adatok E Ft-ban
megnevezés állami támogatás pénzmaradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2013.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
Települési Önk.műk.ált.tám
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 6 038 6 038 0 6 038
-építéshatóság 0 0
-közterületfelügyelők 0 0
-igazgatás -Hunya 0 0
-igazgatás -Csárdaszállás 0 0
Önk.hivatal műk.összesen 6 038 0 0 0 6 038 0 6 038
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. 1 569 1 569 0 1 569
Közvilágítás fenntartásának támog. 1 757 1 757 2032 -275
Köztemető fenntartás 607 0 607 0 607
Közutak fenntartásának támogatása 357 357 0 357
Beszámítás összege -5 332 -5 332 0 -5 332
Településüzemeltetés összesen -1 042 0 0 0 -1 042 2 032 -3 074
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 3 000 3 000 0 3 000
-polgármester tiszteletdíja 0 2 087 -2 087
-mezőőri feladatok 2 000 600 2 600 2 149 451
-víz-szennyvíz 0 0 0
-települési hulladékkezelés 0 4 064 -4 064
-állati hulla ártalm. 0 0 0
-város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat 25 597 3 236 28 833 19 618 9 215
-buszközl.tám 0 0
-nem lakóing.bérbeadása 1 000 1 000 0 1 000
-lakóingatlan bérbeadása 1 800 1 800 0 1 800
-Bérkiegészítés 110 110 110 0
-ár-és belvízvédelem 0 0 0
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 0 0
-sportlétesítmények működtetése 0 0 0
-orvosi ügyelet 0 0
-háziorvosi ellátás 0 0 0
-fogorvosi alapellátás 0 0 0
-védőnői ellátás 0 0 0
-óvodai nevelés 0 0 0
-nyári gyermek étkeztetés 546 0 546 546 0
-gyermekotthoni ell. 0 0
-közcélú pályázat 2013. 26 143 26 143 26 143 0
-Idősek nappali ellátása 0 0 0
-belső ellenőr 0 0
-falugondnoki szolgálat 1 997 1 997 2 642 -645
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 5 653 25 597 8 036 26 743 66 029 57 359 8 670
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. 0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 4 369 4 369 0 4 369
rendszeres szoc segély 368 368 186 182
lakásfenntartási támog. 1335 1 335 115 1 220
adósságcsökkentési támogatás 0 0 0
előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a 0 0 0
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának 1673 1 673 110 1 563
2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a 0 0 0 0
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a 37 37 37 0
óvodáztatási támogatás 100%-a 30 30 30 0
Egyes jöv.pótló tám. Összesen 4 369 3 443 478 2 965
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2 455 2 455 2455 0
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. 0 0
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez 0 0 0 0
közfoglalkoztatás önrészéhez 0 0 3 084 -3 084
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához 0 0 600 -600
Hozzájár.a szoc.ell.összesen: 2 455 2 455 6 139 -3 684
Egyes jöv.pótló tám.összesen: 6 824 0 0 0 5 898 6 617 -719
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 0 0
Szociális ellátás összesen: 6 824 0 5 898 6 617 -719
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 554 554 0 554
- Könyvtár 0 191 -191
- KKSZT - Műv.ház, népház 0 0 0
Kötelező feladat - közművelődés összesen 554 0 0 0 554 191 363
Önként vállalt feladatok
-képviselők tiszteletdíja 0 792 -792
-nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények 0 0 0
-Civil szervetek támogatása 0 760 -760
-Iskolai tanulók szállítása 0 0 0
önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 0 1552 -1 552
Önkormányzati egyéb saját bevételek 4 065 4 065 0 4 065
Helyi adó bevételek 23 612 23 612 0 23 612
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 27 677 0 27 677 27 677
összesen: 18 027 25 597 35 713 26 743 106 080 67 751 37 403


1
Módosította: 23/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. december 1-től.
2
Beiktatta: 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. október 1-től.
3
Módosította: 23/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. december 1-től.
4
Módosította: 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. október 1-től.
5
Módosította: 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2013. október 1-től.
6
Módosította: 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. október 1-től.
7
Módosította: 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. október 1-től.
8
Hatályon kívül helyezte: 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. október 1-től.
9
Módosította: 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés. Hatályos 2013. október 1-től.
10
Beiktatta: 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2013. október 1-től.
11
Módosította: 23/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. december 1-től.
12
Módosította: 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés. Hatályos 2013. október 1-től.
13
Módosította: 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. október 1-től.
14
Módosította: 23/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. december 1-től.
15
Módosította: 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. október 1-től.
16
Módosította: 23/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2013. december 1-től.
17
Módosította: 23/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2013. december 1-től.
18
Módosította: 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. október 1-től.
19
Hatályon kívül helyezte: 21/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. október 1-től.
20
Módosította: 23/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2013. december 1-től.
21
Módosította: 23/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2013. december 1-től.
22
Beiktatta: 23/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2013. december 1-től.