1/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csárdaszállás Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv) 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed: a Képviselő-testület és annak bizottságaira, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

2. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 67. §. (3) bekezdés alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiakban állapítja meg:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

Cím Megnevezés

1./ Polgármesteri Hivatal

II. FEJEZET

Csárdaszállás Község 2011. évi költségvetésének fő számai, kiemelt előirányzatai

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetése bevételeit az I. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint 88.986. E/Ft-ban, kiadásait a II. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint 88.986. E/Ft-ban jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a III. és IV. sz. melléklet szerint, bontásában a Polgármesteri Hivatala szakfeladatainak kiadásait és bevételeit az V. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási és felhalmozási célú kiadásait a VI. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá 2.732 E/Ft értékben, az alábbiak szerint:

Óvoda tetőfelújítás 2010-ből áthúzódó 2.732 E/Ft

6. § (1) Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat segélyezéseit és egyéb támogatásait a VII. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettjei szerinti részletezettséggel a VIII. sz. melléklet szerint hagyja jóvá

(3) A meghatározott kiadási előirányzatból 2011-ben helyi intézkedésre 1.000.000.- Ft céltartalék képződött, melyet a IX. sz. melléklet mutat be.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012 és 2013 évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait a X. sz. mellékletben részletezettek szerint tudomásul veszi, ebből a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a XI. sz. melléklet szerint határozza meg.

8. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2011. január 1. napjától 38.650.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafeteria keretét egységesen, bruttó 199.987.- Ft-ban, a közalkalmazottak cafeteria keretét egységesen bruttó 128.563.- Ft-ban állapítja meg.

9. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a XII. sz. melléklet adja meg.

10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 18 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a XIII sz. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles tájékoztatni negyedévenként a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31.-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

13. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 73. § (2) bekezdése figyelembe vételével a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott előirányzatai között az átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a XIV. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Záró rendelkezések

14. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

XV. melléklet az 1/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelethez 1


1
Hatályon kívül helyezte: 11/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2013. május 25-től.