A szöveg időállapota: 2002.I.1. - 2013.IV.14.
Időállapot váltás: 2002.I.1. - 2013.IV.14.
2013.IV.15. -


11/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet

az iparűzési adóról

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörébe eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésben, 6. §-ában valamint a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatainak ellátásához szükséges források kiegészítése, a településfejlesztés, a településrendezés, a környezetvédelem, a köztisztaság és település tisztaság biztosításához szükséges,valamint a települési infrastruktúra fejlesztésére fordítandó pénzeszközök kiegészítése érdekében a következő rendeletet alkotja:

Az adókötelezettség, az adó alanya

1. § (1) Adóköteles az e rendelet hatálya alá tartozó területen állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az hogy az adóalany az adóköteles tevékenységet a székhelyén, a telephelyén (részlegében) vagy azon kívül végzi.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység, a vállalkozó e minőségében végzett nyereség, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

(4) Helyi iparűzési adót a vállalkozó köteles megfizetni.

Állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység

2. § (1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

31(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

52a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,

53b) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

64(3) Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatólag meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység után adót nem kell megfizetnie. Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége után az adóévre már fizetett adót, akkor azt az önkormányzat illetékességi területén végzett adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóból vonhatja le. Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétől eltérően a tevékenység-végzés napjai alapján a vállalkozónak az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról legkésőbb az adóévet követő év január 15. napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyújtásával egyidejűleg az adót az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetendő adó eredeti esedékességétől számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni.

Adómentesség

3. § E rendelet a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. tv-ben foglalt alanyi és tárgyi adómentességeken túl további mentességet nem állapít meg.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

4. § (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával kezdődik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.

(2) Az adózó az adókötelezettség keletkezését az adókötelezettségben beálló változást (megszűnést) a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni az önkormányzat adóhatóságánál.

(3) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

Az adó alapja és mértéke

5. § 75(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik.

(2) Az önkormányzat illetékességi területén, ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

(3) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell megosztani.

864) A helyi iparűzési adó mértéke a R. 5.§ (1) bekezdése alapján számított adóalap figyelembe vételével az adóalap 1,8 %-a.

(5) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány összege: 500 forint/nap.

Az adókötelezettség megállapítása, az adó megfizetése

6. § (1) A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.

(2) Az adóelőleg összege:

a, ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet megelőző adóév adójának megfelelő összeg.

b, ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév adójának az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján adóévre számított összeg.

c, az adóköteles tevékenységet az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.

(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg összegét ennek figyelembe vételével kell megállapítani.

(4) Nem köteles adóelőleget fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már működő de az önkormányzat illetékességi területén első ízben adóköteles tevékenységet kezdő vállalkozó esetében.

(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.

(6) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a (2) bek.

a, b, pontjában említett vállalkozó az adóelőleget az előző fizetési meghagyás alapján fizeti.

(7) A vállalkozó az adóelőleg elszámolása végett az adóévet követő év május 31-ig köteles adóbevallást tenni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adó év utolsó napját követő 150. napig nyújtja be. Ha az adózó a naptári évtől eltérő üzleti évre tér át, a változás évét megelőző naptári év augusztus 15-éig kell bejelentenie az adóhatósághoz.

(8) A vállalkozónak az adóelőleget félévi részletekben:

- március 15-éig illetve

- szeptember l5-éig

kell megfizetnie a Csárdaszállási Önkormányzatnak az Endrőd és Vidéke TAKSZÖV-nél vezetett 53200053-11048792 számú iparűzési adó számlájára.

(9) A vállalkozónak helyi iparűzési adóelőlegét - az egyszerűsített könyvvezetésre kötelezettek kivételével - a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20-áig kell kiegészítenie.

(10) A vállalkozó a megfizetett adóelőleg, és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelhet vissza.

(11) Az adózó az adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti vissza.

(12) A napi általányt az Önkormányzat illetékességi területén a vállalkozó a tevékenység befejeztével köteles megfizetni.

(13) A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően - a (14) bekezdésben meghatározott módon - levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.

(14) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely(ek) szerint) önkormányzathoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.

Adó mérséklése, elengedése

7. §

97(1) E rendelet 3. § -ában foglalt adómentességen túlmenően a jegyző az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 133.-134. § -ának figyelembe vételével - kérelemre - méltányosságot gyakorolhat. A kérelemben meg kell jelölni azokat az okokat, amelyek a különös méltánylást érdemlő elbírálást megalapozhatják.

(2) Az (1) bekezdésben szerinti méltányossági ügyben hozott határozat ellen jogorvoslatot az önkormányzat képviselő-testületet gyakorol.

Értelmező rendelkezések

1808. §

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet 2002 január 01. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

191(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. Törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók.

(4) A rendelet alkalmazásában az Önkormányzat I. fokú adóhatósága: Csárdaszállás Község Jegyzője. Az adóhatóság szerve: Csárdaszállás Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala.


1
3Módosította a 7/2007. (X. 19.) Kt. számú rendelet 1. § -a
2
5Módosította a 9/2010. (XII. 13.) számú rendelet 1. § (1) bekezdése.
3
5Módosította a 9/2010. (XII. 13.) számú rendelet 1. § (1) bekezdése-
4
6Módosította a 9/2010. (XII. 13.) számú rendelet 1. § (2) bekezdése.
5
7Módosította a 9/2010. (XII. 13.) számú rendelet 2. §-a.
6
8Módosította a 9/2010. (XII. 13.) számú rendelet 3. §-a.
7
9Módosította a 9/2010. (XII. 13.) számú rendelet 3. §-a
8
10Törölte a 9/2010. (XII. 13.) számú rendelet 4. §-a
9
11Módosította a 9/2010. (XII. 13.) számú rendelet 5. §-a