2/2001. (II. 15.) önkormányzati rendelet

a képviselő-testület tagjai részére tiszteletdíj juttatásáról

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1994. évi LXIV. tv.17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a települési képviselők tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §51 (1) E rendelet hatálya kiterjed Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjaira a megválasztásuk időpontjától a megbízatásuk megszűnéséig. (3 fő)

(2) E rendelet nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre, akinek tiszteletdíjáról a testület az 1994. évi LXIV. tv. vonatkozó rendelkezései alapján dönt.

A tiszteletdíj mértéke

2. §2 A Képviselő-testület tagjai havi 15.000.-ft (Bruttó) összegű tiszteletdíjra jogosultak.

Egyéb rendelkezések

3. §63 (1) A 2. §-ban meghatározott összeg kifizetéséről az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala havonta a képviselő által megnyitott és közölt folyószámlára történő utalás útján gondoskodik.

4(2) Ha a képviselő három, egymást követő alkalommal neki felróható okból nem vesz részt a Képviselő-testület munkájában, vele szemben a polgármester kezdeményezi a tiszteletdíj csökkentését.

5(3) Annak a képviselőnek, aki indokolt (betegség, közeli hozzátartozó halála) távolmaradását nem jelzi előre, és nem vesz részt a testület ülésén, az adott hónapra járó tiszteletdíját meg kell vonni. Amennyiben a képviselő utólagosan hitelt érdemlően igazolja indokolt távolmaradásának jogosságát, úgy részére pótlólagosan lehet folyósítani tiszteletdíját.

76(4) A pénzbeli juttatás elszámolásával és kifizetésével összefüggő feladatokat a Csárdaszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.

Záró rendelkezések

4. § (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2001.január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület tagjai részére juttatás megállapításáról szóló 1/1995. (II. 2.) Kt. számú rendelet, valamint az azt módosító 8/1995. (V. 10.), 12/1995. (VII. 25.) és a 11/1999. (VIII. 17.) Kt. számú rendeletek.


1
5Módosította a 8/2010. (XI. 12.) Kt. számú rendelet 1. §-a
2
Módosította az 1/2008. (II. 13.) Kt. számú rendelet hatályos 2008. március 1-től.
3
6Módosította a 8/2010. (XI. 12.) Kt. számú rendelet 2. § (1) bekezdése
4
8Módosította a 12/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2011. október 1. napjától.
5
9Módosította a 12/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2011. október 1. napjától.
6
7Módosította a 8/2010. (XI. 12.) Kt. számú rendelet 2. § (2) bekezdése