A szöveg időállapota: 2013.VII.1. -
Időállapot váltás: 2001.I.1. - 2013.VI.30.
2013.VII.1. -


14/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Csárdaszállás Község Önkormányzata az 1990.évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a, pontjában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

Az Önkormányzat jelképei

1. § Az Önkormányzat jelképei, mint a település történeti múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

A címer leírása

2. § Az Önkormányzat címere: pajzs alapon, a pajzs felső részén kék háttérrel a Szent Jánosi csárda épülete látható, alatta a zöld mezőben a hármas kőrös folyó ábrája, legalul pedig a település növénytermesztésére jellemző vízben álló rizs található. A pajzs alatt egy zöld színű íves szalagon Csárdaszállás felirat látható.

A címer használatának köre és szabályai

3. § (1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a, Az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző lehet megfelelő körirattal ellátva

b, Az Önkormányzat zászlaján és annak változatain

c, Az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírokon, borítékján, névjegykártyáján

d, Az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken

e, A Községháza épületének bejáratánál, dísztermében, tanácskozótermében és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben

f, Az Önkormányzat intézménye bejáratánál és vezetőinek irodáiban

g, Az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon

h, A Községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.

(2) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel- illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

4. § A 3.§ (1) bekezdésének g, pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa elkészített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát - kérelemre - a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti.

5. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

- kérelmező megnevezését, címét

- a címerhasználat célját

- az előállítani kívánt mennyiséget

- a címer előállítási anyagát

- terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját

- a használat időtartamát

- a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát

- a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

- az engedélyes megnevezését és címét

- az előállítás anyagát

- az engedélyezett felhasználás célját

- az előállításra engedélyezett mennyiséget

- a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát

- a terjesztés, forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket

- a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését.

(3) A kiadott engedélyről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

(4) Indokolt esetben a polgármester a kiadott engedélyt visszavonhatja.

6. § (1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan méretű lehet, hogy ne sértse a hiteles ábrázolást.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

A zászló leírása

7. § (1) A zászlólap - arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap - fehér alapon a szegélyén aranyszínű farkasfog mintázattal, a zászlólap vége arannyal rojtozott. A zászló közepén az Önkormányzat címere található.

(2) Az Önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 1 méter.

(3) Az Önkormányzat zászlaja a Községháza tanácskozó termében kerül elhelyezésre.

A zászló használata

8. § (1) A zászló lobogó formában is használható. A zászló (lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a, Hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt

b, A község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt

c, A képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén

d, Nemzeti, illetőleg megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve

e, Minden a községgel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményeken.

(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Jogosulatlan használat1

Záró rendelkezések

10. § (1) A rendelet 2001. 01. 01.napjával lép életbe.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


1
Hatályon kívül helyezte: 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja. Hatálytalan 2013. július 1-től.